กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
สาระน่ารู้กรมบังคับคดี
หน้าหลัก / สาระน่ารู้
 สาระน่ารู้กรมบังคับคดี
รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลิต
    ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับแก้ไข) icon icon
    ประจำปีงบประมาณ 2563 icon icon
    ประจำปีงบประมาณ 2562 icon
    ประจำปีงบประมาณ 2561 icon
    ประจำปีงบประมาณ 2560 icon
    ประจำปีงบประมาณ 2559 (ฉบับแก้ไข) icon
    ประจำปีงบประมาณ 2559 icon
    ประจำปีงบประมาณ 2558 icon
    ประจำปีงบประมาณ 2557 icon
    ประจำปีงบประมาณ 2556 icon
    ประจำปีงบประมาณ 2555 icon
    ประจำปีงบประมาณ 2555 icon
    ประจำปีงบประมาณ 2554 (ฉบับแก้ไข) icon
พระราชบัญญัติ ต่างๆ
    พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561 icon
    พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559 icon
    พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 icon
    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 icon
    พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 488) พ.ศ.2552 (การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์) icon
กฎ ระเบียบ ต่างๆ
    ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการเก็บรักษาและทำลายสมุดบัญชี ดวงตรา เอกสารและสำนวนในกรมบังคับคดี พ.ศ.2550 icon
    กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ.2545 icon
    ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีล้มละลายและการชำระบัญชี (ฉบับวันที่ 6) พ.ศ.2544 icon
    ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ.2522 icon
    กฏระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์ พ.ศ. 2557  icon
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 และ ระเบียบอื่น ๆ icon
    กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 icon
    กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ.2559 icon
    กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ.2554 icon
    กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 icon
    กฏกระทรวงกำหนดให้นิติบุคคลอื่นเป็นลูกหนี้ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการและกำหนดหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการของลูกหนี้ พ.ศ.2557 icon
    รายละเอียดกฏกระทรวงและประกาศอธิบดีกรมบังคับคดีที่เกี่ยวข้อง icon

คู่มือ
    คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี icon
    คู่มือจัดทำรายงานสถิติคดีแพ่ง  icon
    คู่มือแนวทางการกำหนดมาตราการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ icon

ข้อบังคับ จรรยาบรรณ จริยธรรม ของข้าราชการพลเรือน และหลักเกณฑ์ต่างๆ
    หลักเกณฑ์และวิธีการติดต่อระหว่างเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กับศาล คู่ความ หรือผู้เกี่ยวข้องในคดีฟื้นฟูกิจการ icon icon
    แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน icon
    การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  icon
    ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน icon
    ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537 icon
    ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี icon
    แนวปฏิบัติในการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct) ของผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตเป็นผุ้ทำแผนและผุ้บริหารแผนของนิติบุคคล icon
    แผนปฏิบัติการและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมบังคับคดี พ.ศ.2558 - 2560 icon
    การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย และการดำเนินมาตรการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ icon
    มาตรฐานความโปร่งใสในการประเมินราคาทรัพย์ icon
    แนวทางและวิธีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนจริยธรรม icon
    มาตรฐานขั้นตอนการให้การบริการประชาชน เรื่อง การยื่นคำขอรับชำระหนี้คดีล้มละลาย icon
    กรณีศึกษาเรื่องเจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัย ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ในฐานเป็นผู้บังคับบัญชาไม่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา icon
    มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี icon

รายงานและผลการประเมิน
    รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กรมบังคับคดี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 icon
    รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กรมบังคับคดี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 icon
    รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 icon
    ผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมบังคับคดี ประจำปี พ.ศ.2558 icon
    สรุปผลการสัมมนาโครงการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง กระทรวงยุติธรรม icon
บทความ
    การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) icon icon
    สสว.กับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย icon
ประกาศ
    ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้งานระบบยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ในคดีฟื้นฟูกิจการ icon icon
    ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง กำหนดสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะเพื่อโฆษณาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือประกาศหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย icon
    ประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด icon
    การประกาศใช้กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554 icon
    ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553 icon
ข้อตกลงระดับการให้บริการ 2 กระบวนการ ดังนี้
    1.งานบังคับคดีแพ่ง (ระบบการจ่ายเงินส่วนได้ในคดีแพ่งผ่านระบบ e-payment) icon
    2.งานบังคับคดีล้มละลาย (การดำเนินการสอบสวนสำนวนคำขอรับชำระหนี้) icon

อื่นๆ
    โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการบังคับคดีและภารกิจของกรมบังคับคดีประจำปี พ.ศ.2557  icon
    แบบประกาศขายทอดตลาด (ฉบับที่ 3) icon
    การวางหลักประกันและการขอคืนหลักประกัน icon
    โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2554)  icon
    มาตรฐานความโปร่งใส ของกองบังคับคดีล้มละลาย 2  icon
    นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมบังคับคดี  icon
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ Update ล่าสุด) icon
    หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด icon
    หลักเกณฑ์การวางหลักประกันพิเศษ icon
    ขั้นตอนและกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ icon
    แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  icon
    หลักเกณฑ์การวางหลักประกันการเข้าเสนอราคา icon
    คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติด้านการวางทรัพย์ icon
    วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์สิน  icon
     แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2558 icon
    แบบพิมพ์ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทะแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ.2545 icon
    กำหนดแบบพิมพ์คำขอและวิธีการเกี่ยวกับการยื่นคำขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผน icon

hotline