ledlogo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
th-flag en-flag
ledlogo
งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
หน้าหลัก / ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร / ข้อมูลข่าวสารตามคณะกรรมการกำหนด / งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ

งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ


ปีงบประมาณ
พ.ศ.
ชื่อ/หัวข้องานวิจัย ผู้ทำงานวิจัย
วิธีการจ้าง
ทำงานวิจัย
จำนวนเงิน
ตามสัญญา
รับงานวิจัย
ระยะเวลา
ดำเนินงานวิจัย
2561 โครงการวิจัยการบังคับคดีกับทรัพย์สินดิจิตอล Digital Asset ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1,100,000

ก.ค. – พ.ย.2561
2560 โครงการการบังคับคดีทรัพย์สินทางปัญญา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาจารย์ฐิติพร วัฒนชัย อาจารย์กิตติยา พฤกษารุ่งเรือง และคณะ
วิธีการคัดเลือก

800,000

2560-2561
2559 โครงการวิจัยสัดส่วนที่เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย กรมบังคับคดี
วิธีการคัดเลือก

305,000

2559-2560
2558 โครงการยกระดับการบังคับคดีล้มละลายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (กระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิธีการคัดเลือก

1,500,000

2558-2559
โครงการยกระดับการบังคับคดีแพ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (การยอมรับและการบังคับตามคำพิพากษาต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์ในกลุ่มอาเซียน) สถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล (APaR) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิธีการคัดเลือก

1,500,000

2558-2559
2527 โครงการยกระดับการบังคับคดีแพ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพการบังคับคดี) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ สหธน รัตนไพจิตร และคณะผู้วิจัย)

วิธีการตกลง
1,900,000
2558-2560
 
กรมบังคับคดี 189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
สายด่วนกรมบังคับคดี : 1111 ต่อ 79
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
รองรับการทำงานบน Microsoft Internet Explorer 11 หรือ Google Chrome, Firefox, Safari ล่าสุด
| Website Policy | Security Policy | Privacy Policy | Sitemap |
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : 1,315   เดือนนี้ : 23,667
Copyright 2020 By Legal Execution Department