กลุ่มงานจริยธรรม : กรมบังคับคดี

กลุ่มงานจริยธรรม กรมบังคับคดี

ผลประโยชน์ทับซ้อน
icon มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และป้องกันการเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดnew
icon สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เรื่อง ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
icon สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน หากฝ่าฝืนมีโทษอย่างไร
icon ประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพยฺ์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
icon ประกาศของ ป.ป.ช.เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
icon คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
icon มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
icon เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส อย่างมีธรรมาภิบาล
icon Announcement of Legal Execution Department Intentiion to Manage Duty with Good Faith
icon สื่อประชาสัมพันธ์ผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
icon สื่อประชาสัมพันธ์ผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถิติผู้เข้าชม : 741