home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
สัญญาซื้อขายจ้างเช่า : กรมบังคับคดี
 
subject

หัวข้อที่ลงประกาศ
วันที่ลงประกาศ
  icon4 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลสถิติของกรมบังคับคดี ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
1/10/2562
  icon4 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1/10/2562
  icon4 สัญญาซื้อขายหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN
1/10/2562
  icon4 สัญญาซื้อขายหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Dot Matrix ยี่ห้อ Tally Dascom รุ่น 2600 และรุ่น 2610
1/10/2562
  icon4 สัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับให้บริการประชาชน
26/9/2562
  icon4 ข้อตกลงจ้างจัดทำคู่มือกฎหมายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และประชาชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/9/2562
  icon4 สัญญาซื้อขายอุปกรณ์ สำหรับระบบเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง
5/9/2562
  icon4 สัญญาจ้างทะลวงท่อพร้อมทำความสะอาดห้องน้ำอาคารกรมบังคับคดีและอาคารลานจอดรถ จำนวน 264 จุด
28/8/2562
  icon4 จัดจ้างผลิตคู่มือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/8/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการ (นายไกรสร สิงหราชวราพันธ์
13/8/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการ (นางวิไล เพ็ชรประดับฟ้า)
13/8/2562
  icon4 สัญญาซื้อขายรถยนต์บรรทุกโครงการขายทอดตลาดโดยให้บริการในรูปแบบ Mobile Truck
31/7/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นางสาวสรัลณภัทร พรฉิมมี
24/7/2562
  icon4 บันทึกข้อตกลงจ้างเหมาบริการจัดจ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 ตามข้องบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าะรรมเนียมในการบังคับคดี พ.ศ. 2561 ข้อ 8
12/7/2562
  icon4 สัญญาจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์
12/7/2562
  icon4 สัญญาซื้อขายเก้าอี้พักคอย 4 ที่ นั่ง
2/7/2562
  icon4 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจปัญหาการชำระหนี้ของลูกหนี้ : กรณีศึกษาลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
1/7/2562
  icon4 สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทำหน้าที่ Application Server
26/6/2562
  icon4 สัญญาเลขที่ 132/2562 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ วงเงินตามสัญญา 8,560,000.- บาท
21/6/2562
  icon4 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับและพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ของกรมบังคับคดี ตามกรอบการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
14/6/2562
  icon4 สัญญาจ้างบริการพนักงานทั่วไป นางสาววีรรัตน์ รอดไสว
11/6/2562
  icon4 สัญญาจ้างพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานภายในและภายนอก (สัญญาเลขที่ 122/2562 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562)
31/5/2562
  icon4 สัญญาจะซื้อจะขายแฟ้มเจาะคดีดำ - แดง แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
21/5/2562
  icon4 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการให้บริการสู่การเป็นเลิศเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามกรอบการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ (PMQA) และกรอบการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) (LED Service Excellence) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
16/5/2562
  icon4 สัญญาจ้างที่ปรึกษา โครงการยกระดับการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามกรอบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
16/5/2562
  icon4 ข้อตกลงจ้างพิมพ์หนังสือวารสารกรมบังคับคดี (ฉบับที่ 116 - 117)
10/5/2562
  icon4 สัญญาจ้างจัดงานโครงการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงาน “มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 : MONEY EXPO 2019” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
10/5/2562
  icon4 จัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 2 รายการ
3/5/2562
  icon4 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาสถานการณ์หนี้ กรณีศึกษาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
3/5/2562
  icon4 สัญญาซื้อขายกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม)
21/3/2562
  icon4 สัญญาจ้างจัดงานการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีแพ่งของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี)
21/3/2562
  icon4 สัญญาซื้อขายหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE
21/3/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 120/2562 นายณัฐพล แซ่ของ
4/3/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 118/2562 นายสรศักดิ์ แดงละอุ่น
20/2/2562
  icon4 สัญญาซื้อขายเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer จำนวน 312 เครื่อง (ฉบับแก้ไข)
6/2/2562
  icon4 สัญญาซื้อขายเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer จำนวน 312 เครื่อง
6/2/2562
  icon4 ข้อตกลงจ้างผลิตหนังสือรายงานประจำปี 2561
4/2/2562
  icon4 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามกรอบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ 2562
1/2/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการทั่วไป (นายคเณศ สินก่อเกียรติ) สัญญาเลขที่ 113/2562
31/1/2562
  icon4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
16/1/2562
  icon4 สัญญาจ้างพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบ กำกับดูแลผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน
14/1/2562
  icon4 สัญญาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายด่วน กรมบังคับคดี (142/2561)
11/1/2562
  icon4 สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ (บำรุงรักษาห้อง Data Center)
11/1/2562
  icon4 สัญญาซื้อขายเ ครื่องคอมพิวเตอร์
11/1/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการ (นางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์) (สัญญาเลขที่ 102/2562)
19/12/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการ (นายไกรสร สิงหราชวราพันธ์) (สัญญาเลขที่ 103/2562)
19/12/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการ (นางวิไล เพ็ชรประดับฟ้า) (สัญญาเลขที่ 104/2562)
19/12/2561
  icon4 สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร (กรมบังคับคดี ; ห้องเลขที่ AM-๑-o๑๓) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (สัญญาเลขที่ 105/25562)
19/12/2561
  icon4 สัญญาซื้อระบบการประชุมทางไกล (vedio conference)
18/12/2561
  icon4 สัญญาจ้างปรับปรุงอาคารส่วนกลาง กรมบังคับคดี
18/12/2561
  icon4 สัญญาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบการติดตมข้อร้องเรียน (สัญญาเลขที่ 97/2562)
18/12/2561
  icon4 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขายทอดตลาด และข้อเสนอในการปรับปรุง
18/12/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายระบบถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด
18/12/2561
  icon4 สัญญาจ้างพัฒนาระบบไกล่เกลี่ย ระยะที่ 2
18/12/2561
  icon4 ข้อตกลงจ้างพิมพ์หนังสือวารสารกรมบังคับคดี (ฉบับที่113 - 115)
18/12/2561
  icon4 จัดซื้อหลอดไฟฟ้าชนิด LED
28/11/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
23/11/2561
  icon4 สัญญาเช่าอาคาร (โกดัง B22)
23/11/2561
  icon4 สัญญาเช่าอาคาร (บริษัท เอส.เอ็ม.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) สัญญาเลขที่ 87/2562
14/11/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย
14/11/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายเกรียงศักดิ์ เหลือสำราญ)
14/11/2561
  icon4 สัญญาเช่าอาคาร (บริษัท ศรีสยาม พรอพเพอร์ตี้ส์ จำกัด) สัญญาเลขที่ 92/2562
14/11/2561
  icon4 สัญญาเช่าช่วงพื้นที่พลาซ่าในโครงการบ้านประชานิเวศน์ 1 (สำนักงาน) สัญญาเลขที่ 91/2562
14/11/2561
  icon4 สัญญาเช่าอาคาร (บริษัท เสียงสมบูรณ์ จำกัด) สัญญาเลขที่ 90/2562
14/11/2561
  icon4 สัญญาเช่าเครือข่าย MPLS ของกรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี สัญญาเลขที่ 85/2562
14/11/2561
  icon4 สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร สัญญาเลขที่ 11/2562
14/11/2561
  icon4 สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สัญญาเลขที่ 10/2562
14/11/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
14/11/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 8/2562
14/11/2561
  icon4 สัญญาจ้างพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 2 รายการ
9/11/2561
  icon4 สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ (Antivirus)
30/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการบรชำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ McQuay air-cooled chiller
30/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (นายภาสกร คุณรอด)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (นายสมศักดิ์ ใจอารีย์)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (นายปรีชา จารุสัมฤทธิ์)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (นายพรชัย สมศรี)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (นายสิทธิชัย ตรีวิเชียร)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสาร (นายมนัส จันทร์ขำ)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายอานนท์ ศรีเอี่ยม)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายจิตติพงษ์ สอนงาม)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายอิทธิพงศ์ ศรีพลทัศน์)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายนครินทร์ โทนผุย)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางสาวพรสวรรค์ เรืองเกตุ)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายธรรมมาพร ภาภิญโญ)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายสมพร อนันตเสนา)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายเอกสิทธิ์ สุมามาลย์)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายอัคนี โทนเสนาะ)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายรังสิมันต์ ศรีสุวรรณ)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายประวัติ ขาวเครือ)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาพนักงานทั่วไป (นางสาวบุษบา ตันยะสิทธิ์)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายศรราม รัตนวิเชียร)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายจักรพงษ์ รามโกมุท)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายสมภพ คุ้มอินทร์)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายสุทัศน์ เพิ่มทรัพย์)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางสาวพัสวี สอนวะดี)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางสาวชลสุชา โพธิ์ศรีนาค)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายสมศักดิ์ กาดำ)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายอลงกรณ์ ทรัพย์สมบัติ)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายบุญชู โพธิพิน)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายปริญญา คงกล่อม)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายสยาม วงศ์เทศ)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายสมหวัง ขำลำภู)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายชาญชัย ใจอิ่นแก้ว)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางศิริวรรณ ปุ้ยตระกูล)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายสามารถ ใจแสน)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางพรทิพย์ พรหมศร)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางภรณ์ณพัชร์ จารุบุญสัมฤทธิ์)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางสาววัชรี ธุวะนาคะ)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายปิยพัทธ์ ถาวรรัตน์)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายชินราช ยาใจ)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายภควต พวงแก้ว)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายปกเกล้า คล้ายประยูร)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายวีระวุฒิ มีใจกลั่น)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายอทิศ ตุ่นคำ)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางสาวดาริกา ติปยานนท์)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่ว (นายวันชนะ ใกล้กำเหนิด)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางสาวทิพวัลย์ บัวลอย)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางรสสุคนธ์ ชื่นแพ)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายอธิวัฒน์ ดิษผึ้ง)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขัยรถยนต์ รถบัส (นายกิตติรัตน์ เทพแก้ว)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายคุณสมบัติ ช้างโชติ)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายเพทาย และมิตร)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายอุบล ใจตรงดี)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายศุภโชค เหมือนปิ๋ว)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายณัฐพล ใบคำ)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายองอาจ ลิ้มสกุล)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายชำนาญ แสงกล้า)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายสุพฤทธิ์ พ่วงทองคำ)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายณัฐพล ทองธรรมชาติ )
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายจักรกฤษณ์ เพ็งสอนบุตร )
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายทัศนัย เสนานุช)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายพรพจน์ อมรพรประเสริฐ)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายโกวิทย์ มิ่งขวัญ)
24/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายมารุต สดชื่น)
24/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายพิรุฬรักษ์ พรหมศร)
24/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายพงศกร ภูฆัง)
24/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายณรงค์ และล้ำเลิศ)
24/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายธีรพงษ์ เพ็ชรพันธ์)
24/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายเอกลักษณ์ ชัยยา)
24/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายวิทูรณ์ พรมพิไสย)
24/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายทรงศักดิ์ สังครัตน์)
24/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายอัครวุฒิ ศรีสมวงศ์)
24/10/2561
  icon4  สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายวิชญ์พล พรหมบุญตา)
24/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายนิพนธ์ เขียววิชัย)
24/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ
16/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)
16/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารอสีติพรรษ
16/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม
16/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการป้องกันกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู
16/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการและบำรุงรักษาลิฟต์ อาคาร 25 ปี
16/10/2561
  icon4 ซ่อมแซมระบบดับเพลิงและเปลียนอะไหล่เครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง
11/10/2561
  icon4 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) “สถาบันพัฒนาการบังคับคดี”
4/10/2561
  icon4 ข้อตกลงจ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์คู่มือติดต่อราชการ
27/9/2561
  icon4 ข้อตกลงจ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์
26/9/2561
  icon4 ข้อตกลงจ้างผลิตหนังสือพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561
26/9/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายหมึกพิมพ์ Lexmark MS811DN
18/9/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ
7/9/2561
  icon4 สัญญาจ้างจัดประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศ สมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี)
7/9/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานนขับรถยนต์ นายพงศกร ภูฆัง
7/9/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมการติดตั้ง
7/9/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
6/9/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ นายเอกลักษณ์ ชัยยา
6/9/2561
  icon4 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่องค์กรสมรรถะสูง ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.2561-2565)
29/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายอทิศ ตุ่นคำ
29/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ นายพิรุฬรักษ์ พรหมศร
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมอาคารอสีติพรรษ และอาคาร ๒๕ ปี
28/8/2561
  icon4 สัญญาจะซื้อจะขายกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้โรล ๒ ชั้น สีขาว แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างโครงการจ้างผลิตหนังสือคู่มือเปรียบเทียบบทบัญญัติลักษณะ ๒ ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) จำนวน ๓๕,๐๐๐ เล่ม
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างจัดงานโครงการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงาน "มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๑ : MONEY EXPO ๒๐๑๘"
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการการขายทอดตลาดโดยเพิ่มช่องทางในการเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Offering Auction)
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างจัดงานโครงการประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ นายชัยรัตน์ เสืองามเอี่ยม
28/8/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายตู้ Kiosk แบบ Touch Screen
28/8/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายเครื่องพิมพ์บัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายเอกสิทธิ์ สุมามาลย์
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร จำนวน ๒ ตัว อาคาร ๒๕ ปี
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ นายนพดล ธูปโพธิ์
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ นายอัครวุฒิ ศรีสมวงศ์
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายรังสิมันต์ ศรีสุวรรณ
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างตรวจเช็คระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ พร้อมบำรุงรักษา
28/8/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ (๘๐ แกรม) จำนวน ๑๘,๐๐๐ รีม
28/8/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ (UPS) อาคารอสีติพรรษ
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างปรับปรุงกรมบังคับคดี (ส่วนกลาง) รายการปรับปรุงห้องประชุมชั้น ๙ อาคารกรมบังคับคดี และงานปรับปรุงถนน ลานจอดรถ อาคารจอดรถยนต์
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างตรวจเช็คระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ พร้อมบำรุงรักษา
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างพัฒนาระบบงานบังคับคดีรองรับกฎหมายใหม่
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างพัฒนาระบบรับจองคิวด้านการบังตับตดีล่วงหน้าผ่าน Mobile App
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างพัฒนาระบบศูนย์กลางทรัพย์สินของลูกหนี้ (Debtor Data Center)
27/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างพัฒนาระบบควบคุมติดตามทรัพย์สิน (Asset Tracking)
27/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างพัฒนาระบบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน
27/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างพัฒนาระบบบูรณาการการใช้จ่ายระบบ Back Office กรมบังคับคดี
27/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย
27/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ นายเลอศักดิ์ อ่อนพลี
27/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายปริญญา คงกล่อม
27/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (รถบัส)
27/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างพัฒนาระบบ e-Filing และ To-Do-List ระบบงานบังคับคดีแพ่ง
27/8/2561
  icon4 สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างทำความสะอาด
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นางสาวชลสุชา โพธิ์ศรีนาค
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นางสาวบุษบา ตันยะสิทธิ์
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายสุทัศน์ เพิ่มทรัพย์
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายประวัติ ขาวเครือ
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายสมภพ คุ้มอินทร์
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายสมศักดิ์ กาดำ
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายสมพร อนันตเสนา
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายศรราม รัตนวิเชียร
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายอิทธิพงศ์ ศรีพลทัศน์
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นางสาวพัสวี สอนวะดี
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายนครินทร์ โทนผุย
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายพันธุ์สวัสดิ์ พันต่าย
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายธรรมมาพร ภาภิญโญ
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายอานนท์ ศรีเอี่ยม
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายอัคนี โทนเสนาะ
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายจิตติพงษ์ สอนงาม
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายสยาม วงค์เทศ)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายชาญชัย ใจอิ่นแก้ว)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายปกเกล้า คล้ายประยูร)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางรสสุคนธ์ ชื่นแพ)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางศิริวรรณ ปุ้ยตระกูล)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางสาวดาริกา ติปยานนท์)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางพรทิพย์ พรหมศร)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายอธิวัฒน์ ดิษผึ้ง)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายสมหวัง ขำลำภู)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางสาวทิพวัลย์ บัวลอย)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายสามารถ ใจแสน)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายชินราช ยาใจ)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายจักรพงษ์ รามโกมุท
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายศุภณัฐ แสนอุบล)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายปิยพัทธ์ ถาวรรัตน์)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายวีระวุฒิ ริมฝาย)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายอลงกรณ์ ทรัพย์สมบัติ)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางสาววัชรี ธุวะนาคะ)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายบุญชู โพธิพิน)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการทั่วไป นางสาวพรสวรรค์ เรืองเกตุ
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางภรณ์ณพัชร์ จารุบุญสัมฤทธิ์)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายธีรพงษ์ เพ็ชรพันธ์)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายอุบล ใจตรงดี)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายคุณสมบัติ ช้างโชติ)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายชำนาญ แสงกล้า)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายณรงค์ และล้ำเลิศ)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายณัฐพล ทองธรรมชาติ)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ นายมารุต สดชื่น)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายวิชญ์พล พรหมบุญตา)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายนิพนธ์ เขียววิชัย)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายองอาจ ลิ้มสกุล)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ นายทัศนัย เสนานุช)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายทรงศักดิ์ สังครันต์)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายเพทาย และมิตร)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายวิทูรณ์ พรมพิไสย)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายณัฐพล ใบคำ)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายพรพจน์ อมรพรประเสริฐ)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายศุภโชค เหมือนปิ๋ว)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายชวรินทร์ มั่นความดี)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นางสาวดาริณี บางกรวย)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายสุพฤทธิ์ พ่วงทองคำ)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายจักรกฤษณ์ เพ็งสอนบุตร)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายโกวิทย์ มิ่งขวัญ)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายณัฐกานต์ วัจนาศวิน)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสาร
21/6/2561
  icon4 สัญญาเช่าอาคาร
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษา ห้อง Data Center
21/6/2561
  icon4 สัญญาเช่าอาคาร
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
21/6/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 283 เครื่อง
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร
21/6/2561
  icon4 สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
21/6/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายรถจักรยานยนต์
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ
21/6/2561
  icon4 สัญญาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ (อาคารอสีติพรรษ)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการและบำรุงเครื่องปรับอากาศ McQuay air-cooled chiller
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างผลิตและเผยแพร่ภาระกิจกรมบังคับคดี
21/6/2561
  icon4 สัญญาเช่าอาคาร
21/6/2561
  icon4 สัญญาจัดจ้างประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีแพ่งของประเทศ สมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป
21/6/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
21/6/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 3 เครื่อง
21/6/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก พร้อมตู้ทึบฝาเปิดท้าย 2 บาน ประตูเปิดรอบคัน จำนวน 1 คัน
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร 25 ปี กรมบังคับคดี
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus
21/6/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ
21/6/2561
  icon4 สัญญาเช่าอาคาร
21/6/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ห้องขายทอดตลาด ชุดกล้องถ่ายทอดสัญญาณวีดีทัศน์ 4K พร้อมอุปกรณ์
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นำม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม
21/6/2561
  icon4 สัญญาบริการบำรุงลิฟต์ (อาคาร 25 ปี)
21/6/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการและบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างที่ปรีกษา โครงการวิจัยการบังคับคดีกับทรัพย์สินทางปัญญา
21/6/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายหมึกพิมพ์
21/6/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน
21/6/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 124 เครื่อง
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศเพื่อความสะดวกแก่ประชาชน
21/6/2561
  icon4 ข้อตกลงจ้างผลิตคู่มือฉบับภาษาอังกฤษ "โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ
20/6/2561
 
 
ระบบบริการประชาชน (E-Service)
dot-wh เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
dot-wh ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด
dot-wh ตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย
dot-wh ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า
dot-wh การส่งเงินอายัดและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
dot-wh ขายทอดตลาดสิ่งของ
dot-wh รายงานผลการขายทอดตลาด
dot-wh คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
dot-wh Manual for Buyers
dot-wh ท่านถาม-เราตอบ
dot-wh คู่มือ / กฎหมาย เพื่อประชาชน
dot-wh คู่มือ / ขั้นตอนการบังคับคดี
dot-wh แบบฟอร์มติดต่อราชการ
dot-wh ยื่นคำร้อง ทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh infographic
dot-wh ตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์การเข้าประมูลทรัพย์
dot-wh ดาวน์โหลด Application On Mobile

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
สายด่วนกรมบังคับคดี : 1111 ต่อ 79
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
face1  twister-01  line-01  WCAG 2.0 (Level AAA)  ipv6 ready
รองรับการทำงานบน Microsoft Internet Explorer 11 หรือ Google Chrome, Firefox, Safari ล่าสุด
| Website Policy | Security Policy | Privacy Policy | Sitemap |
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  9,761สถิติผู้เข้าชมรายวัน  9,761สถิติผู้เข้าชมรายวัน  9,761สถิติผู้เข้าชมรายวัน  9,761สถิติผู้เข้าชมรายวัน  9,761   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 280,900สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 280,900สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 280,900สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 280,900สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 280,900สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 280,900สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 280,900
Copyright By Legal Execution Department