logo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo

ผู้บริหารกรมบังคับคดี

 
นายเสกสรร สุขแสง อธิบดีกรมบังคับคดี
นายเสกสรร สุขแสง
อธิบดีกรมบังคับคดี
 
นางสุกัญญา บุษยนาวิน รองอธิบดีกรมบังคับคดี
นางสุกัญญา บุษยนาวิน
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
นางสาวดวงดาว เกียรติพิศาลสกุล รองอธิบดีกรมบังคับคดี
นางสาวดวงดาว เกียรติพิศาลสกุล
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
นางเพ็ญรวี มาแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี
นางเพ็ญรวี มาแสง
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
 
นายเฉลิมชัย บัวจันอัด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
นายเฉลิมชัย บัวจันอัด
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
 
นายพลัฐ หิรัญสิริสมบัติ ผู้ตรวจราชการกรม
นายพลัฐ หิรัญสิริสมบัติ
ผู้ตรวจราชการกรม
นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล ผู้ตรวจราชการกรม
นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล
ผู้ตรวจราชการกรม
นางสาวพาทิศ ประสิทธิแสง ผู้ตรวจราชการกรม
นางสาวพาทิศ ประสิทธิแสง
ผู้ตรวจราชการกรม
นายสินชาย คุ้มศรีวงษ์ ผู้ตรวจราชการกรม
นายสินชาย คุ้มศรีวงษ์
ผู้ตรวจราชการกรม
นางสาวนภัสวรรณ สันติสุข ผู้ตรวจราชการกรม
นางสาวนภัสวรรณ สันติสุข
ผู้ตรวจราชการกรม
 
นางภัทรภร เวชรังษี ผู้อำนวยการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
นางภัทรภร เวชรังษี
ผู้อำนวยการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
 
นางสาวพาทิศ ประสิทธิแสง ผู้ตรวจราชการกรม<br>รักษาราชการแทน<br>ผู้อำนวยการกองบังคับคดี<br>ล้มละลาย 1
นางสาวพาทิศ ประสิทธิแสง
ผู้ตรวจราชการกรม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย 1
นายปิยชาต สงวนหงษ์ ผู้อำนวยการกองบังคับคดี<br>ล้มละลาย 2
นายปิยชาต สงวนหงษ์
ผู้อำนวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย 2
นายเชษฐ์ชฎิล กาญจนอุดมการ ผู้อำนวยการกองบังคับคดี<br>ล้มละลาย 3
นายเชษฐ์ชฎิล กาญจนอุดมการ
ผู้อำนวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย 3
นายชิตชัย สุทธิภูล ผู้อำนวยการกองบังคับคดี<br>ล้มละลาย 4
นายชิตชัย สุทธิภูล
ผู้อำนวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย 4
นายอนุสรณ์ ปลั่งศรีสกุล ผู้อำนวยการกองบังคับคดี<br>ล้มละลาย 5
นายอนุสรณ์ ปลั่งศรีสกุล
ผู้อำนวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย 5
นางพัชราวรรณ เพ็ชรกูล ผู้อำนวยการกองบังคับคดี<br>ล้มละลาย 6
นางพัชราวรรณ เพ็ชรกูล
ผู้อำนวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย 6
นางสาวนิรมล สุขวิไล ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
นางสาวนิรมล สุขวิไล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
นางสาวทัศนาวลัย กุสุโมทย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
นางสาวทัศนาวลัย กุสุโมทย์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
นางสาวรัชนีกร พงศ์เมธินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
นางสาวรัชนีกร พงศ์เมธินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
ว่าง ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
ว่าง
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
นายมงคล ศรีสงคราม ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
นายมงคล ศรีสงคราม
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
นายกิติศักดิ์ ทองคำอ้น ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
นายกิติศักดิ์ ทองคำอ้น
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
นางนรมน ศศะนาวิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน<br>บัญชีเงินในคดี
นางนรมน ศศะนาวิน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
บัญชีเงินในคดี
นางบุษกร อักษรพาลี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน<br>การบังคับคดีแพ่ง
นางบุษกร อักษรพาลี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การบังคับคดีแพ่ง
ว่าง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน<br>บัญชีเงินในคดี
ว่าง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
บัญชีเงินในคดี
ว่าง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน<br>การบังคับคดีแพ่ง
ว่าง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การบังคับคดีแพ่ง
ว่าง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน<br>การบังคับคดีล้มละลาย
ว่าง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การบังคับคดีล้มละลาย
ว่าง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน<br>การบังคับคดีล้มละลาย
ว่าง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การบังคับคดีล้มละลาย
ว่าง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน<br>การบังคับคดีล้มละลาย
ว่าง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การบังคับคดีล้มละลาย
จ่าเอกคำนน จันทร์น้อย เลขานุการกรม
จ่าเอกคำนน จันทร์น้อย
เลขานุการกรม
นางสาวกาญจนา หัสดี ผู้อำนวยการกองติดตาม<br>ทรัพย์สินในคดีล้มละลาย<br>และประเมินราคาทรัพย์
นางสาวกาญจนา หัสดี
ผู้อำนวยการกองติดตาม
ทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
และประเมินราคาทรัพย์
นางกรรณิกา คงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกอง<br>บริหารการคลัง
นางกรรณิกา คงสมบูรณ์
ผู้อำนวยการกอง
บริหารการคลัง
นายธีรภัทร์ ชัยเฉลิมปรีชา ผู้อำนวยการกอง<br>บริหารทรัพยากรบุคคล
นายธีรภัทร์ ชัยเฉลิมปรีชา
ผู้อำนวยการกอง
บริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวชลธร มีวงศ์อุโฆษ ผู้อำนวยการกองพัฒนา<br>ระบบการบังคับคดี
นางสาวชลธร มีวงศ์อุโฆษ
ผู้อำนวยการกองพัฒนา
ระบบการบังคับคดี
นางสาวอรอุมา เก่งทางดี ผู้อำนวยการ<br>ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ<br>และการสื่อสาร
นางสาวอรอุมา เก่งทางดี
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร