logo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
กรมบังคับคดี จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมบังคับคดี ครั้งที่ 5/2566

กลุ่มงานจริยธรรม กรมบังคับคดี

กรมบังคับคดี จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมบังคับคดี ครั้งที่ 5/2566
25/4/2566
   วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 1330 น. นางสุกัญญา บุษยนาวิน รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมบังคับคดี ครั้งที่ 5/2566 ซึ่งมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคชสาร 1 ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมบังคับคดี (พ.ศ. 2566-2570) ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมบังคับคดี พ.ศ. 2566และผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อไป