กลุ่มงานจริยธรรม : กรมบังคับคดี

กลุ่มงานจริยธรรม กรมบังคับคดี

ความเป็นมาของกลุ่มงาน
   ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๘ บัญญัติให้มาตราทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหร่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กรมกำหนดขึ้น โดยจะมีกลไกและระบบในการดำเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือเป็นการกระทำผิดทางวันัยและพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ว่าด้วยการรักษาจรรยาบรรณข้าราชการ มาตรา ๗๘ เรื่องประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรมบังคับคดีได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมในส่วนราชการตั้งแต่วันที่ประมวลจริยธรรมนี้ มีผลใช้บังคับ ตามคำสั่ง ที่ ๔๗/๒๕๕๓ เรื่องการจัดตั้งกลุ่มงาคุ้มครองจริยธรรม ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เพื่อควบคุม กำกับ สืบสวนข้อเท็จจริง การฝ่าฝืนจริยธรรม และยังดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝังส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นอย่างที่ดีและคอยสอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของส่วนราชการ

สถิติผู้เข้าชม : 739