logo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
กลุ่มงานจริยธรรม : กรมบังคับคดี

กลุ่มงานจริยธรรม กรมบังคับคดี

แจ้งรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ (สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
สำนักงานบังคับคดีใสสะอาดและการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 new
      - ตัวอย่าง แบบฟอร์มการประเมินสำนักงานบังคับคดีใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การประเมินสำนักงานบังคับคดีใสสะอาด
      - เกณฑ์การกำหนดระดับผลการประเมินสำนักงานบังคับคดีใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
      - แบบฟอร์มการประเมินสำนักงานบังคับคดีใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สำหรับหน่วยงาน)
      - รายงานสำนักงานบังคับคดีใสสะอาด
      - รายงานสำนักงานบังคับคดีใสสะอาด (เพิ่มเติม)
การคัดเลือกบุคคลต้นแบบของกรมบังคับคดี
      - คุณสมบัติบุคคลต้นแบบของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
      - เกณฑ์กำหนดระดับผลคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
      - แบบฟอร์มบุคคลต้นแบบของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
      - แบบฟอร์มของผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
      - รายงานบุคคลต้นแบบ
icon การรับทราบประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของกระทรวงยุติธรรม new
icon การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม new
icon การรับทราบ ประกาศเจตนารมณ์กรมบังคับคดี เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
icon มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และป้องกันการเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด new
icon ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2567
icon การลงนามรับทราบประกาศ เรื่องเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2567
icon กิจกรรมคนเด่นประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
icon กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2566
สถิติผู้เข้าชม : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 428สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 428สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 428