หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ดัชนีรวม / ดัชนีแฟ้ม
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
    (1) โครงสร้าง และการจัดองค์การในการ
           ดำเนินงาน
    (2) อำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
    (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
           หรือคำแนะนำในการติดต่อราชการกับ
           กรมบังคับคดี
    (4) กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
    (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัย ที่มีผล
           โดยตรงต่อเอกชน
    (2) นโยบายสำคัญ หรือการตีความข้อกฎหมาย
    (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
           รายจ่ายประจำปีฯ
    (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของ
           เจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่
           ของเอกชน
    (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจาฯ
           ตามมาตรา 7 วรรค 2 (กรมบังคับคดีไม่มี
           ข้อมูลสิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึง)
    (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะในการ
           ผูกขาดตัดตอนหรือร่วมทุนกับเอกชนใน
           การจัดทำบริการสาธารณะ
           (กรมบังคับคดีไม่มีสัญญาสัมปทาน)
    (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่
           แต่งตั้งโดยกฏหมายและแต่งตั้งโดยมติ
           คณะรัฐมนตรี
    (8) ข้อมูลข่าวสารตามคณะกรรมการกำหนด
บทความอื่น ๆ
    - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข่าวสารของ
       ราชการ พ.ศ.2540
แบบแสดงความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
 
สถิติผู้เข้าชม : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 3,537สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 3,537สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 3,537สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 3,537สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 3,537
 

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th

face1 WCAG 2.0 (Level AAA)
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,250สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,250สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,250สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,250สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,250
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 77,649สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 77,649สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 77,649สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 77,649สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 77,649สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 77,649