กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
งานตรวจสอบภายใน : กรมบังคับคดี
หน้าหลัก / งานตรวจสอบภายใน
 งานตรวจสอบภายใน

รายงานผลการปฎิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 3 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการตรวจสอบการปรับปรุงบัญชีในระบบงานบังคับคดีแพ่ง
คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบ การควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน
รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม 2564
ซักซ้อมการส่งรายงานการเงิน
ซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม 2564
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
เร่งรัดชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค
รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (ต.ค.63 - ม.ค.64)
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมกราคม 2564
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563
รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2563
เเนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของการจ่ายเงิน การรับเงิน เเละการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-Payment)
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 3 ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2563)
รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 และงวดที่ 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 2563
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 2563)
คู่มือการตรวจสอบภายใน กรมบังคับคดี
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563)
แนวทางการตรวจสอบการรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
แนวทางการตรวจสอบแบบพิมพ์ใบสำคัญและสมุดเช็คธนาคาร
แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระ
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562
รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562
แบบฟอร์มรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานผลการติดตามการแก้ไข/ปรับปรุงของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การตรวจทานรายงานทางการเงินประจำเดือน
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แบบรายงานค่าสาธารณูปโภค
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562
รายงานผลการติดตามการแก้ไข / ปรับปรุงของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของงวดก่อน ระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561
การตรวจทานรายงานทางการเงินประจำเดือน
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องด้านการเงินและบัญชี
คู่มือการตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน
คู่มือการตรวจสอบการควบคุม การจัดเก็บ การเบิกใช้แบบพิมพ์ใบสำคัญ และสมุดเช็ค
คู่มือการตรวจสอบการบริหารรถราชการ
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 3 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561
การตรวจทานรายงานทางการเงินประจำเดือน
การควบคุมภายในเกี่ยวกับการควบคุมและการจัดเก็บใบเสร็จรับเงิน
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งกรมบังคับคดี ที่ 704/2560 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานค่าสาธารณูปโภค ประจำไตรมาสที่ 4
ซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ซักซ้อมการส่งรายงานการเงิน
การตรวจทานรายงานทางการเงินประจำเดือน งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.61)
การตรวจทานรายงานทางการเงินประจำเดือน งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.60)
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.61)
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 1 (ต.ค.60 - ม.ค.61)
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2560
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ งวดที่ 3 ปีงบประมาณ 2560
กรอบความประพฤติและจริยธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบังคับคดี
รายงานการประชุมสัมมนาโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วินัยทางงบประมาณและการคลัง"
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "นักบัญชีคดีแพ่ง ระดับต้น"
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2558 งวดที่ 2
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2558 งวดที่ 1
ซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ สิ้นปีงบประมาณ
หลักการปรับปรุงบัญชีในระบบงานเงินในคดี
ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบงวดที่ 2 และ 3 ปีงบประมาณ 2555
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจสอบ ปี 2555 งวดที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2554 - มกราคม 2555)
สรุปผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบงวดที่ 3 ปีงบประมาณ 2554
รายงานสรุปการตรวจสอบการยืมเงินทดรองราชการ
สรุปผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบงวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2554
คู่มือการตรวจสอบภายใน กรมบังคับคดี
สรุปผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบงวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2554
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563
ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
ชี้แจงความแตกต่างของกฏบัตรการตรวจสอบภายในฉบับเดิมและฉบับใหม่
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 3)
แก้ไขกฏบัตรการตรวจสอบภายใน
ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน
สรุปวิธีปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ผลสำรวจความพึงพอใจต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน
แจ้งเปลี่ยนแปลงรายงานการเงิน >>> บันทึกข้อความ
รายงานยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
รายละเอียดประกอบรายงานยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
รายงานการนำส่งรายได้
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
hotline