คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของเว็บไซต์ led.go.th - กรมบังคับคดี

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของเว็บไซต์ led.go.th

1. บทนำ

     กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “เรา”) ตระหนักและให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่อและใช้บริการของเรา (“ท่าน”) อย่างโปร่งใส เป็นธรรมและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำคำประกาศเกี่ยวกับ ความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งาน Application/เว็บไซต์ led.go.th (“กิจกรรมการประมวลผล”) และเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่านเพื่อการดำเนินการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้
      เราได้ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ led.go.th เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามข่าวสารกิจกรรมและการให้การบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับภารกิจของกรมบังคับคดี และเป็นช่องทางการมีส่วนร่วม ในการพัฒนากระบวนการ แนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการบังคับคดีรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานของเราต่อไป
      ทั้งนี้ เราดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

2. ข้อมูลส่วนบุคคล

     หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด รหัสส่วนตัว รูปภาพ หรือวิดีโอที่บันทึกจากกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมถึงข้อมูลทางชีวมิติ (Biometric) เช่น ใบหน้า ลายนิ้วมือ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม

3. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

      เรามีภารกิจหน้าที่ในการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และการวางทรัพย์ซึ่งมาตรา 4 (5) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดให้การดำเนินงานตามกระบวนการดังกล่าวของเรา ไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้อย่างไรก็ดี เราได้จัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้ว
      ทั้งนี้ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในส่วนที่นอกเหนือจากภารกิจหน้าที่ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้น เราจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดหลักการและเหตุผลทางกฎหมายไว้หลายประการ ซึ่งอนุญาตให้เรา ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายนี้สามารถดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เมื่อมีฐานทางกฎหมายรองรับ ดังนี้

 • 3.1 ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของเราหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่เรา (Public Task / Official Authority)
 • 3.2 ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) ได้แก่ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2561 พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 • 3.3 ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้เข้าผูกพันกับเรา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับเรา (Contract)
 • 3.4 ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Legitimate Interest)
 • 3.5 ท่าน หรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของท่านให้ความยินยอม (Consent)
4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

     เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • 4.1 เพื่อปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชีการวางทรัพย์และการไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษา และบังคับให้เป็นไปตามที่กฎหมายของเรากำหนดรวมทั้งตามหน้าที่ที่กฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
 • 4.2 เพื่อให้บริการกับท่านหรือบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจตามกฎหมายของเรา
 • 4.3 เพื่อความจำเป็นในการยืนยันตัวบุคคลสำหรับการบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันภายในเว็บไซต์ สำหรับผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิบริหารจัดการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันภายในเว็บไซต์
 • 4.4 เพื่อความจำเป็นในการจัดทำทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานสำหรับการจัดการบัญชีผู้ใช้บริการ เช่น การเพิ่ม การลบ และการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล สำหรับผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิบริหารจัดการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันภายในเว็บไซต์ เป็นต้น
 • 4.5 เพื่อความจำเป็นในการติดต่อประสานงาน การสอบถาม การแจ้งข่าวสาร และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานมาตรฐานดิจิทัล
 • 4.6 เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติของการเยี่ยมชมสำหรับการติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
 • 4.7 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข้อมูลข่าวสารของเราให้กับท่านทราบ
 • 4.8 เพื่อป้องกันหรือระบุตัวเพื่อทำการตรวจสอบการดำเนินการอย่างใดที่อาจละเมิดต่อกฎหมายหรืออาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่หน่วยงานราชการ
 • 4.9 เพื่อรับสมัครงาน
 • 4.10 เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ
        ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ท่านมีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่เราเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้การปฏิเสธไม่ให้ข้อมูล หรือการให้ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน อาจทำให้ท่านมีความรับผิดหรือไม่สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ร้องเรียนได้
5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้
 • ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในข้อ 4. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้
 • 5.1 แหล่งข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งรายการข้อมูลส่วนบุคคล มีดังนี้
แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการข้อมูลส่วนบุคคล
เก็บข้อมูลจากท่านโดยตรง ผ่านแบบฟอร์มติดต่อราชการ เช่น คำร้อง คำขอ ใบมอบอำนาจ เป็นต้น และแบบฟอร์มอื่น ๆ เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
เก็บข้อมูลจากท่านโดยตรง ผ่านแบบฟอร์มเพิ่มผู้ใช้งาน สำหรับผู้ที่มีสิทธิเป็นผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิบริหารจัดการเว็บไซต์กรมบังคับคดี led.go.th เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
เก็บข้อมูลผ่านการเยี่ยมชมหรือการใช้บริการในส่วนต่างๆ บนเว็บไซต์กรมบังคับคดี led.go.th ข้อมูลภายในคุกกี้ (Cookie data) และ IP Address
 • 5.2 จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้
เพื่อปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี การวางทรัพย์ และการไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษา และบังคับให้เป็นไปตามที่กฎหมายของเรากำหนด รวมทั้งตามหน้าที่ที่กฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
เพื่อให้บริการกับท่านหรือบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจตามกฎหมายของเรา เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
เพื่อความจำเป็นในการยืนยันบุคคลสำหรับการบริหารจัดการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันภายในเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิบริหารจัดการเว็บไซต์ led.go.th และแอปพลิเคชันภายในเว็บไซต์ เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
เพื่อความจำเป็นในการจัดทำทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานสำหรับการจัดการบัญชีผู้ใช้บริการ เช่น การเพิ่ม การลบและการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล เป็นต้น สำหรับผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิบริหารจัดการเว็บไซต์ led.go.th และแอปพลิเคชันภายในเว็บไซต์ เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
เพื่อความจำเป็นในการติดต่อประสานงานการสอบถามการแจ้งข่าวสาร และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานมาตรฐานดิจิทัล เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติของการเยี่ยมชมสำหรับการติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ led.go.th เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ตำแหน่ง และชื่อหน่วยงาน
เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข้อมูลข่าวสารของเราให้กับท่านทราบ เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
เพื่อป้องกันหรือระบุตัวเพื่อทำการตรวจสอบการดำเนินการอย่างใดที่อาจละเมิดต่อกฎหมายหรืออาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่หน่วยงานราชการ เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
เพื่อรับสมัครงาน เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสด เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ตำแหน่ง และชื่อหน่วยงาน
6. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ
      กรณีที่เราทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม เป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เราจะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
      กรณีที่เราไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และมาพบในภายหลังว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยยังมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี เราจะดำเนินการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็ว หากเราไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว
      สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่กรมบังคับคดีใช้สามารถดูได้ ที่นี่
7. คุกกี้
      หมายถึง ไฟล์ขนาดเล็กเพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงก์ที่คลิก หน้าที่เข้าชมเงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่าน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆและ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งนี้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org )
      เราเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้ รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ led.go.th และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง หรือบนอุปกรณ์ของท่าน ตามแต่บริการที่ท่านใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการ และเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ led.go.th ของเรา และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน
      สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้คุกกี้ ที่กรมบังคับคดี ใช้ สามารถดูได้ ที่นี่
8. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
      ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้
 • 8.1 สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเรา รวมถึงขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน
 • 8.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • 8.3 สิทธิในการขอให้เราลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้ ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
 • 8.4 สิทธิในการขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
  • 8.4.1 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เราได้ตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านเพื่อให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
  • 8.4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
  • 8.4.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เราได้แจ้งแก่ท่านในการเก็บรวบรวม เว้นแต่ท่านประสงค์ให้เราเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน
  • 8.4.4 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เราอยู่ระหว่างพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • 8.5 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • 8.6 สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่เราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือในกรณีที่เราใช้ความยินยอมเป็นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษา เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายหรือเงื่อนไขการใช้บริการให้เราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไป
 • 8.6 สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่เราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือในกรณีที่เราใช้ความยินยอมเป็นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษา เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายหรือเงื่อนไขการใช้บริการให้เราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไป
 • 8.7 สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากเราได้ในกรณีที่เราได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
      ทั้งนี้ ในบางกรณีเราอาจปฏิเสธคำขอใช้สิทธิข้างต้นได้ หากมีเหตุอันชอบธรรมด้วยกฎหมาย หรือเป็นการดำเนินการใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์หรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิหรือเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอื่น โดยเราจะดำเนินการบันทึกคำร้องขอของท่านพร้อมด้วยเหตุผลในการปฏิเสธไว้เป็นหลักฐาน

9. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
      ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น เพื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังระบบคลาวด์ ( Cloud) ที่มีแพลตฟอร์มหรือเครื่องแม่ข่าย (Server) อยู่ต่างประเทศ (เช่น ประเทศสิงคโปร์ หรือสหรัฐอเมริกา เป็นต้น) เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริการของเราที่ท่านใช้งานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นรายกิจกรรม โดยเราได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
 • 9.1 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เราต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
 • 9.2 ได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รับความยินยอมจากท่านในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ตามประกาศรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
 • 9.3 เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญากับเรา (ถ้ามี) หรือเป็นการทำตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญานั้น
 • 9.4 เป็นการกระทำตามสัญญาของเรากับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ของท่าน
 • 9.5 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้
 • 9.6 เป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ
10. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

      เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและการให้บริการภายใต้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะเท่านั้น ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์และตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว เราจะดำเนินการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด
      ในกรณีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากการประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐาน ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญเพื่อปรับปรุงร่างมาตรฐานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราจะดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้

11. การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง

      เราอาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของเรา ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอบริการในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลักษณะการจ้างทำของในรูปแบบอื่น การมอบหมายให้บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เราจะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของเราในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและของบุคคลที่เรามอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามอบหมายให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลและข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตามคำสั่งของเราเท่านั้น
      ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เราจะกำกับให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วงในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าข้อตกลงระหว่างเรากับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
      ทั้งนี้ บางบริการของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการอื่นที่เป็นของบุคคลที่สาม ซึ่งเรามีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านเท่านั้น หากท่านใช้การเชื่อมโยงดังกล่าว ท่านจะออกจากบริการของเรา โดยเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสามารถตรวจสอบ หรือควบคุมความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในเว็บไซต์แอปพลิเคชัน หรือบริการเหล่านั้น และโดยประกาศนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราเท่านั้น

12. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

      เพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความมั่นคงปลอดภัย และป้องกันมิให้ผู้อื่นที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล รวมถึงรักษาความถูกต้องของข้อมูล ท่านจะต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกทราบ หากท่านได้มีการแบ่งปัน หรือเปิดเผยรหัสผ่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น หรือแม้ว่าในกรณีใด ๆ ที่ท่านไม่สามารถรักษาความลับในรหัสผ่านส่วนตัว หรือไม่สามารถควบคุมการใช้งานของรหัสผ่านของท่านได้ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการกระทำใด ๆที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อหรือบัญชีของท่าน โดยถือว่าเป็นการกระทำโดยท่านเองและต้องรับผิดตามกฎหมายในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของบัญชี
      เรามีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึดมั่น และปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเราอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ โดยเรามีมาตรการรักษา ความปลอดภัยข้อมูลทั้งในเชิงองค์กรหรือเชิงเทคนิคที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
      ทั้งนี้ เราขอให้ข้อมูลกับท่านว่า ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์แบบหรือไม่มีช่องโหว่ที่ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ ประกอบกับอาจมีบุคคลภายนอกที่พยายามดักข้อมูลหรือทำการใด ๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลระหว่างการส่งข้อมูลหรือเข้ามาในระบบของท่านหรือของเราอย่างไม่มีสิทธิตามกฎหมาย และบุคคลดังกล่าวอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง
      อย่างไรก็ดี เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา

13. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก

      เราจะไม่เผยแพร่ จำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามที่กำหนดในประกาศนี้ หรือเมื่อได้รับการร้องขอหรือได้รับความยินยอมจากท่าน ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย หรือภายใต้บางสถานการณ์ ดังนี้

 • 13.1 เมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าเป็นข้อบังคับทางกฎหมายหรือเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น หรือเป็นการดำเนินการตามหมายศาล คำสั่งศาล หรือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอื่น
 • 13.2. เมื่อมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลที่มีการจัดทำและครอบครองโดยกรมบังคับคดี โดยเราอาจโอนหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานอื่นเชื่อถือได้ตามที่หน่วยงานนั้นร้องขอเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน การให้บริการประชาชน และการบูรณาการร่วมกันตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
 • 13.3 เพื่อการดำเนินการของผู้ให้บริการหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราว่าจ้างหรือมอบหมายให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเรา เช่น ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ผู้รับจ้างในการจัดกิจกรรมผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูล หรือผู้รับจ้างหรือให้บริการในการพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของเรา
14. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

      เราได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยเราจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

15. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

      เราอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร ให้แน่ใจว่าเนื้อหาจะมีความเหมาะสมเป็นปัจจุบันและสอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ led.go.th อย่างไรก็ดี เราขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา
      การเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้และโปรดติดต่อมายังเราเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป ทั้งนี้ หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

การติดต่อสอบถาม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้รวมทั้งใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ 0-2881-4999
อีเมล : saraban@led.mail.go.th