แอปพลิเคชันกรมบังคับคดี iOS - กรมบังคับคดี : LED.GO.TH

แอปพลิเคชันกรมบังคับคดี iOS

QQ
QQ
QQ
QQ
abc
เลือกอุปกรณ์
led-q

LED Queue

ระบบการรับจองคิวการบังคับคดีล่วงหน้า

ระบบการรับจองคิวการบังคับคดีล่วงหน้าจัดทำขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนสามารถค้นหาสำนวนที่ต้องการติดต่อและสามารถเลือกบริการที่ต้องการติดต่อและกำหนดวันที่ที่ต้องการเข้าขอใช้บริการได้ เพื่อให้สำนักงานบังคับคดีต่างๆ ตรวจสอบว่าสามารถให้บริการในวันดังกล่าวได้หรือไม่ ระบบจะทำการตอบกลับไปยังประชาชนได้ทั้งทาง SMS Email และช่องทางอื่นๆที่ได้กำหนดไว้ แต่หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้ในวันนั้น ระบบจะแจ้งไปยังประชาชนว่าวันดังกล่าวไม่สามารถให้บริการได้ และแจ้งเลื่อนกำหนดวันที่สามารถให้บริการได้

LED ABC

ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลบุคคลล้มละลายและข้อมูลนิติบุคคลล้มละลาย
  • ตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่อยู่ระหว่างการล้มละลาย
  • ตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลที่อยู่ระหว่างการล้มละลาย
  • สามารถตรวจสอบได้จากชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน
  • เพิ่มความปลอดภัยในการทำนิติกรรม เพราะบุคคล/นิติบุคคล ที่อยู่ระหว่างพิทักษ์ทรัพย์ หรือล้มละลาย ไม่สามารถจัดกิจการทรัพย์สินได้

LED Debt InFo

ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลอายัดเงินในคดีและยอดหนี้คงเหลือ
  • ตรวจสอบข้อมูลอายัดเงินในคดี
  • ตรวจสอบยอดหนี้คงเหลือ
  • สะดวก ประหยัด รวดเร็ว

LED Property

ค้นหาทรัพย์ขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี

โปรแกรมค้นหาทรัพย์ทอดตลาดของกรมบังคับคดี ใช้ค้นหาทรัพย์ที่มีการประกาศขายทอดตลาด โดยสามารถค้นหาได้จากสถานที่ตั้งทรัพย์ หรือเลขคดีแดง โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดภาพและสถานที่ตั้งทรัพย์และวันที่ขายทรัพย์