logo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
กรมบังคับคดี จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมบังคับคดี ครั้งที่ 3/2566

กลุ่มงานจริยธรรม กรมบังคับคดี

กรมบังคับคดี จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมบังคับคดี ครั้งที่ 3/2566
25/4/2566
   วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสุกัญญา บุษยนาวิน รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมบังคับคดี ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคชสาร 3 ชั้น 2 อาคาร 25 ปี กรมบังคับคดี การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมบังคับคดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ร่างแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อไป