กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
คำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ - กรมบังคับคดี
หน้าหลัก / คำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ
 คำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ
icon บทความที่เกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี icon บทความเกี่ยวกับคดีปกครองใช้ได้กับทุกหน่วยงาน
กระทรวงการคลังให้เพิ่มผู้รับผิดต้องให้โอกาสโต้แย้งหรือไม่
การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำอื่น
การคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
การใช้กฎหมายรักษาความมั่นคงของรัฐกับอำนาจการตรวจสอบของศาล
การใช้ดุลพินิจออกคำสั่งย้ายข้าราชการกรณีมีสาเหตุจากการร้องเรียน
การตรวจสอบการทำหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญโดยศาลปกครอง
การย้ายข้าราชการกับความจำเป็นที่ต้องออกคำสั่งย้าย
เก็บเงินราชการไว้ในรถเงินหายต้องรับผิดหรือไม่
ขาดคุณสมบัติสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่เพราะไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง
ข้าราชการกับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านที่เท่าเทียม
ข้าราชการเรียกรับเงินจากราษฎรไม่มีเหตุอันควรลดหย่อนโทษ
คดีบริหารงานบุคคลคำตัดสินบนหลักเดียวกัน
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองเรียกคืนเงินสิทธิประโยชน์และสวัสดิการข้าราชการ
ความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง
ความเสมอภาคเหตุที่อ้างไม่ได้
คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแต่ไม่โต้แย้ง
คับข้องใจจากผู้บังคับบัญชามาฟ้องศาลได้เมื่อใดครับ
ค้ำประกันการเข้าทำงานต้องรับผิดตามข้อตกลง
คำสั่งทางปกครองฟ้องเพิกถอนฟ้องเรียกค่าเสียหายคนละเงื่อนไขเวลา
คืนหลักประกันสัญญาจ้างให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิผิดนะครับ
จอดรถยนต์ราชการไว้หน้าบ้านพักหาย
จัดหาพัสดุโดยทุจริตผิดวินัยอย่างร้ายแรง
เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งเป็นกลางหรือไม่ดูจากอะไรบ้าง
เจ้าหน้าที่ศาลส่งหมายไม่ถึงผู้รับผิดวินัยร้ายแรง
แจ้งความประสงค์ขอเข้าเสนอราคาไว้ก่อนล่วงหน้าใช่ว่าจะได้รับโอกาสเสมอไป
ใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามสัญญาแต่ขอค่าเสียหายเพราะตรวจงานช้า
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางอย่างไรไม่หมดสิทธิ
ประกาศสอบราคาเอกสารที่ต้องจัดส่งให้แก่บุคคลใด
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่ไม่เกิดความเสียหายไม่ต้องชดใช้ฐานละเมิด
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่และผลของการไม่ดำเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนการพิจารณาคำอุทธรณ์
ปรับภูมิทัศน์ริมน้ำรุกล้ำที่งอกริมตลิ่ง
เป็นวิทยากรบรรยายแต่อาศัยโอกาสทำทุจริต
โปรดส่งที่กั้นมาให้ฉันที ตอน2
โปรดส่งที่กั้นมาให้ฉันที
ผิดสาระสำคัญหรือผิดพลาดเล็กน้อยรับราคาที่เสนอไม่ได้
ผู้จัดการมรดกหลายคนใครมีอำนาจจัดการทรัพย์มรดก
ผู้ทรงอำนาจไม่ใช้อำนาจการกระทำของผู้รับมอบอำนาจจึงไม่ชอบ
เพลิงไหม้กองขยะลามไหม้ไร่อ้อยเทศบาลต้องชดใช้
เพียงแค่พยานหลักฐานมีมูลวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งได้
เพียงยื่นซองเสนอราคา จะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียแล้วหรือไม่
มารดาเจ้าของที่ดินอนุญาตด้วยวาจาจะถือว่าเจ้าของที่ดินอนุญาตให้ราชการให้ที่ดินหรือไม่
มีกรรมสิทธิ์ตามสัญญาซื้อขายต้องย้ายเจ้าบ้านเดิม
มีคำสั่งให้ไปประจำท้องทีขอช่วยราชการมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านหรือไม่
มีถิ่นที่อยู่หลายแห่ง ให้แจ้งคำสั่งไปยังภูมิลำเนา
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมย้ายได้ไม่ใช่กลั่นแกล้ง
มีพฤติกรรมส่อว่าทุจริตสั่งย้ายไม่เป็นธรรม
มีส่วนได้เสียในสัญญาทางปกครองจนถูกร้องให้พ้นจากตำแหน่ง
เมื่อกฎหมายอื่นกำหนดขั้นตอนไว้ฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติ
เมื่อหน่วยงานขาดอัตรากำลังความบกพร่องต้องหักส่วนความรับผิด
ไม่ได้แจ้งผลการประเมินแต่ให้ชี้แจงในภายหลังถือว่าดำเนินการถูกต้อง
ไม่เลื่อนเงินเดือนเพราะกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา
ไม่ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเหตุที่ต้องขยายเวลาและลดค่าปรับ
ยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาใช่ว่าจะหมดสิทธืทุกกรณี
ยื่นอุทธรณ์ทางไปรษณีย์พิจารณาให้ดีถึงวันที่ลงตราประจำวัน
รถยนต์ของทางราชการถูกขโมยเจ้าหน้าที่อยู่เวรต้องรับผิดหรือไม่
เรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือการบรรจุเป็นข้าราชการต้องพ้นจากตำแหน่ง
ลงโทษทางวินัยซ้ำในมูลความผิดเดียว
ละทิ้งหน้าที่ราชการศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ
ละเลยต่อหน้าที่ระยะเวลาการฟ้องคดีที่แตกต่าง
ลาพักผ่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ลาออกจากราชการแต่ขาดราชการจึงถูกลงโทษทางวินัย
วงเลี้ยวทางร่วมต้องมีระยะพอควรเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง
วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแก่การฟ้องเพิกถอนกฎ
วิ่งออกกำลังกายตกรางระบายน้ำใครรับผิด
สาระสำคัญที่ไม่รับพิจารณาราคาที่เสนอ
สิทธิเบิกค่าเล่าเรียนสำหรับบุตรที่เกิดก่อนรับราชการ
หมดสิทธิเข้าร่วมเสนอราคา เพราะว่าหนังสือมอบอำนาจไม่สมบูรณ์
หลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครองในคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
หลักประกันความเป็นธรรม ในการพิจารณาคดีละเมิดอำนาจศาลปกครอง
ห้ามลงโทษมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับความผิดที่ได้กระทำเพียงครั้งเดียว
เหตุเกิดเพราะเจ้าหน้าที่ไม่แนะนำ
ให้ผู้บังคับบัญชารับผิดแต่ไม่ให้โอกาสโต้แย้ง
อ้างบทกฎหมายไม่ถูกต้องมีผลให้คำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อำนาจในการแก้ไขสัญญาทางปกครองกรณีที่ผู้รับจ้างมีภาระการทำงานน้อยลง
อุทธรณ์คดีอย่างไรไม่ให้เสียสิทธิ
อุทธรณ์แล้วหรือไม่หากไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำส่ัง

icon กรมบังคับคดี
hotline