กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo

ผู้บริหารกรมบังคับคดี

 
นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี
นางทัศนีย์ เปาอินทร์
อธิบดีกรมบังคับคดี
 
นายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี
นายเสกสรร สุขแสง
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
นางสุกัญญา บุษยนาวิน รองอธิบดีกรมบังคับคดี
นางสุกัญญา บุษยนาวิน
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
นางสาวดวงดาว เกียรติพิศาลสกุล รองอธิบดีกรมบังคับคดี
นางสาวดวงดาว เกียรติพิศาลสกุล
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
 
นางเพ็ญรวี มาแสง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
นางเพ็ญรวี มาแสง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
 
นายเฉลิมชัย บัวจันอัด ผู้ตรวจราชการกรม
นายเฉลิมชัย บัวจันอัด
ผู้ตรวจราชการกรม
นายไพบูลย์ เมฆมานะ ผู้ตรวจราชการกรม
นายไพบูลย์ เมฆมานะ
ผู้ตรวจราชการกรม
ว่าง ผู้ตรวจราชการกรม
ว่าง
ผู้ตรวจราชการกรม
ว่าง ผู้ตรวจราชการกรม
ว่าง
ผู้ตรวจราชการกรม
ว่าง ผู้ตรวจราชการกรม
ว่าง
ผู้ตรวจราชการกรม
 
นางภัทรภร เวชรังษี ผู้อำนวยการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
นางภัทรภร เวชรังษี
ผู้อำนวยการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
 
นางสาวพาทิศ ประสิทธิแสง ผู้อำนวยการกองบังคับคดี<br>ล้มละลาย 1
นางสาวพาทิศ ประสิทธิแสง
ผู้อำนวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย 1
นายปิยชาต สงวนหงษ์ รักษาราชการแทน<br>ผู้อำนวยการกองบังคับคดี<br>ล้มละลาย 2
นายปิยชาต สงวนหงษ์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย 2
นายเชษฐ์ชฎิล กาญจนอุดมการ ผู้อำนวยการกองบังคับคดี<br>ล้มละลาย 3
นายเชษฐ์ชฎิล กาญจนอุดมการ
ผู้อำนวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย 3
นายชิตชัย สุทธิภูล ผู้อำนวยการกองบังคับคดี<br>ล้มละลาย 4
นายชิตชัย สุทธิภูล
ผู้อำนวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย 4
นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล ผู้อำนวยการกองบังคับคดี<br>ล้มละลาย 5
นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล
ผู้อำนวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย 5
นางพัชราวรรณ เพ็ชรกูล ผู้อำนวยการกองบังคับคดี<br>ล้มละลาย 6
นางพัชราวรรณ เพ็ชรกูล
ผู้อำนวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย 6
นางสาวนิรมล สุขวิไล ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
นางสาวนิรมล สุขวิไล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
นายสาธิต ศุภเมธี ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
นายสาธิต ศุภเมธี
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
นางสาวรัชนีกร พงศ์เมธินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
นางสาวรัชนีกร พงศ์เมธินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
นางสาวนภัสวรรณ สันติสุข ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
นางสาวนภัสวรรณ สันติสุข
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
นางวาสนา ปักกาโร ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
นางวาสนา ปักกาโร
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
นางบุษกร อักษรพาลี รักษาราชการแทน<br>ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
นางบุษกร อักษรพาลี
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
นางนรมน ศศะนาวิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน<br>บัญชีเงินในคดี
นางนรมน ศศะนาวิน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
บัญชีเงินในคดี
นางอรุณวรรณ สุขฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน<br>บัญชีเงินในคดี
นางอรุณวรรณ สุขฤกษ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
บัญชีเงินในคดี
นางบุษกร อักษรพาลี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน<br>การบังคับคดีแพ่ง
นางบุษกร อักษรพาลี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การบังคับคดีแพ่ง
นางกตมน ทัลวัลลิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน<br>การบังคับคดีแพ่ง
นางกตมน ทัลวัลลิ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การบังคับคดีแพ่ง
นายปิยชาต สงวนหงษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน<br>การบังคับคดีล้มละลาย
นายปิยชาต สงวนหงษ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การบังคับคดีล้มละลาย
นายอนุสรณ์ ปลั่งศรีสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน<br>การบังคับคดีล้มละลาย
นายอนุสรณ์ ปลั่งศรีสกุล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การบังคับคดีล้มละลาย
ว่าง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน<br>การบังคับคดีล้มละลาย
ว่าง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การบังคับคดีล้มละลาย
จ่าเอกคำนน จันทร์น้อย เลขานุการกรม
จ่าเอกคำนน จันทร์น้อย
เลขานุการกรม
นางกรรณิกา คงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองติดตาม<br>และเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
นางกรรณิกา คงสมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองติดตาม
และเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
นางสาวมาลี วลัญไชย ผู้อำนวยการกอง<br>บริหารการคลัง
นางสาวมาลี วลัญไชย
ผู้อำนวยการกอง
บริหารการคลัง
นายธีรภัทร์ ชัยเฉลิมปรีชา ผู้อำนวยการกอง<br>บริหารทรัพยากรบุคคล
นายธีรภัทร์ ชัยเฉลิมปรีชา
ผู้อำนวยการกอง
บริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวทัศนาวลัย กุสุโมทย์ ผู้อำนวยการกองพัฒนา<br>ระบบการบังคับคดี<br>และประเมินราคาทรัพย์
นางสาวทัศนาวลัย กุสุโมทย์
ผู้อำนวยการกองพัฒนา
ระบบการบังคับคดี
และประเมินราคาทรัพย์
นางสาวอรอุมา เก่งทางดี ผู้อำนวยการ<br>ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ<br>และการสื่อสาร
นางสาวอรอุมา เก่งทางดี
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
คู่มือขั้นตอนการบังคับคดี
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ SMEs
คู่มือกฎหมายเพื่อประชาชน
บันทึกข้อตกลง (MOU)
วารสารกรมบังคับคดี
ข่าวล่าสุด
logo หน่วยงาน กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@led.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
hotline
hotline

WCAG 2.0 (Level AAA) 

สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  19,157สถิติผู้เข้าชมรายวัน  19,157สถิติผู้เข้าชมรายวัน  19,157สถิติผู้เข้าชมรายวัน  19,157สถิติผู้เข้าชมรายวัน  19,157สถิติผู้เข้าชมรายวัน  19,157   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 235,902สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 235,902สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 235,902สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 235,902สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 235,902สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 235,902สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 235,902