บันทึกความตกลงการรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

 1. กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
 2. กรมบังคับคดี กับ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
 3. กรมบังคับคดี กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์ คาร์ด เอกซ์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567
 4. กรมบังคับคดี กับ บริษัท คาร์ดเอกซ์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567
 5. กรมบังคับคดี กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 6. กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 7. กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566
 8. กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566
 9. กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566
 10. กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566
 11. กรมบังคับคดี กับ บริษัท อินเตอร์เซนด์ มันนี่ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566
 12. กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
 13. กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
 14. กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566
 15. กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566
 16. กรมบังคับคดี กับ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566
 17. กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 18. กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565
 19. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 พ.ศ. 2565
 20. กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565
 21. กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565
 22. กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565
 23. กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. ร้อยเอ็ด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565
 24. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฯ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565
 25. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565
 26. กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
 27. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565
 28. กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565
 29. กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565
 30. กรมบังคับคดี กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565
 31. กรมบังคับคดี กับ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565
 32. กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565
 33. กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565
 34. กรมบังคับคดี กับ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565
 35. กรมบังคับคดี กับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
 36. กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรสุรินทร์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564
 37. กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564
 38. กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564
 39. กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 40. กรมบังคับคดี กับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563
 41. กรมบังคับคดี กับ บริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
 42. กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
 43. กรมบังคับคดี กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชคาร จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
 44. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562
 45. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 46. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 47. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 48. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 49. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 50. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 51. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 52. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 53. กรมบังคับคดี กับ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 54. กรมบังคับคดี กับ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 55. กรมบังคับคดี กับ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 56. กรมบังคับคดี กับ ทรีนีตี้ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 57. กรมบังคับคดี กับ ทิสโก้ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 58. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 59. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 60. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 61. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 62. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 63. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเชีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 64. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 65. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 66. กรมบังคับคดี กับ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 67. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 68. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ แมวควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (หมาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 69. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 70. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 71. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 72. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ หยวดต้า (ประเทศไทย) จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 73. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 74. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ อาเชีย เวลท์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 75. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ อาเชีย พลัส จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 76. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 77. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 78. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 79. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 80. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกบอล จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 81. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพเอ็ททีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 82. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย จำกัด) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 83. กรมบังคับคดี กับ กรมที่ดิน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 84. กรมบังคับคดี กับ ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 85. กรมบังคับคดี กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 86. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 87. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 88. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 89. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 90. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 91. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 92. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 93. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 94. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 95. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 96. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟิลลิป จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 97. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 98. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 99. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 100. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 101. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 102. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 103. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 104. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 105. กรมบังคับคดี กับ บริษัท เอไอเอ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 106. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 107. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 108. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 109. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 110. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 111. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 112. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 113. กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 114. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาข้อมูลกลาง เพื่อบูรณาการการส่งเสริม SME (Web Portal) หรือเว็บไซต์ SME ONE ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561
 115. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาต้นแบบการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเพื่อไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ระหว่าง กรมบังคับคดี กับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กับ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
 116. บันทึกความร่วมมือว่าด้วยความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา ระหว่าง กรมบังคับคดี กับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 117. บันทึกความร่วมมือในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสอง ระหว่าง ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ กรมบังคับคดี
  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
 118. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการให้บริการตั้งเรื่องบังคับคดีโดยช่องทางด่วน (Fast Track) และความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลายระหว่าง กรมบังคับคดี และ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
 119. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง สำนักงานศาลยุติธรรม กับ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560
 120. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง สำนักงานศาลยุติธรรม กับ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560