logo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
กรมบังคับคดีจัดการประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินสำนักงานบังคับคดีใสสะอาดและคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ครั้งที่ 1/2566

กลุ่มงานจริยธรรม กรมบังคับคดี

กรมบังคับคดีจัดการประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินสำนักงานบังคับคดีใสสะอาดและคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ครั้งที่ 1/2566
25/4/2566
   วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินสำนักงานบังคับคดีใสสะอาดและคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งมีนางสุกัญญา บุษยนาวิน รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวดวงดาว เกียรติพิศาลสกุล รองอธิบดีกรมบังคับคดี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี การประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาประเด็นหลักและเกณฑ์การประเมินสำนักงานบังคับคดีใสสะอาด เกณฑ์การกำหนดระดับผลการประเมินสำนักงานบังคับคดีใสสะอาด เกณฑ์การให้คะแนนบุคคลต้นแบบ เกณฑ์การกำหนดระดับผลการประเมินบุคคลต้นแบบ และกำหนดรางวัลสำนักงานบังคับคดีใสสะอาดและบุคคลต้นแบบของกรมบังคับคดีต่อไป