logo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

icon ดัชนีรวม / ดัชนีแฟ้ม
icon ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
    (1) โครงสร้าง และการจัดองค์การในการดำเนินงาน
    (2) อำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
    (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อราชการกับกรมบังคับคดี
    (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ฯลฯ
    (5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด (กรมบังคับคดีไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
icon ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
    (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัย ที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
    (2) นโยบายสำคัญ หรือการตีความข้อกฎหมาย
    (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ
    (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
    (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจาฯตามมาตรา 7 วรรค 2 (กรมบังคับคดีไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
    (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะในการผูกขาดตัดตอนหรือร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ (กรมบังคับคดีไม่มีสัญญาสัมปทาน)
    (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมายและแต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี
    (8) ข้อมูลข่าวสารตามคณะกรรมการกำหนด
icon ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 23
icon บทความอื่น ๆ
    - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
icon แบบแสดงความพึงพอใจ/แบบแสดงความคิดเห็น ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
icon ผลความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สถิติผู้เข้าชม : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 3,761สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 3,761สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 3,761สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 3,761สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 3,761