logo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo

สายตรงผู้บริหาร

ʶԵԼҪ͹ 4,107ʶԵԼҪ͹ 4,107ʶԵԼҪ͹ 4,107ʶԵԼҪ͹ 4,107ʶԵԼҪ͹ 4,107
   กรมบังคับคดีได้ทำการเปิดบริการช่องทางใหม่ สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับความสะดวก ได้รับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีอย่างไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งถึงท่านผู้บริหารระดับสูงกรมบังคับคดีได้โดยตรง และขอความกรุณาโปรดแจ้งชื่อ นามสกุล และที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริงเพื่อจะได้ใช้ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อร้องเรียนที่แจ้ง เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ ที่ท่านสอบถามหรือร้องเรียนมามีผลกระทบกับหน่วยงานหรือบุคลากรของกรมบังคับคดีโดยตรง หากทางกรมบังคับคดีไม่สามารถติดต่อกลับได้ ข้อร้องเรียนนั้นๆ อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา
 
นางทัศนีย์ เปาอินทร์
นางทัศนีย์ เปาอินทร์
อธิบดี
tussanee.pao@led.mail.go.th
0-2881-4801
0-2881-4999  ต่อ 8101
 
นางสุกัญญา บุษยนาวิน
นางสุกัญญา บุษยนาวิน
รองอธิบดี
sukanya.b@led.mail.go.th
0-2881-4805
0-2881-4999 ต่อ 8201
นางสาวดวงดาว เกียรติพิศาลสกุล
นางสาวดวงดาว เกียรติพิศาลสกุล
รองอธิบดี
duangdao.k@led.mail.go.th
0-2881-4802
0-2881-4999  ต่อ 8301
นางเพ็ญรวี มาแสง
นางเพ็ญรวี มาแสง
รองอธิบดี
penrawee.m@led.mail.go.th
0-2881-4806
0-2881-4999  ต่อ 8401
 
จ่าเอกคำนน จันทร์น้อย
จ่าเอกคำนน จันทร์น้อย
เลขานุการกรม
komnon.j@led.mail.go.th
0-2881-4817, 0-2435-7399
0-2881-4999  ต่อ 1100, 1101
 
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
คู่มือขั้นตอนการบังคับคดี
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ SMEs
คู่มือกฎหมายเพื่อประชาชน
บันทึกข้อตกลง (MOU)
วารสารกรมบังคับคดี