กลุ่มงานจริยธรรม : กรมบังคับคดี

กลุ่มงานจริยธรรม กรมบังคับคดี

ทำเนียบบุคลากร
นางสาวจันทิมา ศรีไกรยุทธ
นางสาวจันทิมา ศรีไกรยุทธ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจุฑามาศ ทำเพียร
นางสาวจุฑามาศ ทำเพียร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธัญญามาศ บุญสร้าง
นางสาวธัญญามาศ บุญสร้าง
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวขวัญพัฒน์ ธรรมเที่ยงธรรม
นางสาวขวัญพัฒน์ ธรรมเที่ยงธรรม
เจ้าพนักงานธุรการ
สถิติผู้เข้าชม : 732