กลุ่มงานจริยธรรม : กรมบังคับคดี

กลุ่มงานจริยธรรม กรมบังคับคดี

ผลการดำเนินการประจำปี
ผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2567
icon รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
(เดือนตุลาคม 2566 – เดือนมีนาคม 2567) new
icon รายงานผลการรับทราบประกาศกรมบังคับคดี เรื่องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) new
icon รายงานผลการรับทราบประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2567 new
icon รายงานผลกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2566) new
icon รายงานผลการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2566
icon ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
icon ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2567
ผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2566
icon แบบรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ new
icon แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ 12 เดือน new
icon รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 new
icon รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
icon ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ผลการประเมินสำนักงานบังคับคดีใสสะอาดและผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
icon ประกาศเจตนารมณ์เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของกรมบังคับคดี
icon รายงานผลการทดสอบความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรมและด้านการป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน
icon รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมบังคับคดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน(เดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566)
icon รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมบังคับคดี ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2566 - เดือนกันยายน 2566)
icon รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมบังคับคดี ไตรมาสที่ 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
icon รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมบังคับคดี ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2566 - เดือนมิถุนายน 2566)
icon แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ 6 เดือน
icon รายงานผลการรับทราบประกาศเจตนารมณ์กรมบังคับคดี เรื่องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
รายงานผลกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน
   ไตรมาสที่ 4 new
   ไตรมาสที่ 3 new
   ไตรมาสที่ 2
   ไตรมาสที่ 1
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันการเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
   ไตรมาสที่ 4 new
   ไตรมาสที่ 3 new
   ไตรมาสที่ 2
   ไตรมาสที่ 1
ผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2565
    icon รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    icon รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    icon ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ผลการประเมินสำนักงานบังคับคดีใสสะอาดและผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ กรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    icon รายงานผลการจัดกิจกรรม “การปฏิญาณตนเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่บังคับคดีที่ดีและใสสะอาด”
    icon รายงานผลการทดสอบความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    icon รายงานผลการทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
    icon รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
    icon รายงานผลการรับทราบประกาศเจตนารมณ์กรมบังคับคดี
    icon ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การบริหารงานด้านสิทธิมนุษยชน
    icon รายงานผลการรับทราบประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การบริหารงานด้านสิทธิมนุษยชน
    icon ประกาศเจตนารมณ์กรมบังคับคดี เรื่อง การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
    icon รายงานผลการรับทราบประกาศเจตนารมณ์กรมบังคับคดี เรื่องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
icon ผลการดำเนินกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน (ไตรมาส 1 - 4)
icon รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันการเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (ไตรมาส 1 - 4)
ผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2564
icon ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 new
icon รายงานผลการดำเนินงานป้องกันปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม กระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2564
icon ผลการประเมินสำนักงานบังคับคดีใสสะอาดและผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ กรมบังคับคดี ประจำปี 2564
icon ประกาศเจตนารมณ์กรมบังคับคดี เรื่อง การกำหนด “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”
icon รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมบังคับคดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
icon ผลการรับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมฯ ระเบียบ คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมฯ และข้อบังคับของกรมบังคับคดี
icon ผลการดำเนินกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน (ไตรมาส 1 - 4)
icon รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันการเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (ไตรมาส 1 - 4)
ผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563
icon สถิติเรื่องร้องเรียน
icon ผลการดำเนินการตามมาตรการประโยชน์ทับซ้อน
icon รายงานผลการทดสอบทับซ้อน 63
icon ผลการรับทราบประมวลจริยธรรม
icon ผลการทดสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
icon ผลการประเมินสำนักงานบังคับคดีใสสะอาดและผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ
icon รายงานกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
icon ผลการดำเนินงานตามแผนป้องฯ
icon ผลการดำเนินงานตามแผนคุณธรรม
ผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562
icon ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ.
icon ผลการทดสอบความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
icon ผลการรับทราบประมวลจริยธรรมฯ
icon ผลการทดสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมฯ
icon ผลการประเมินสำนักงานบังคับคดีใสสะอาดและผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ
icon ผลการจัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน
ผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561
icon ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
icon ผลการประเมินสำนักงานบังคับคดีใสสะอาดและผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถิติผู้เข้าชม : 734