Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
     (1) โครงสร้าง และการจัดองค์การในการดำเนินงาน
            โครงสร้างองค์การ
            กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556
     (2) อำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
     (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อราชการกับกรมบังคับคดี
            ส่วนกลาง
            สำนักงานบังคับคดีจังหวัด / สาขา / ส่วนย่อย
              
     (4) กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
           การบังคับคดีแพ่ง
            พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2559
            พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2558
            พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 29) พ.ศ.2558 (ม.309 จัตวา)
            พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2558
            พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557
            ประมวลกฏมายแพ่งและพาณิชย์
            พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2551
            ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
           การบังคับคดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
            พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2559
            พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
 
     (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัย ที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
     (2) นโยบายสำคัญ หรือการตีความข้อกฎหมาย
            นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
            นโยบายของปลัดกระทรวงยุติธรรม (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
     (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ
     (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
            การบังคับคดีแพ่ง
                       หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด
                       แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์สิน
                       ประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด
                       กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ.2559
                       ประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด
                       ระเบียบกรมบังคับคดี ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2558
                       พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2558
                       ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์ พ.ศ.2557
                       กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
                       ประมวลกฏมายแพ่งและพาณิชย์
                       ประมวลกฏมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับแก้ไข
                       ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
                       กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
                       กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554
                       ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี พุทธศักราช 2522
                       ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี
                       ประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด
                       คำสั่งกรมบังคับคดี
            การบังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
                       พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2559
                       กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
                       ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีล้มละลายและการชำระบัญชี (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548
                       ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีล้มละลายและการชำระบัญชี (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2544
                       ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีล้มละลายและการชำระบัญชี (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2543
                       กฏกระทรวงกำหนดให้นิติบุคคลอื่นเป็นลูกหนี้ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการและกำหนดหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ
                               หน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการของลูกหนี้ พ.ศ.2557
                       กฏกระทรวง ว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ.2545
                       ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีล้มละลายและการชำระบัญชี พ.ศ.2520
                       ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
                       คำสั่งกรมบังคับคดี
     (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจาฯ ตามมาตรา 7 วรรค 2 (กรมบังคับคดีไม่มีข้อมูลสิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงถึง)
     (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะในการผูกขาดตัดตอนหรือร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
            สัญญาสัมปทาน (กรมบังคับคดีไม่มีสัญญาสัมปทาน)
            สัญญาอื่น ๆ
     (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมายและแต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี
                       มติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
                       มติคณะกรรมการพัฒนากฏหมาย ,กระทรวงและมติที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง
     (8) ข้อมูลข่าวสารตามคณะกรรมการกำหนด
            ข้อมูลข่าวสาร
                       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
                                  ประกาศสอบราคา
                                  ประกาศประกวดราคา
                                  ประกาศขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด
                                  ผลการสอบราคา/ประกวดราคา
                      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
                                  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ
                                  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง
                                  สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีอื่นๆ
 
            บริการประชาชน
                       สำนักนายกรัฐมนตรี
                       สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
                       ระบบสอบถามสถานะคดี / ตรวจบุคคลล้มละลาย / ตรวจฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ / ตรวจเลขเก็บหมายบังคับคดี
                       คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
                       Manual for Buyers
                       คู่มือกฎหมาย สำหรับผู้ประกอบการ SME
                       แบบฟอร์มติดต่อราชการ
                       วารสารกรมบังคับคดี
                       รายงานประจำปี
                       Webboard ท่านถาม - เราตอบ
                       คู่มือติดต่อราชการ
                       สาระน่ารู้ด้านการบังคับคดีแพ่ง
                       บังคับคดีอย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานความเป็นธรรม ตามมาตราฐานสากลอย่างมั่นคง
                       ขั้นตอนการบังคับคดี
 
สถิติผู้เข้าชม : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 5,623สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 5,623สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 5,623สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 5,623สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 5,623
Web Browser Support : Internet Explorer