logo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

การบังคับคดีแพ่ง
 icon พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560
 icon พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2559
 icon พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2558
 icon พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 29) พ.ศ.2558 (ม.309 จัตวา)
 icon พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2558
 icon พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557
 icon ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
 icon พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2551
 icon ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
การบังคับคดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
 icon พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พุทธศักราช 2561
 icon พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2559
 icon พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 8) พุทธศักราช 2558
 icon พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ.2542
 icon พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
 icon พระราชบัญญัติล้มละลาย ข้อกำหนด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดต่อระหว่างเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กับศาล คู่ความ หรือผู้เกี่ยวข้องในคดีฟื้นฟูกิจการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 icon พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
กฎกระทรวง
 icon กฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ.2563
 icon กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ.2563
 icon แบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2561
 icon กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ.2559
 icon การจดทะเบียนและกำหนดคุณสมบัติผุ้ทำแผนและผุ้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
 icon กำหนดให้นิติบุคคลอื่นเป็นลูกหนี้ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ และกำหนดหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการของลูกหนี้ พ.ศ.2557
 icon กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
 icon แบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2556
 icon การจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ.2545
มติคณะรัฐมนตรี
 icon ซักซ้อมแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 icon แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 icon ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตั้งแต่ปี 2541 - ปัจจุบัน
 icon ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำรายงานประจำปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550
ระเบียบ, ข้อบังคับ
 icon ระเบียบกรมบังคับคดีว่าด้วยการออกบัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2562
 icon ระเบียบสวัสดิการกรมบังคับคดี พ.ศ.2562
 icon ระเบียบกรมบังคับคดีว่าด้วยเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ พ.ศ.2561
 icon ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้มีอำนาจออกคำสั่งเกี่ยวกับคำขอรับชำระหนี้ พ.ศ.2558
 icon ระเบียบกรมบังคับคดีว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2558
 icon ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์ พ.ศ. 2557
 icon ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ.2522
ประกาศหน่วยงาน
 icon ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ เรื่อง การยื่นคำขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต ลงวันที่ 3 เมษายน 2567 New
 icon ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ เรื่อง แบบพิมพ์ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 3 เมษายน 2567 New
 icon ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกผู้ไกล่เกลี่ย
 icon ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของผู้ไกล่เกลี่ย
 icon การกำหนดโครงสร้าง การจัดองค์การ สรุปอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมบังคับคดี
 icon ประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด เรื่อง หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด
 icon ประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด เรื่อง หลักเกณฑ์การวางหลักประกันการเข้าเสนอราคา
 icon ประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด เรื่อง หลักเกณฑ์การวางหลักประกันการเข้าเสนอราคา โครงการบ้านมือสองสำหรับผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา
 icon ประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด เรื่อง หลักเกณฑ์การวางหลักประกันการเข้าเสนอราคา โครงการประชารัฐสวัสดิการ
 icon ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง กำหนดสถานที่ราชการเพื่อปิดประกาศขายทอดตลาด
 icon ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง หลักเกณฑ์การวางหลักประกันพิเศษ
 icon ประกาศอธิบดีกรมบังคับดี เรื่อง แบบประกาศขายทอดตลาด (ฉบับที่ 10)
 icon ประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด เรื่อง หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มตันและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด
 icon ประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด เรื่อง หลักเกณฑ์การวางหลักประกันการเข้าเสนอราคา
 icon ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
คำสั่งฯ
 icon คำสั่งกรมบังคับคดีที่ 501/2560 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยึดทรัพย์ ขับไล่ รื้อถอน
 icon คำสั่งกรมบังคับคดีที่ 583/2562 เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างและจัดตั้งหน่วยงานภายใน
 icon คำสั่งกรมบังคับคดีที่ 579/2562 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน
 icon คำสั่งกรมบังคับคดีที่ 464/2562 เรื่อง การกำหนดเขตอำนาจศาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร
 icon คำสั่งกรมบังคับคดีที่ 236/2562 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะทำงานการแบ่งส่วนราชการภายในของกรมบังคับคดี
 icon คำสั่งกรมบังคับคดีที่ 71/2562 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยึดทรัพย์ ขับไล่ รื้อถอน
 icon คำสั่งกรมบังคับคดีที่ 505/2561 เรื่อง การรับ-ส่งเงินอายัดและการแจ้งเหตุขัดข้องในการส่งเงินอายัดทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
คู่มือขั้นตอนการบังคับคดี
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ SMEs
คู่มือกฎหมายเพื่อประชาชน
บันทึกข้อตกลง (MOU)
วารสารกรมบังคับคดี
ข่าวล่าสุด