กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo

สาระน่ารู้กรมบังคับคดี

สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 308สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 308สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 308
รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลิต
พระราชบัญญัติ ต่างๆ
กฎ ระเบียบ ต่างๆ
  ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการเก็บรักษาและทำลายสมุดบัญชี ดวงตรา เอกสารและสำนวนในกรมบังคับคดี พ.ศ.2550 
  กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ.2545 
  ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีล้มละลายและการชำระบัญชี (ฉบับวันที่ 6) พ.ศ.2544 
  ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ.2522 
  กฏระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์ พ.ศ. 2557  
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 และ ระเบียบอื่น ๆ 
  กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 
  กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ.2559 
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ.2554 
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 
  กฏกระทรวงกำหนดให้นิติบุคคลอื่นเป็นลูกหนี้ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการและกำหนดหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการของลูกหนี้ พ.ศ.2557 
  รายละเอียดกฏกระทรวงและประกาศอธิบดีกรมบังคับคดีที่เกี่ยวข้อง 
คู่มือ
ข้อบังคับ จรรยาบรรณ จริยธรรม ของข้าราชการพลเรือน และหลักเกณฑ์ต่างๆ
  หลักเกณฑ์และวิธีการติดต่อระหว่างเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กับศาล คู่ความ หรือผู้เกี่ยวข้องในคดีฟื้นฟูกิจการ  New
 
 แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
  การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
  ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537 
  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี 
  แนวปฏิบัติในการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct) ของผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตเป็นผุ้ทำแผนและผุ้บริหารแผนของนิติบุคคล 
  แผนปฏิบัติการและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมบังคับคดี พ.ศ.2558 - 2560 
  การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย และการดำเนินมาตรการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  มาตรฐานความโปร่งใสในการประเมินราคาทรัพย์ 
  แนวทางและวิธีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนจริยธรรม 
  มาตรฐานขั้นตอนการให้การบริการประชาชน เรื่อง การยื่นคำขอรับชำระหนี้คดีล้มละลาย 
  กรณีศึกษาเรื่องเจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัย ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ในฐานเป็นผู้บังคับบัญชาไม่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
  มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี 
รายงานและผลการประเมิน
บทความ
ประกาศ
  ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้งานระบบยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ในคดีฟื้นฟูกิจการ  New
 
 ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง กำหนดสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะเพื่อโฆษณาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือประกาศหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย 
  ประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด 
  การประกาศใช้กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554 
  ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553 
อื่นๆ
  โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการบังคับคดีและภารกิจของกรมบังคับคดีประจำปี พ.ศ.2557  
  แบบประกาศขายทอดตลาด (ฉบับที่ 3) 
  การวางหลักประกันและการขอคืนหลักประกัน 
  โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2554)  
  มาตรฐานความโปร่งใส ของกองบังคับคดีล้มละลาย 2  
  นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมบังคับคดี  
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ Update ล่าสุด) 
  หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด 
  หลักเกณฑ์การวางหลักประกันพิเศษ 
  ขั้นตอนและกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 
  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  
  หลักเกณฑ์การวางหลักประกันการเข้าเสนอราคา 
  คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติด้านการวางทรัพย์ 
  วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์สิน  
   แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2558 
  แบบพิมพ์ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทะแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ.2545 
  กำหนดแบบพิมพ์คำขอและวิธีการเกี่ยวกับการยื่นคำขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผน 
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
คู่มือขั้นตอนการบังคับคดี
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ SMEs
คู่มือกฎหมายเพื่อประชาชน
บันทึกข้อตกลง (MOU)
วารสารกรมบังคับคดี
ข่าวล่าสุด
logo หน่วยงาน กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@led.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
hotline
hotline

WCAG 2.0 (Level AAA) 

สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,839สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,839สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,839สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,839สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,839สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,839   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 315,109สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 315,109สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 315,109สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 315,109สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 315,109สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 315,109สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 315,109