นโยบายเว็บไซต์กรมบังคับคดี

นโยบายของเว็บไซต์ led.go.th

1. วัตถุประสงค์

   กรมบังคับคดี ได้จัดทำนโยบายเว็บไซต์ขึ้นเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกรมบังคับคดี การใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการ จึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ กรมบังคับคดี ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

2. ข้อมูลส่วนบุคคล

     หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด รหัสส่วนตัว รูปภาพ หรือวิดีโอที่บันทึกจากกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมถึงข้อมูลทางชีวมิติ (Biometric) เช่น ใบหน้า ลายนิ้วมือ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม

3. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

      เรามีภารกิจหน้าที่ในการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และการวางทรัพย์ซึ่งมาตรา 4 (5) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดให้การดำเนินงานตามกระบวนการดังกล่าวของเรา ไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้อย่างไรก็ดี เราได้จัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้ว
      ทั้งนี้ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในส่วนที่นอกเหนือจากภารกิจหน้าที่ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้น เราจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดหลักการและเหตุผลทางกฎหมายไว้หลายประการ ซึ่งอนุญาตให้เรา ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายนี้สามารถดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เมื่อมีฐานทางกฎหมายรองรับ ดังนี้

 • 3.1 ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของเราหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่เรา (Public Task / Official Authority)
 • 3.2 ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) ได้แก่ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2561 พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 • 3.3 ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้เข้าผูกพันกับเรา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับเรา (Contract)
 • 3.4 ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Legitimate Interest)
 • 3.5 ท่าน หรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของท่านให้ความยินยอม (Consent)
4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

     เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • 4.1 เพื่อปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชีการวางทรัพย์และการไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษา และบังคับให้เป็นไปตามที่กฎหมายของเรากำหนดรวมทั้งตามหน้าที่ที่กฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
 • 4.2 เพื่อให้บริการกับท่านหรือบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจตามกฎหมายของเรา
 • 4.3 เพื่อความจำเป็นในการยืนยันตัวบุคคลสำหรับการบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันภายในเว็บไซต์ สำหรับผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิบริหารจัดการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันภายในเว็บไซต์
 • 4.4 เพื่อความจำเป็นในการจัดทำทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานสำหรับการจัดการบัญชีผู้ใช้บริการ เช่น การเพิ่ม การลบ และการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล สำหรับผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิบริหารจัดการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันภายในเว็บไซต์ เป็นต้น
 • 4.5 เพื่อความจำเป็นในการติดต่อประสานงาน การสอบถาม การแจ้งข่าวสาร และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานมาตรฐานดิจิทัล
 • 4.6 เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติของการเยี่ยมชมสำหรับการติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
 • 4.7 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข้อมูลข่าวสารของเราให้กับท่านทราบ
 • 4.8 เพื่อป้องกันหรือระบุตัวเพื่อทำการตรวจสอบการดำเนินการอย่างใดที่อาจละเมิดต่อกฎหมายหรืออาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่หน่วยงานราชการ
 • 4.9 เพื่อรับสมัครงาน
 • 4.10 เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ
        ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ท่านมีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่เราเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้การปฏิเสธไม่ให้ข้อมูล หรือการให้ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน อาจทำให้ท่านมีความรับผิดหรือไม่สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ร้องเรียนได้

5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้

 • ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในข้อ 4. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้
 • 5.1 แหล่งข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งรายการข้อมูลส่วนบุคคล มีดังนี้

6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 • 6.1 กรมบังคับคดี หรือผู้ให้อนุญาตแก่กรมบังคับคดี เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่งกรมบังคับคดี หรือผู้ให้อนุญาตแก่กรมบังคับคดี เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
 • 6.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่กรมบังคับคดี กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก กรมบังคับคดี
 • 6.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของกรมบังคับคดี โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมบังคับคดี

7.กฎหมายที่ใช้บังคับ

 • 7.1 การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย