กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo

งานตรวจสอบภายใน

สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 226สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 226สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 226
นโยบายและการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  New
ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565  New
คนเด่นประจำเดือน  New
กิจกรรม “3มิติ (ทำบุญ ปิ่นโตฯ)”  New
กิจกรรม “ปัญหาที่อยากแก้”  
กิจกรรม “ความดีที่อยากทำ”  
ประกาศเจตนารมณ์ กลุ่มตรวจสอบภายใน  
แผนส่งเสริมคุณธรรม กลุ่มตรวจสอบภายใน  
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 2 (ก.พ.65 - พ.ค.65)  New
รายงานผลสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 1 (ต.ค.64 - ม.ค.65) 
รายงานผลการปฎิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 3 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 
คู่มือการปฏิบัติงาน 
คู่มือการตรวจสอบการปรับปรุงบัญชีในระบบงานบังคับคดีแพ่ง 
คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบ การควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน  
รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 
ซักซ้อมการส่งรายงานการเงิน 
ซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
เร่งรัดชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค 
รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (ต.ค.63 - ม.ค.64) 
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมกราคม 2564 
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 
รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2563 
เเนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของการจ่ายเงิน การรับเงิน เเละการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-Payment) 
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 3 ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2563) 
รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 และงวดที่ 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 2563) 
คู่มือการตรวจสอบภายใน กรมบังคับคดี 
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563) 
แนวทางการตรวจสอบการรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน 
แนวทางการตรวจสอบแบบพิมพ์ใบสำคัญและสมุดเช็คธนาคาร 
แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระ 
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562 
รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 
แบบฟอร์มรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานผลการติดตามการแก้ไข/ปรับปรุงของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
การตรวจทานรายงานทางการเงินประจำเดือน 
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แบบรายงานค่าสาธารณูปโภค 
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 
รายงานผลการติดตามการแก้ไข / ปรับปรุงของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของงวดก่อน ระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561 
การตรวจทานรายงานทางการเงินประจำเดือน
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องด้านการเงินและบัญชี 
คู่มือการตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน 
คู่มือการตรวจสอบการควบคุม การจัดเก็บ การเบิกใช้แบบพิมพ์ใบสำคัญ และสมุดเช็ค 
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 3 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561  
การตรวจทานรายงานทางการเงินประจำเดือน 
การควบคุมภายในเกี่ยวกับการควบคุมและการจัดเก็บใบเสร็จรับเงิน 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งกรมบังคับคดี ที่ 704/2560 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 
ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานค่าสาธารณูปโภค ประจำไตรมาสที่ 4 
ซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ซักซ้อมการส่งรายงานการเงิน 
การตรวจทานรายงานทางการเงินประจำเดือน งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.61) 
การตรวจทานรายงานทางการเงินประจำเดือน งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.60)  
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.61)  
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 1 (ต.ค.60 - ม.ค.61)  
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2560 
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ งวดที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 
กรอบความประพฤติและจริยธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบังคับคดี 
รายงานการประชุมสัมมนาโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วินัยทางงบประมาณและการคลัง" 
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "นักบัญชีคดีแพ่ง ระดับต้น" 
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2558 งวดที่ 2 
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2558 งวดที่ 1 
ซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ สิ้นปีงบประมาณ 
หลักการปรับปรุงบัญชีในระบบงานเงินในคดี 
ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
สรุปผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบงวดที่ 2 และ 3 ปีงบประมาณ 2555 
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจสอบ ปี 2555 งวดที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2554 - มกราคม 2555) 
สรุปผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบงวดที่ 3 ปีงบประมาณ 2554 
รายงานสรุปการตรวจสอบการยืมเงินทดรองราชการ 
สรุปผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบงวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2554 
คู่มือการตรวจสอบภายใน กรมบังคับคดี 
สรุปผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบงวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2554 
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563
ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 
ชี้แจงความแตกต่างของกฏบัตรการตรวจสอบภายในฉบับเดิมและฉบับใหม่ 
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 3) 
แก้ไขกฏบัตรการตรวจสอบภายใน 
ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน 
สรุปวิธีปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ผลสำรวจความพึงพอใจต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
แจ้งเปลี่ยนแปลงรายงานการเงิน >>> บันทึกข้อความ 
รายงานยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
รายละเอียดประกอบรายงานยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
รายงานการนำส่งรายได้ 
แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
คู่มือขั้นตอนการบังคับคดี
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ SMEs
คู่มือกฎหมายเพื่อประชาชน
บันทึกข้อตกลง (MOU)
วารสารกรมบังคับคดี
ข่าวล่าสุด
logo หน่วยงาน กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@led.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
hotline
hotline

WCAG 2.0 (Level AAA) 

สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  2,761สถิติผู้เข้าชมรายวัน  2,761สถิติผู้เข้าชมรายวัน  2,761สถิติผู้เข้าชมรายวัน  2,761สถิติผู้เข้าชมรายวัน  2,761   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 550,083สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 550,083สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 550,083สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 550,083สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 550,083สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 550,083สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 550,083