Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
     (1) โครงสร้าง และการจัดองค์การในการดำเนินงาน
            โครงสร้างองค์การ
            กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556
     (2) อำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
     (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อราชการกับกรมบังคับคดี
            ส่วนกลาง
            สำนักงานบังคับคดีจังหวัด / สาขา / ส่วนย่อย
              
     (4) กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
           การบังคับคดีแพ่ง
            พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2559
            พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2558
            พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 29) พ.ศ.2558 (ม.309 จัตวา)
            พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2558
            พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557
            ประมวลกฏมายแพ่งและพาณิชย์
            พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2551
            ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
           การบังคับคดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
            พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2559
            พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
 
     (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัย ที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
     (2) นโยบายสำคัญ หรือการตีความข้อกฎหมาย
            นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
            นโยบายของปลัดกระทรวงยุติธรรม (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
     (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ
     (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
            การบังคับคดีแพ่ง
                       หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด
                       แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์สิน
                       ประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด
                       กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ.2559
                       ประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด
                       ระเบียบกรมบังคับคดี ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2558
                       พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2558
                       ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์ พ.ศ.2557
                       กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
                       ประมวลกฏมายแพ่งและพาณิชย์
                       ประมวลกฏมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับแก้ไข
                       ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
                       กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
                       กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554
                       ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี พุทธศักราช 2522
                       ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี
                       ประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด
                       คำสั่งกรมบังคับคดี
            การบังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
                       พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2559
                       กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
                       ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีล้มละลายและการชำระบัญชี (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548
                       ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีล้มละลายและการชำระบัญชี (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2544
                       ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีล้มละลายและการชำระบัญชี (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2543
                       กฏกระทรวงกำหนดให้นิติบุคคลอื่นเป็นลูกหนี้ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการและกำหนดหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ
                               หน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการของลูกหนี้ พ.ศ.2557
                       กฏกระทรวง ว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ.2545
                       ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีล้มละลายและการชำระบัญชี พ.ศ.2520
                       ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
                       คำสั่งกรมบังคับคดี
     (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจาฯ ตามมาตรา 7 วรรค 2 (กรมบังคับคดีไม่มีข้อมูลสิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงถึง)
     (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะในการผูกขาดตัดตอนหรือร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
            สัญญาสัมปทาน (กรมบังคับคดีไม่มีสัญญาสัมปทาน)
            สัญญาอื่น ๆ
     (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมายและแต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี
                       มติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
                       มติคณะกรรมการพัฒนากฏหมาย ,กระทรวงและมติที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง
     (8) ข้อมูลข่าวสารตามคณะกรรมการกำหนด
            ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
                       ประกาศสอบราคา
                       ประกาศประกวดราคา
                       ประกาศขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด
                       ผลการสอบราคา/ประกวดราคา
           สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
                       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ
                       สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง
                       สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีอื่นๆ
           สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
           เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
                       การจัดหาพัสดุ
                           กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
                              พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
                              ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552
                              ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545
                              ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2542
                              ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541
                           แผนการจัดหาพัสดุ
                           ประกาศสอบราคา
                           ประกาศประกวดราคา
                           ประกาศขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด
                           ผลการสอบราคา/ประกวดราคา
                           สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
                              สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ
                              สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง
                              สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีอื่นๆ
                           รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ
                           รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน
                           รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                       การให้บริการประชาชน
                           หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชน รวมถึงระเบียบและข้อบังคับคดีที่เกี่ยวข้อง
                           เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน รวมถึงระเบียบและข้อบังคับคดีที่เกี่ยวข้อง
                              คู่มือประชาชน เรื่อง การจดทะเบียนผู้ทำแผน / ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
                              แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานกระบวนงานการรับรองสถานะบุคคลจากการปลดล้มละลาย
                              การยึดทรัพย์ในคดีล้มละลาย
                              ผังกระบวนการทำงานการบังคับคดีล้มละลาย (สำนวนกลาง)
                              สำนวนคำขอรับชำระหนี้
                              ผังกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย (สำนวนสาขาคดีล้มละลาย)
                              ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนงานขายทอดตลาดทรัพย์สิน
                              กระบวนการอายัดทรัพย์สิน
                              แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนงานยึดทรัพย์สิน
                           ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน
                           รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน
                              รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผุ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559)
                           หลักเกณฑฺ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหา กรณีมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ
                              กระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรมบังคับคดี
                              แนวทางและวิธีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนจริยธรรม
                              แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
                           รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
                           รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยผุ้ตรวจสอบ
                              รายงานการประชุมการควบคุมภายใน
                              หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
                       การบริหารงานของหน่วยงาน
                           โครงสร้่างของหน่วยงาน
                           อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
                           วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
                           แผนปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี
                           ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
                           คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
                              ขั้นตอนการปฏิบัติงานการประเมินราคาทรัพย์
                              ขั้นตอนและกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
                              ขั้นตอนการยื่นคำขอรับชำระหนี้คดีล้มละลาย
                           รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
                       การบริหารงบประมาณ
                           แผนงาน โครงการ งบประมาณประจำปี หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงาน โครงการ
                           รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ
                           รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
                           รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สตง.
                       การบริหารงานบุคคล
                           หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกในแต่ละคราว
                              การสรรหาและเลือกสรร (ข้าราชการ)
                                 ว 21/2558 เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ
                                 ว 20/2558 เรื่อง วุฒิที่ ก.พ.กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - พ.ศ.2560
                                 ว 18/2556 เรื่อง การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
                                 ว 17/2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
                                 ว 5/2556 เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
                                 ว 24/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบรรจุบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญสูง เข้ารับราชการ
                                 ว 10/2553 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุผุ้ได้รับทุนโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ
                                 ว 16/2551 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
                              การสรรหาและเลือกสรร (พนักงานราชการ)
                                 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
                                 ประกาศคณะกกรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ
                                                  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552
                           รายงานผลการคัดเลือกและสรรหา
                           มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรและผลการประเมินในแต่ละรอบปีงบประมาณ
                              แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมบังคับคดี พ.ศ.2558 - 2560
                              กรณีศึกษาเรื่องเจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัย ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
                                              ในฐานเป็นผู้บังคับบัญชาไม่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
                              ข้อบังคับกรมบังคับคดี ว่าด้วยจรรยาบรรณของเจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี พ.ศ.2558
                              การกำกับดูแลผุ้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่
                              ซักซ้อมแนวทางการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงในเบื้องต้น กรณีมีการกล่าวหาหรือมีกรณีสงสัยว่าเจ้าหน้าที่กระืำผิดวินัย
                                              หรือกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ
                              การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยและการดำเนินมาตรการ
                                              ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
                              จรรยาสำหรับผู้ทำหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินกรมบังคับคดี
                              คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กรมบังคับคดี
                              กรณีตัวอย่างการดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมบังคับคดี
                              ข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีเกี่ยวกับการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการขายทอดตลาด
                              เจ้าหน้าที่มีพฤติกรมฝ่าฝืนจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี
                              เจ้าหน้าที่มีพฤติกรมฝ่าฝืนจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี
                              ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี
                              ประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมบังคับคดี
                              ข้าราชการลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
                              ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี คู่มือการปฏิบัติและกลไกการส่งเสริมสนับสนุน
                              การกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่
                              กำชับให้กำกับควบคุมดูแลการขายทอดตลาดทรัพย์
                              ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี
                              กรณีศึกษาเรื่องเจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัย ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
                                              ในฐานเป็นผู้บังคับบัญชาไม่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
                           หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษ
                              การเสนอชื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559
                           หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัิติงานประจำปี
                              หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมบังคับคดี
                              การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมบังคับคดี
                              หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้สำหรับบริหารในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
                              หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้สำหรับบริหารในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
                              หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการนเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ
                              หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในกรมบังคับคดี
                              การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
                              ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
                              แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป (แบบ พ. กบค. 01)
                              หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของกรมบังคับคดี
                              หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำของกรมบังคับคดี
                           รายงานการประเมินผลตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษและการประเมินผลการปฏิบัิติงานประจำปี
                              การรายงานตามแนวทางการดำเนินการตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557
                              แบบสำรวจข้อมูล เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ปี พ.ศ.2557
                              รายงานการดำเนินการตามข้อร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าท่ีในสังกัดกระทรวงยุติธรรมกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                                              ประจำเดือนมีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม 2559
                       การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
                           หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
                              ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามยุทธศาสตร์
                           รายงานของผู้ตรวจสอบ จำแนกตามแผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี
                           รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี
                              ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
                           รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ที่จัดทำขึ้นโดยผู้ตรวจสอบ / สตง. / หน่วยงานอื่นๆ
           งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
            บริการประชาชน
                       สำนักนายกรัฐมนตรี
                       สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
                       ระบบสอบถามสถานะคดี / ตรวจบุคคลล้มละลาย / ตรวจฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ / ตรวจเลขเก็บหมายบังคับคดี
                       คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
                       Manual for Buyers
                       คู่มือกฎหมาย สำหรับผู้ประกอบการ SME
                       แบบฟอร์มติดต่อราชการ
                       วารสารกรมบังคับคดี
                       รายงานประจำปี
                       Webboard ท่านถาม - เราตอบ
                       คู่มือติดต่อราชการ
                       สาระน่ารู้ด้านการบังคับคดีแพ่ง
                       บังคับคดีอย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานความเป็นธรรม ตามมาตราฐานสากลอย่างมั่นคง
                       ขั้นตอนการบังคับคดี
 
สถิติผู้เข้าชม : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 6,221สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 6,221สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 6,221สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 6,221สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 6,221
Web Browser Support : Internet Explorer