กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
ผู้บริหารกรมบังคับตดี
 ผู้บริหารกรมบังคับคดี

 
นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี
นางทัศนีย์ เปาอินทร์
อธิบดีกรมบังคับคดี
 
นายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี
นายเสกสรร สุขแสง
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
นางสุกัญญา บุษยนาวิน รองอธิบดีกรมบังคับคดี
นางสุกัญญา บุษยนาวิน
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
ว่าง รองอธิบดีกรมบังคับคดี
ว่าง
รองอธิบดีกรมบังคับคดี


 
นางเพ็ญรวี มาแสง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
นางเพ็ญรวี มาแสง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
 
นายอนุชิต เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกรม
นายอนุชิต เสียงใหญ่
ผู้ตรวจราชการกรม
นายเฉลิมชัย บัวจันอัด ผู้ตรวจราชการกรม
นายเฉลิมชัย บัวจันอัด
ผู้ตรวจราชการกรม
นายชัยวิทย์ อรรถานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม
นายชัยวิทย์ อรรถานนท์
ผู้ตรวจราชการกรม
นายไพบูลย์ เมฆมานะ ผู้ตรวจราชการกรม
นายไพบูลย์ เมฆมานะ
ผู้ตรวจราชการกรม
นายสุวิพัฒน์ พูลทองคำ ผู้ตรวจราชการกรม
นายสุวิพัฒน์ พูลทองคำ
ผู้ตรวจราชการกรม


 
นางภัทรภร เวชรังษี ผู้อำนวยการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
นางภัทรภร เวชรังษี
ผู้อำนวยการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
 
นางสาวพาทิศ ประสิทธิแสง ผู้อำนวยการกองบังคับคดี<br>ล้มละลาย 1
นางสาวพาทิศ ประสิทธิแสง
ผู้อำนวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย 1
นางชนิดา เพชรโปรี ผู้อำนวยการกองบังคับคดี<br>ล้มละลาย 2
นางชนิดา เพชรโปรี
ผู้อำนวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย 2
นายเชษฐ์ชฎิล กาญจนอุดมการ ผู้อำนวยการกองบังคับคดี<br>ล้มละลาย 3
นายเชษฐ์ชฎิล กาญจนอุดมการ
ผู้อำนวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย 3
นายชิตชัย สุทธิภูล ผู้อำนวยการกองบังคับคดี<br>ล้มละลาย 4
นายชิตชัย สุทธิภูล
ผู้อำนวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย 4
นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล ผู้อำนวยการกองบังคับคดี<br>ล้มละลาย 5
นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล
ผู้อำนวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย 5
นางพัชราวรรณ เพ็ชรกูล ผู้อำนวยการกองบังคับคดี<br>ล้มละลาย 6
นางพัชราวรรณ เพ็ชรกูล
ผู้อำนวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย 6


นางสาวนิรมล สุขวิไล ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>บังคับคดีแพ่ง<br>กรุงเทพมหานคร 1
นางสาวนิรมล สุขวิไล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 1
นายสาธิต ศุภเมธี ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>บังคับคดีแพ่ง<br>กรุงเทพมหานคร 2
นายสาธิต ศุภเมธี
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 2
นางสาวรัชนีกร พงศ์เมธินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>บังคับคดีแพ่ง<br>กรุงเทพมหานคร 3
นางสาวรัชนีกร พงศ์เมธินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 3
นางสาวนภัสวรรณ สันติสุข ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>บังคับคดีแพ่ง<br>กรุงเทพมหานคร 4
นางสาวนภัสวรรณ สันติสุข
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 4
นางวาสนา ปักกาโร ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>บังคับคดีแพ่ง<br>กรุงเทพมหานคร 5
นางวาสนา ปักกาโร
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 5
นางดารารัตน์ โรจน์บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>บังคับคดีแพ่ง<br>กรุงเทพมหานคร 6
นางดารารัตน์ โรจน์บัวทอง
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 6
นายสมคิด แก้วนิล ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>บังคับคดีแพ่ง<br>กรุงเทพมหานคร 7
นายสมคิด แก้วนิล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 7


นางนรมน ศศะนาวิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน<br>บัญชีเงินในคดี
นางนรมน ศศะนาวิน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
บัญชีเงินในคดี
นางอรุณวรรณ สุขฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน<br>บัญชีเงินในคดี
นางอรุณวรรณ สุขฤกษ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
บัญชีเงินในคดี
นางกตมน ทัลวัลลิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน<br>การบังคับคดีแพ่ง
นางกตมน ทัลวัลลิ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การบังคับคดีแพ่ง
นางบุษกร อักษรพาลี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน<br>การบังคับคดีแพ่ง
นางบุษกร อักษรพาลี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การบังคับคดีแพ่ง
นายปิยชาต สงวนหงษ์ รักษาการในตำแหน่ง<br>ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน<br>การบังคับคดีล้มละลาย
นายปิยชาต สงวนหงษ์
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การบังคับคดีล้มละลาย
นายอนุสรณ์ ปลั่งศรีสกุล รักษาการในตำแหน่ง<br>ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน<br>การบังคับคดีล้มละลาย
นายอนุสรณ์ ปลั่งศรีสกุล
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การบังคับคดีล้มละลาย
ว่าง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน<br>การบังคับคดีล้มละลาย
ว่าง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การบังคับคดีล้มละลาย


จ่าเอกคำนน จันทร์น้อย เลขานุการกรม
จ่าเอกคำนน จันทร์น้อย
เลขานุการกรม
นางกรรณิกา คงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองติดตาม<br>และเฉลี่ยทรัพย์สิน<br>ในคดีล้มละลาย
นางกรรณิกา คงสมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองติดตาม
และเฉลี่ยทรัพย์สิน
ในคดีล้มละลาย
นางสาวมาลี วลัญไชย ผู้อำนวยการกอง<br>บริหารการคลัง
นางสาวมาลี วลัญไชย
ผู้อำนวยการกอง
บริหารการคลัง
นางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา ผู้อำนวยการกอง<br>บริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา
ผู้อำนวยการกอง
บริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวทัศนาวลัย กุสุโมทย์ ผู้อำนวยการกองพัฒนา<br>ระบบการบังคับคดี<br>และประเมินราคาทรัพย์
นางสาวทัศนาวลัย กุสุโมทย์
ผู้อำนวยการกองพัฒนา
ระบบการบังคับคดี
และประเมินราคาทรัพย์
นางสาวอรอุมา เก่งทางดี ผู้อำนวยการ<br>ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ<br>และการสื่อสาร
นางสาวอรอุมา เก่งทางดี
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
hotline