กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
รวมแผนปฏิบัติราชการ : กรมบังคับคดี
หน้าหลัก / รวมแผนปฏิบัติราชการ กรมบังคับคดี
 รวมแผนปฏิบัติราชการ กรมบังคับคดี

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมบังคับคดี
   แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ.2566 - 2568 กรมบังคับคดี new
   แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ.2564 กรมบังคับคดี
   แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ.2563 กรมบังคับคดี
   แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ.2561 - 2565 กรมบังคับคดี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
   แผนแม่บทการพัฒนาองค์การเพื่อยกระดับไปสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง PMQA ปี 2560 - 2564
แผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
   แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
   แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2564)
   แผนปฏิบัติราชการเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ ปี 2562
   แผนปฏิบัติราชการเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ ปี 2561
แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของกรมบังคับคดี
   แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี พ.ศ.2554 - 2556 ของกรมบังคับคดี
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
   แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม (ฉบับสำนักงบให้ความเห็นชอบ)
   แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกรมบังคับคดี
   แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2559 - 2562
   แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2555 - 2558
   แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2552 - 2555
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ของกรมบังคับคดี
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ฉบับทบทวน)
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ฉบับปรับปรุง)
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
   แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมปี 2562
   แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2561-2564
   แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2559-2560
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี 2562
   แผนปฏิบัติการและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมบังคับคดี พ.ศ.2561
   แผนปฏิบัติการและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมบังคับคดี พ.ศ.2558 - 2560
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
   แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)

hotline