Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
     (1) โครงสร้าง และการจัดองค์การในการดำเนินงาน
            โครงสร้างองค์การ
            กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556
     (2) อำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
     (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อราชการกับกรมบังคับคดี
            ส่วนกลาง
            สำนักงานบังคับคดีจังหวัด / สาขา / ส่วนย่อย
              
     (4) กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
           การบังคับคดีแพ่ง
            พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2559
            พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2558
            พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 29) พ.ศ.2558 (ม.309 จัตวา)
            พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2558
            พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557
            ประมวลกฏมายแพ่งและพาณิชย์
            พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2551
            ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
           การบังคับคดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
            พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2559
            พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
 
     (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัย ที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
     (2) นโยบายสำคัญ หรือการตีความข้อกฎหมาย
            นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
            นโยบายของปลัดกระทรวงยุติธรรม (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
     (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ
     (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
     (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจาฯ ตามมาตรา 7 วรรค 2 (กรมบังคับคดีไม่มีข้อมูลสิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึง)
     (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะในการผูกขาดตัดตอนหรือร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
            สัญญาสัมปทาน (กรมบังคับคดีไม่มีสัญญาสัมปทาน)
            สัญญาอื่น ๆ
     (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมายและแต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี
                       มติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
                       มติคณะกรรมการพัฒนากฏหมาย ,กระทรวงและมติที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง
     (8) ข้อมูลข่าวสารตามคณะกรรมการกำหนด
            ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
                       ประกาศสอบราคา
                       ประกาศประกวดราคา
                       ประกาศขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด
                       ผลการสอบราคา/ประกวดราคา
           สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
                       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ
                       สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง
                       สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีอื่นๆ
           สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
           เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
                       การจัดหาพัสดุ
                           กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
                              พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
                              ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552
                              ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545
                              ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2542
                              ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541
                           แผนการจัดหาพัสดุ
                           ประกาศสอบราคา
                           ประกาศประกวดราคา
                           ประกาศขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด
                           ผลการสอบราคา/ประกวดราคา
                           สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
                              สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ
                              สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง
                              สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีอื่นๆ
                           รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ
                           รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน
                           รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                       การให้บริการประชาชน
                           หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชน รวมถึงระเบียบและข้อบังคับคดีที่เกี่ยวข้อง
                           เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน รวมถึงระเบียบและข้อบังคับคดีที่เกี่ยวข้อง
                              คู่มือประชาชน เรื่อง การจดทะเบียนผู้ทำแผน / ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
                              แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานกระบวนงานการรับรองสถานะบุคคลจากการปลดล้มละลาย
                              การยึดทรัพย์ในคดีล้มละลาย
                              ผังกระบวนการทำงานการบังคับคดีล้มละลาย (สำนวนกลาง)
                              สำนวนคำขอรับชำระหนี้
                              ผังกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย (สำนวนสาขาคดีล้มละลาย)
                              ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนงานขายทอดตลาดทรัพย์สิน
                              กระบวนการอายัดทรัพย์สิน
                              แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนงานยึดทรัพย์สิน
                           ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน
                           รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน
                              รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผุ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559)
                           หลักเกณฑฺ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหา กรณีมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ
                              กระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรมบังคับคดี
                              แนวทางและวิธีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนจริยธรรม
                              แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
                           รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
                           รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยผุ้ตรวจสอบ
                              รายงานการประชุมการควบคุมภายใน
                              หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
                       การบริหารงานของหน่วยงาน
                           โครงสร้่างของหน่วยงาน
                           อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
                           วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
                           แผนปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี
                           ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
                           คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
                              ขั้นตอนการปฏิบัติงานการประเมินราคาทรัพย์
                              ขั้นตอนและกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
                              ขั้นตอนการยื่นคำขอรับชำระหนี้คดีล้มละลาย
                           รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
                       การบริหารงบประมาณ
                           แผนงาน โครงการ งบประมาณประจำปี หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงาน โครงการ
                           รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ
                           รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
                           รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สตง.
                       การบริหารงานบุคคล
                           หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกในแต่ละคราว
                              การสรรหาและเลือกสรร (ข้าราชการ)
                                 ว 21/2558 เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ
                                 ว 20/2558 เรื่อง วุฒิที่ ก.พ.กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - พ.ศ.2560
                                 ว 18/2556 เรื่อง การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
                                 ว 17/2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
                                 ว 5/2556 เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
                                 ว 24/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบรรจุบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญสูง เข้ารับราชการ
                                 ว 10/2553 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุผุ้ได้รับทุนโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ
                                 ว 16/2551 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
                              การสรรหาและเลือกสรร (พนักงานราชการ)
                                 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
                                 ประกาศคณะกกรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ
                                                  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552
                           รายงานผลการคัดเลือกและสรรหา
                           มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรและผลการประเมินในแต่ละรอบปีงบประมาณ
                              แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมบังคับคดี พ.ศ.2558 - 2560
                              กรณีศึกษาเรื่องเจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัย ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
                                              ในฐานเป็นผู้บังคับบัญชาไม่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
                              ข้อบังคับกรมบังคับคดี ว่าด้วยจรรยาบรรณของเจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี พ.ศ.2558
                              การกำกับดูแลผุ้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่
                              ซักซ้อมแนวทางการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงในเบื้องต้น กรณีมีการกล่าวหาหรือมีกรณีสงสัยว่าเจ้าหน้าที่กระืำผิดวินัย
                                              หรือกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ
                              การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยและการดำเนินมาตรการ
                                              ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
                              จรรยาสำหรับผู้ทำหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินกรมบังคับคดี
                              คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กรมบังคับคดี
                              กรณีตัวอย่างการดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมบังคับคดี
                              ข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีเกี่ยวกับการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการขายทอดตลาด
                              เจ้าหน้าที่มีพฤติกรมฝ่าฝืนจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี
                              เจ้าหน้าที่มีพฤติกรมฝ่าฝืนจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี
                              ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี
                              ประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมบังคับคดี
                              ข้าราชการลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
                              ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี คู่มือการปฏิบัติและกลไกการส่งเสริมสนับสนุน
                              การกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่
                              กำชับให้กำกับควบคุมดูแลการขายทอดตลาดทรัพย์
                              ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี
                              กรณีศึกษาเรื่องเจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัย ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
                                              ในฐานเป็นผู้บังคับบัญชาไม่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
                           หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษ
                              การเสนอชื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559
                           หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัิติงานประจำปี
                              หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมบังคับคดี
                              การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมบังคับคดี
                              หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้สำหรับบริหารในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
                              หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้สำหรับบริหารในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
                              หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการนเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ
                              หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในกรมบังคับคดี
                              การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
                              ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
                              แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป (แบบ พ. กบค. 01)
                              หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของกรมบังคับคดี
                              หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำของกรมบังคับคดี
                           รายงานการประเมินผลตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษและการประเมินผลการปฏิบัิติงานประจำปี
                              การรายงานตามแนวทางการดำเนินการตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557
                              แบบสำรวจข้อมูล เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ปี พ.ศ.2557
                              รายงานการดำเนินการตามข้อร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าท่ีในสังกัดกระทรวงยุติธรรมกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                                              ประจำเดือนมีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม 2559
                       การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
                           หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
                              ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามยุทธศาสตร์
                           รายงานของผู้ตรวจสอบ จำแนกตามแผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี
                           รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี
                              ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
                           รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ที่จัดทำขึ้นโดยผู้ตรวจสอบ / สตง. / หน่วยงานอื่นๆ
           งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
           ที่สาธารณประโยชน์ (กรมบังคับคดีไม่มีเอกสารเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่อ้างถึง)
            บริการประชาชน
                       สำนักนายกรัฐมนตรี
                       สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
                       ระบบสอบถามสถานะคดี / ตรวจบุคคลล้มละลาย / ตรวจฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ / ตรวจเลขเก็บหมายบังคับคดี
                       คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
                       Manual for Buyers
                       คู่มือกฎหมาย สำหรับผู้ประกอบการ SME
                       แบบฟอร์มติดต่อราชการ
                       วารสารกรมบังคับคดี
                       รายงานประจำปี
                       Webboard ท่านถาม - เราตอบ
                       คู่มือติดต่อราชการ
                       สาระน่ารู้ด้านการบังคับคดีแพ่ง
                       บังคับคดีอย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานความเป็นธรรม ตามมาตราฐานสากลอย่างมั่นคง
                       ขั้นตอนการบังคับคดี
 
สถิติผู้เข้าชม : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 5,419สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 5,419สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 5,419สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 5,419สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 5,419
Web Browser Support : Internet Explorer