กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo

สายตรงผู้บริหาร

   กรมบังคับคดีได้ทำการเปิดบริการช่องทางใหม่ สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับความสะดวก ได้รับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีอย่างไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งถึงท่านผู้บริหารระดับสูงกรมบังคับคดีได้โดยตรง และขอความกรุณาโปรดแจ้งชื่อ นามสกุล และที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริงเพื่อจะได้ใช้ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อร้องเรียนที่แจ้ง เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ ที่ท่านสอบถามหรือร้องเรียนมามีผลกระทบกับหน่วยงานหรือบุคลากรของกรมบังคับคดีโดยตรง หากทางกรมบังคับคดีไม่สามารถติดต่อกลับได้ ข้อร้องเรียนนั้นๆ อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา
 
นางอรัญญา ทองน้ำตะโก
นางอรัญญา ทองน้ำตะโก
อธิบดี
aranya.t@led.mail.go.th
0-2881-4801
0-2881-4999  ต่อ 8101
 
นางทัศนีย์ เปาอินทร์
นางทัศนีย์ เปาอินทร์
รองอธิบดี
tussanee.p@led.mail.go.th
0-2881-4802
0-2881-4999  ต่อ 8201
นายเสกสรร สุขแสง
นายเสกสรร สุขแสง
รองอธิบดี
seaksan.s@led.mail.go.th
0-2881-4806
0-2881-4999  ต่อ 8401
นางสาวปนัดดา สินธุวิสุทธ์
นางสาวปนัดดา สินธุวิสุทธ์
รองอธิบดี
panadda.s@led.mail.go.th
0-2881-4805
0-2881-4999 ต่อ 8301
 
จ่าเอกคำนน จันทร์น้อย
จ่าเอกคำนน จันทร์น้อย
เลขานุการกรม
komnon.j@led.mail.go.th
0-2881-4817, 0-2435-7399
0-2881-4999  ต่อ 1100, 1101
 
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ข่าวล่าสุด
hotline