ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร - กรมบังคับคดี

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 1. โครงสร้าง และการจัดองค์การในการดำเนินงาน
 2. อำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
 3. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อราชการกับกรมบังคับคดี
 4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ฯลฯ
 5. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด (กรมบังคับคดีไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 1. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัย ที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
 2. นโยบายสำคัญ หรือการตีความข้อกฎหมาย
 3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ
 4. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
 5. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจาฯตามมาตรา 7 วรรค 2 (กรมบังคับคดีไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
 6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะในการผูกขาดตัดตอนหรือร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ (กรมบังคับคดีไม่มีสัญญาสัมปทาน)
 7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมายและแต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี
 8. ข้อมูลข่าวสารตามคณะกรรมการกำหนด
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 23
บทความอื่น ๆ