กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
 

รายละเอียดกฏกระทรวง และประกาศอธิบดีกรมบังคับคดีที่เกี่ยวข้อง

      กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554 (เอกสาร PDF )

      กำหนดเว็บไซต์เพื่อโฆษณาประกาศขายทอดตลาด (เอกสาร PDF )

      แบบประกาศขายทอดตลาด ฉบับที่ 2 (เอกสาร PDF )

      การขยายระยะเวลาในการชำระราคาส่วนที่เหลือ (เอกสาร PDF )

      กำหนดสถานที่ราชการเพื่อปิดประกาศขายทอดตลาด (เอกสาร PDF )

      วิธีการเสนอราคา (เอกสาร PDF )