logo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

รายการ
  บทความ เรื่อง "ขยายเขตไฟฟ้าได้ด้วยเหรอ" New 29 สิงหาคม 2566
  บทความ เรื่อง "ขอถามได้ไหม" New 29 สิงหาคม 2566
  บทความ เรื่อง "ขอดูสัญญาจ้างแรงงาน" New 29 สิงหาคม 2566
  บทความ เรื่อง "มีเหตุผลไหม" New 29 สิงหาคม 2566
  บทความ เรื่อง "ก็ไม่ได้ครอบครอง" New 29 สิงหาคม 2566
  บทความ เรื่อง "ไม่ได้ครอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร" 24 กรกฎาคม 2566
  บทความ เรื่อง "ขอสำนวนเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาของศาล" 24 กรกฎาคม 2566
  บทความ เรื่อง "ขอสำนวนคดี" 24 กรกฎาคม 2566
  บทความ เรื่อง "ขอรายงานการประชุม" 24 กรกฎาคม 2566
  บทความ เรื่อง "ขอข้อมูลเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน" 24 กรกฎาคม 2566
  บทความ เรื่อง "ขอข้อมูลการใช้ไฟฟ้า" 6 กรกฎาคม 2566
  บทความ เรื่อง "ขอบันทึกประจำวันคดีอาญา" 6 กรกฎาคม 2566
  บทความ เรื่อง "ขอข้อมูลข่าวสารของผู้ร้องเรียน" 6 กรกฎาคม 2566
  บทความ เรื่อง "ขอรายการเสียภาษี" 6 กรกฎาคม 2566
  บทความ เรื่อง "ขอข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก" 6 กรกฎาคม 2566
  บทความ เรื่อง "ขอดูสัญญาจ้างบุคคล" 10 พฤษภาคม 2566
  บทความ เรื่อง "ขอให้ออกหนังสือรับรอง" 10 พฤษภาคม 2566
  บทความ เรื่อง "ข้อเสนอของผู้เสนอราคา" 10 พฤษภาคม 2566
  บทความ เรื่อง "ข้อมูลรักษาพยาบาล" 10 พฤษภาคม 2566
  บทความ เรื่อง "ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงาน" 10 พฤษภาคม 2566
  บทความ เรื่อง "ขอข้อมูลการเลือกตั้ง" 1 มีนาคม 2566
  บทความ เรื่อง "ขอตรวจสอบผู้สมัครรับเลือกตั้ง" 1 มีนาคม 2566
  บทความ เรื่อง "ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง" 1 มีนาคม 2566
  บทความ เรื่อง "ขอชื่อแพทย์เวร" 1 มีนาคม 2566
  บทความ เรื่อง "แจ้งเบาะแสบริษัทเลี่ยงภาษีครับ" < 1 มีนาคม 2566
  บทความ เรื่อง "ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำด่าน" 7 กุมภาพันธ์ 2566
  บทความ เรื่อง "ประเมินผลงานทางวิชาการ" 7 กุมภาพันธ์ 2566
  บทความ เรื่อง "ข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์" 7 กุมภาพันธ์ 2566
  บทความ เรื่อง "ลูกหนี้อยู่ที่ไหน" 7 กุมภาพันธ์ 2566
  บทความ เรื่อง "โควิด 19 เป็นเหตุ" 7 กุมภาพันธ์ 2566
  บทความ เรื่อง "ข้อมูลรังวัดที่ดิน" 4 มกราคม 2566
  บทความ เรื่อง "อุทธรณ์ซ้ำ" 4 มกราคม 2566
  บทความ เรื่อง "ขอแก้ไขรายการทะเบียนบ้าน" 4 มกราคม 2566
  บทความ เรื่อง "ข้อมูลคำร้องขอออกหมายจับ" 4 มกราคม 2566
  บทความ เรื่อง "ข้อมูลของสมาคม" 4 มกราคม 2566
  บทความ เรื่อง "ข้อมูลโครงการธนาคารโคกระบือ" 2 ธันวาคม 2565
  บทความ เรื่อง "ถนนพังอีกแล้ว" 2 ธันวาคม 2565
  บทความ เรื่อง "สำนวนคดีอาญา" 2 ธันวาคม 2565
  บทความ เรื่อง "ข้อมูลฎีกาเบิกจ่ายเงินโครงการ" 2 ธันวาคม 2565
  บทความ เรื่อง "บันทึกคำให้การพยาน" 2 ธันวาคม 2565
  บทความ เรื่อง "ขอข้อมูลข่าวสารไปทำวิจัย" 7 พฤศจิกายน 2565
  บทความ เรื่อง "ร้องเรียนหมอ" 7 พฤศจิกายน 2565
  บทความ เรื่อง "คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร" 7 พฤศจิกายน 2565
  บทความ เรื่อง "คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร" 7 พฤศจิกายน 2565
  บทความ เรื่อง "บัญชีเงินฝากของลูกหนี้" 7 พฤศจิกายน 2565
  บทความ เรื่อง "เอกสารการตรวจสอบควบคุมอาคาร" 30 กันยายน 2565
  บทความ เรื่อง "ข้อมูลการรักษาพยาบาลของมารดา" 30 กันยายน 2565
  บทความ เรื่อง "ขอชื่อผู้แจ้งและรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน" 30 กันยายน 2565
  บทความ เรื่อง "ขอข้อมูลแบบแปลนบ้าน" 30 กันยายน 2565
  บทความ เรื่อง "หนังสือหารือการพิจารณาดอกเบี้ย" 30 กันยายน 2565
  บทความ เรื่อง "ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์" 2 กันยายน 2565
  บทความ เรื่อง "ขอข้อมูลทะเบียนราษฎร" 2 กันยายน 2565
  บทความ เรื่อง "ขอรายชื่อชาติพันธุ์" 2 กันยายน 2565
  บทความ เรื่อง "ความเห็นของพนักงานอัยการ" 2 กันยายน 2565
  บทความ เรื่อง "เอกสารการทำประชาคม" 2 กันยายน 2565
  บทความ เรื่อง "หมอเวชระเบียน" 29 มิถุนายน 2565
  บทความ เรื่อง "แบบแปลนงานรื้อย้ายโครงข่ายขนาดใหญ่" 29 มิถุนายน 2565
  บทความ เรื่อง "ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่" 29 มิถุนายน 2565
  บทความ เรื่อง "ใบเสร็จค่าปรับกับคำสั่งตั้งจุดตรวจมีมั้ย" 29 มิถุนายน 2565
  บทความ เรื่อง "บันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี" 29 มิถุนายน 2565
  บทความ เรื่อง "ใบอนุญาตเปิดคลินิก" 9 มิถุนายน 2565
  บทความ เรื่อง "ใครร้องเรียน ฝรั่งเดือดร้อน" 9 มิถุนายน 2565
  บทความ เรื่อง "โครงการอาหารกลางวัน" 9 มิถุนายน 2565
  บทความ เรื่อง "เงินค่าตอนแทน" < 9 มิถุนายน 2565
  บทความ เรื่อง "การอนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์" 9 มิถุนายน 2565
  บทความ เรื่อง "ทำไมสรรหาล่าช้า" 28 เมษายน 2565
  บทความ เรื่อง "ขอประวัติการใช้โทรศัพท์" 28 เมษายน 2565
  บทความ เรื่อง "สัญญาจำนองที่ดิน" 28 เมษายน 2565
  บทความ เรื่อง "แบบแปลนติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์" 28 เมษายน 2565
  บทความ เรื่อง "สวัสดิการการรักษาพยาบาล" 28 เมษายน 2565
  บทความ เรื่อง "เอกสารการประชุม"
  บทความ เรื่อง "ข้อมูลประกันสังคม"
  บทความ เรื่อง "เอกสารเกี่ยวกับที่ดิน"
  บทความ เรื่อง "หนังสือมอบอำนาจ"
  บทความ เรื่อง "สำเนาคำให้การ"
  บทความ เรื่อง "หนังสือราชการเกี่ยวกับการดำเนินคดี"
  บทความ เรื่อง "ขอคัดค้านข้อใช้จ่ายในการเลือกตั้ง"
  บทความ เรื่อง "ทำไมถึงชนะการเสนอราคา"
  บทความ เรื่อง "เรื่องอยู่ระหว่างฟ้องร้องคดี"
  บทความ เรื่อง "สำนวนการสอบสวน"
  บทความ เรื่อง "สรุปผลจิตเวชของผม"
  บทความ เรื่อง "ขอรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย"
  บทความ เรื่อง "ตำแหน่งอะไร ทำไมบำนาญเยอะจัง"
  บทความ เรื่อง "บัญชีรายรับ-รายจ่าย ของโรงเรียน"
  บทความ เรื่อง "ใครขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำ"
  บทความ เรื่อง "ข้อมูลการส่งผลงานทางวิชาการ"
  บทความ เรื่อง "ขอดูสัญญาจ้างแรงงาน"
  บทความ เรื่อง "ขอตรวจสอบแบบแปลนอาคารชุด"
  บทความ เรื่อง "อยากรู้ พนักงานเทศบาลมีรายได้เท่าไหร่"
  บทความ เรื่อง "ขอตรวจสอบเอกสารการเคลื่อนย้ายซากสัตว์"
  บทความ เรื่อง "อยากรู้ พนักงานเทศบาลมีรายได้เท่าไหร่"
  บทความ เรื่อง "ขอตรวจสอบเอกสารการเคลื่อนย้ายซากสัตว์"
  บทความ เรื่อง "เสียภาษีเท่าไหร่"
  บทความ เรื่อง "ค่าปรับไปไหน"
  บทความ เรื่อง "ทำไมสั่งไม่ฟ้อง"
  บทความ เรื่อง "บัตรผีหรือเปล่า"
  บทความ เรื่อง "เอกสารลับ เปิดได้มั้ย"
  บทความ เรื่อง "ขอร้องทุกข์ผลการประเมินครับ"
  บทความ เรื่อง "ซื้อรถปรับอากาศมาทำไมเยอะแยะ ?"
  บทความ เรื่อง "ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์"
  บทความ เรื่อง "ผมคับข้องใจครับ"
  บทความ เรื่อง "ขอวิดีโอการจัดงาน"
  บทความ เรื่อง "ขอให้เปิดเผยรายละเอียดผู้ติดเชื้อโควิดด้วย"
  บทความ เรื่อง "เปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคได้หรือเปล่า"
  บทความ เรื่อง "ผู้ค้ำช้ำใจ ใช้หนี้แทน"
  บทความ เรื่อง "ขอลบประวัติอาชญากร"
  บทความ เรื่อง "เอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน"
  บทความ เรื่อง "ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเปิดได้ไหม"
  บทความ เรื่อง "ใครพิจารณาเรื่องของผม"
  บทความ เรื่อง "อยากได้เอกสารในสำนวนคดี"
  บทความ เรื่อง "รายงานตรวจพิสูจน์ร่องรอยเฉี่ยวชน"
  บทความ เรื่อง "ก่อสร้างยังไม่เสร็จแต่จ่ายเงินแล้ว"
  บทความ เรื่อง "วันเดือนปีเกิดผมผิดครับ"
  บทความ เรื่อง "อยากได้ลายมือชื่อคนสั่งไม่ฟ้อง"
  บทความ เรื่อง "ขอย้ายแล้วทำไมไม่ให้ย้าย"
  บทความ เรื่อง "สัญญาต้องเป็นสัญญา"
  บทความ เรื่อง "ทำไมต้องประชุมลับ"
  บทความ เรื่อง "แอบดูครูกับลูก"
  บทความ เรื่อง "อยากรู้ว่าใครไล่"
  บทความ เรื่อง "เกษียณแล้ว ทำไมยังให้ทำงาน"
  บทความ เรื่อง "คุณไม่เว้นระยะทางสังคม"
  บทความ เรื่อง "กลัวบ้านพัง"
  บทความ เรื่อง "สนามฟุตซอล แต่เล่นไม่ได้"
  บทความ เรื่อง "ถึงทางตัน"
  บทความ เรื่อง "ไม่จ่าย แต่อยากรู้"
  บทความ เรื่อง "ไม่ใช่ลูก แต่ไปด้วยทุกที่"
  บทความ เรื่อง "ต้องปิดตลอดไปหรือไม่"
  บทความ เรื่อง "ขอโอกาสให้ผมเถอะครับ"
  บทความ เรื่อง "มีเจ้าของหรือเปล่า"
  บทความ เรื่อง "ขอดูโครงการทั้งแล้ง ทั้งท่วม"
  บทความ เรื่อง "อย่าเพิ่งขุด ขอดูก่อน"
  บทความ เรื่อง "วิธีจัดการกับหมู"
  บทความ เรื่อง "ชาวบ้านได้อะไร"
  บทความ เรื่อง "ก็ผมมีสิทธิ์"
  บทความ เรื่อง "โครงการดี ต้องดูได้"
  บทความ เรื่อง "ขายแพง แต่ไปแจ้งว่าขายถูก"
  บทความ เรื่อง "เอายังไงดี"
  บทความ เรื่อง "มีอะไร ผมขอหมด"
  บทความ เรื่อง "เปลี่ยนตัวผู้เล่น"
  บทความ เรื่อง "จบได้สวย"
  บทความ เรื่อง "ขึ้นทางนี้ ลงทางนั้น"
  บทความ เรื่อง "ไม่ยอมตามใจ"
  บทความ เรื่อง "ท่าน ก็โดนเหมือนกัน"
  บทความ เรื่อง "แจ้งผิดแจ้งใหม่ได้"
  บทความ เรื่อง "บ้านผมไม่ตรงตามแบบ"
  บทความ เรื่อง "ขอไปสู้คดีต่อ"
  บทความ เรื่อง "คนเดียวกันหรือเปล่า"
  บทความ เรื่อง "ฉันรื้อแล้ว แต่เธอไม่รื้อ"
  บทความ เรื่อง "งดเบี้ยปรับได้ไหม"
  บทความ เรื่อง "แพ้คะแนน"
  บทความ เรื่อง "ขอครึ่งราคา"
  บทความ เรื่อง "ลูกหนี้ที่รัก"
  บทความ เรื่อง "หาว่าหนูตีแล้วหนีไป"
  บทความ เรื่อง "แค่ไหน ถึงจะมีส่วนได้เสีย"
  บทความ เรื่อง "ทำไมสองมาตรฐาน"
  บทความ เรื่อง "คลีนิคเถื่อนหรือเปล่า"
  บทความ เรื่อง "ข้อมูลคนต่างด้าว"
  บทความ เรื่อง "5 ปี มีงานอะไรบ้าง"
  บทความ เรื่อง "บ้านจะพังไหมหนอ"
  บทความ เรื่อง "เป็นคดีกันอยู่"
  บทความ เรื่อง "ผมป่วยเพราะทำงานหนักนะ"
  บทความ เรื่อง "ตาวิเศษ"
  บทความ เรื่อง "แบน"
  บทความ เรื่อง "ยังไม่เซ็น ใครเป็นคนเบิก"
  บทความ เรื่อง "ขออนุญาตหรือไม่"
  บทความ เรื่อง "น้องขอดูแลพี่"
  บทความ เรื่อง "ใครเป็นคนสั่ง"
  บทความ เรื่อง "ขายนมวัว ก็เปิดเผยได้"
  บทความ เรื่อง "ถามไปมาก แต่ไม่ยากอย่างที่คิด"
  บทความ เรื่อง "สร้างขึ้นมาได้อย่างไร"
  บทความ เรื่อง "ขอข้อมูลเพราะตกใจ"
  บทความ เรื่อง "ใครกู้ไป จ่ายคืนด้วย"
  บทความ เรื่อง "เอาไหม โครงการนี้?"
  บทความ เรื่อง "รองเท้าเป็นเหตุ"
  บทความ เรื่อง "ทำไมถึงเปลี่ยนใจ"
  บทความ เรื่อง "ใครแรงกว่ากัน"
  บทความ เรื่อง "ไม่เห็นด้วย ขอดูหน่อย"
  บทความ เรื่อง "แค่อยากรู้"
  บทความ เรื่อง "ขอตรวจสอบการใช้จ่า ยเงินหน่อย"
  บทความ เรื่อง "เรื่องหมู ๆ"
  บทความ เรื่อง "น้ำตาล เดอะซีรี่ส์"
  บทความ เรื่อง "เข้าใจผิด"
  บทความ เรื่อง "ไม่เกี่ยวข้อง แต่น้องอยากรู้"
  บทความ เรื่อง "ขอดูคะแนนโหวตให้ออก"
  บทความ เรื่อง "อาหารกลางวันของหนู"
  บทความ เรื่อง "งานใหญ่ คุมให้ดีนะ"
  บทความ เรื่อง "อยากรู้คะแนนของซ้องปีบ"
  บทความ เรื่อง "ลูกผมเรียนเก่ง"
  บทความ เรื่อง "สขร.ช่วยทีครับ"
  บทความ เรื่อง "เงินร้อยล้าน ขอตรวจสอบหน่อย"
  บทความ เรื่อง "เผามาก ก็เดือดร้อนมาก"
  บทความ เรื่อง "เปลี่ยนประตูใหม่เถอะ !"
  บทความ เรื่อง "ท้องถิ่นขอข้อมูลจากธนาคารได้ไหม"
  บทความ เรื่อง "ผมทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนยังไง ?"
  บทความ เรื่อง "อยากรู้ผลงบการเงิน"
  บทความ เรื่อง "เศร้าจังพี่ ดีไม่พอ"
  บทความ เรื่อง "เขาพูดว่าอย่างไร"
  บทความ เรื่อง "ขอหลักฐานการกาบัตร"
  บทความ เรื่อง "รู้หน้าไม่รู้ใจ"
  บทความ เรื่อง "ไม่ให้หรือไม่มี"
  บทความ เรื่อง "รอชี้แจง แต่ขาดเอกสาร"
  บทความ เรื่อง "เวชระเบียน=ค่าตอบแทน"
  บทความ เรื่อง "จะเอาห้างหรือนาข้าว"
  บทความ เรื่อง "ตึกสูงหลังนี้ ปลอดภัยครับ"
  บทความ เรื่อง "คอนโดนี้ น่าจะสร้างไม่ถูกต้อง"
  บทความ เรื่อง "ไปไหนมาไหน ไม่ใช่ความลับ"
  บทความ เรื่อง "อยากศึกษาเรื่องขยะ"
  บทความ เรื่อง "สำคัญแค่ไหน ถึงเปิดไม่ได้"
  บทความ เรื่อง "เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ใครก็ขอดูได้"
  บทความ เรื่อง "สำนวนสอบข้อเท็จจริง ทำไมเปิดตอนนี้ไม่ได้"
  บทความ เรื่อง "ขอเทปบันทึกเสียงที่ประชุม เพื่อปกป้องสิทธิได้ไหมครับ"
  บทความ เรื่อง "ผมถูกฟ้อง ขอผมเถอะ"
  บทความ เรื่อง "สร้างรั้วทับคลอง"
  บทความ เรื่อง "อยากรู้เรื่อง เงินโรงเรียน"
  บทความ เรื่อง "ยกเลิกประกาศสอบราคาทำไม ?"
  บทความ เรื่อง "เราไม่เอา โรงไฟฟ้าขยะ"
  บทความ เรื่อง "อยากรู้ความเห็นฝ่ายกฎหมายให้ขยายสัญญา"
  บทความ เรื่อง "ขอข้อมูลไปฟ้องให้ไปยูเทิร์นที่อื่น"
  บทความ เรื่อง "ขอเงินคืน"
  บทความ เรื่อง "ขอติดค้างไว้ก่อน"
  บทความ เรื่อง "น้ำตาลไม่หวาน"
  บทความ เรื่อง "ผมผิด แต่ก็ยังอยากรู้"
  บทความ เรื่อง "ขอไปใช้ในศาล"
  บทความ เรื่อง "ใครมีสิทธิ"
  บทความ เรื่อง "อยากเก็บเรื่องของตัวเอง"
  บทความ เรื่อง "ผมเข้าบ้านไม่ได้"
  บทความ เรื่อง "เรื่องเกิดจากขยะ"
  บทความ เรื่อง "ไม่ต้องปิดหรอกครับ"
  บทความ เรื่อง "ไปสร้างที่อื่นเถอะ"
  บทความ เรื่อง "ทำดีมากครับ"
  บทความ เรื่อง "ไม่ใช่อย่างนี้ครับ"
  บทความ เรื่อง "ไม่ถูกต้อง เราไม่เอา"
  บทความ เรื่อง "หนูเป็นปกตินะคะ"
  บทความ เรื่อง "จะเก็บไว้ใช้อีก"
  บทความ เรื่อง "ผมเสียเท่าคนอื่นไหม"
  บทความ เรื่อง "เปิดหมดครับ"
  บทความ เรื่อง "ทำไมตัดสิทธิผม"
  บทความ เรื่อง "เข้าเกียร์ไม่ได้"
  บทความ เรื่อง "อยากไปเที่ยวอีกไหม"
  บทความ เรื่อง "บริษัทกำจัดหนี้"
  บทความ เรื่อง "ผมทำถูกต้องแล้วครับ"
  บทความ เรื่อง "รู้สิทธิของตัวเอง"
  บทความ เรื่อง "อยากไปแต่ไม่ได้ไป"
  บทความ เรื่อง "ทำเอาตกใจ !"
  บทความ เรื่อง "โดนรื้อบ้านครับ !"
  บทความ เรื่อง "ถูกเลิกจ้างก่อนหมดสัญญา"
  บทความ เรื่อง "ขอข้อมูลข่าวสารการสอบสวนข้อเท็จจริง"
  บทความ เรื่อง "ข้อมูลที่ส่งให้ศาล...เปิดเผยได้หรือไม่"
  บทความ เรื่อง "หนูช้าไปหน่อย"
  บทความ เรื่อง "ฟังเสียงฉันบ้าง"
  บทความ เรื่อง "คำให้การของผม...ขอนะ"
  บทความ เรื่อง "ทำไมไม่เลือกผม"
  บทความ เรื่อง "ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้หรือไม่"
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
คู่มือขั้นตอนการบังคับคดี
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ SMEs
คู่มือกฎหมายเพื่อประชาชน
บันทึกข้อตกลง (MOU)
วารสารกรมบังคับคดี
ข่าวล่าสุด