logo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
กรมบังคับคดี ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 5/2566

กลุ่มงานจริยธรรม กรมบังคับคดี

กรมบังคับคดี ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 5/2566
21/3/2566
   วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี มอบหมายให้สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 5/2566 เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการ เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงาน รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมอยู่เสมอ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมสนฉัตร 1-3 ชั้น 3 อาคารกระทรวงยุติธรรม