ledlogo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
th-flag en-flag
ledlogo
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร : กรมบังคับคดี
หน้าหลัก / ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
icon ดัชนีรวม / ดัชนีแฟ้ม
icon ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
    (1) โครงสร้าง และการจัดองค์การในการดำเนินงาน
    (2) อำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
    (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อราชการกับกรมบังคับคดี
    (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ฯลฯ
icon ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
    (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัย ที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
    (2) นโยบายสำคัญ หรือการตีความข้อกฎหมาย
    (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ
    (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
    (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจาฯตามมาตรา 7 วรรค 2
    (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะในการผูกขาดตัดตอนหรือร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ (กรมบังคับคดีไม่มีสัญญาสัมปทาน)
    (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมายและแต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี
    (8) ข้อมูลข่าวสารตามคณะกรรมการกำหนด
icon ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 23
icon บทความอื่น ๆ
    - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
icon แบบแสดงความพึงพอใจ/แบบแสดงความคิดเห็น ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
icon ผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
   
icon ผลความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
   
icon ผลแสดงความคิดเห็นต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

สถิติผู้เข้าชม : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 669สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 669สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 669
 
กรมบังคับคดี 189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
สายด่วนกรมบังคับคดี : 1111 ต่อ 79
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
รองรับการทำงานบน Microsoft Internet Explorer 11 หรือ Google Chrome, Firefox, Safari ล่าสุด
| Website Policy | Security Policy | Privacy Policy | Sitemap |
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  471สถิติผู้เข้าชมรายวัน  471สถิติผู้เข้าชมรายวัน  471   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 36,584สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 36,584สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 36,584สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 36,584สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 36,584สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 36,584
Copyright 2020 By Legal Execution Department