logo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
กรมบังคับคดี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มงานจริยธรรม กรมบังคับคดี

กรมบังคับคดี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
21/3/2566
   วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารกรมบังคับคดี นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางสุกัญญา บุษยนาวิน รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางสาวดวงดาว เกียรติพิศาลสกุล รองอธิบดีกรมบังคับคดี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป และฟังธรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรของกรมบังคับคดี