Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ดัชนีรวม / ดัชนีแฟ้ม
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
    (1) โครงสร้าง และการจัดองค์การในการ
            ดำเนินงาน
    (2) อำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
    (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
            หรือคำแนะนำในการติดต่อราชการกับ
            กรมบังคับคดี
    (4) กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
    (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัย ที่มีผล
            โดยตรงต่อเอกชน
    (2) นโยบายสำคัญ หรือการตีความข้อกฎหมาย
    (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
            รายจ่ายประจำปีฯ
    (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของ
           เจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่
           ของเอกชน
    (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจาฯ
            ตามมาตรา 7 วรรค 2 (กรมบังคับคดีไม่มี
            ข้อมูลสิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึง)
    (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะในการ
            ผูกขาดตัดตอนหรือร่วมทุนกับเอกชนใน
            การจัดทำบริการสาธารณะ
    (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่
            แต่งตั้งโดยกฏหมายและแต่งตั้งโดยมติ
            คณะรัฐมนตรี
    (8) ข้อมูลข่าวสารตามคณะกรรมการกำหนด
บทความอื่น ๆ
    - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข่าวสารของ
        ราชการ พ.ศ.2540
 
สถิติผู้เข้าชม : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 2,110สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 2,110สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 2,110สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 2,110สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 2,110
Web Browser Support : Internet Explorer