หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สัญญาซื้อขายจ้างเช่า : กรมบังคับคดี
 
subject
หัวข้อที่ลงประกาศ
วันที่ลงประกาศ
  icon4 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ
16/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)
16/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารอสีติพรรษ
16/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม
16/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการป้องกันกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู
16/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการและบำรุงรักษาลิฟต์ อาคาร 25 ปี
16/10/2561
  icon4 ซ่อมแซมระบบดับเพลิงและเปลียนอะไหล่เครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง
11/10/2561
  icon4 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) “สถาบันพัฒนาการบังคับคดี”
4/10/2561
  icon4 ข้อตกลงจ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์คู่มือติดต่อราชการ
27/9/2561
  icon4 ข้อตกลงจ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์
26/9/2561
  icon4 ข้อตกลงจ้างผลิตหนังสือพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561
26/9/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายหมึกพิมพ์ Lexmark MS811DN
18/9/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ
7/9/2561
  icon4 สัญญาจ้างจัดประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศ สมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี)
7/9/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานนขับรถยนต์ นายพงศกร ภูฆัง
7/9/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมการติดตั้ง
7/9/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
6/9/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ นายเอกลักษณ์ ชัยยา
6/9/2561
  icon4 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่องค์กรสมรรถะสูง ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.2561-2565)
29/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายอทิศ ตุ่นคำ
29/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ นายพิรุฬรักษ์ พรหมศร
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมอาคารอสีติพรรษ และอาคาร ๒๕ ปี
28/8/2561
  icon4 สัญญาจะซื้อจะขายกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้โรล ๒ ชั้น สีขาว แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างโครงการจ้างผลิตหนังสือคู่มือเปรียบเทียบบทบัญญัติลักษณะ ๒ ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) จำนวน ๓๕,๐๐๐ เล่ม
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างจัดงานโครงการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงาน "มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๑ : MONEY EXPO ๒๐๑๘"
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการการขายทอดตลาดโดยเพิ่มช่องทางในการเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Offering Auction)
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างจัดงานโครงการประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ นายชัยรัตน์ เสืองามเอี่ยม
28/8/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายตู้ Kiosk แบบ Touch Screen
28/8/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายเครื่องพิมพ์บัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายเอกสิทธิ์ สุมามาลย์
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร จำนวน ๒ ตัว อาคาร ๒๕ ปี
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ นายนพดล ธูปโพธิ์
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ นายอัครวุฒิ ศรีสมวงศ์
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายรังสิมันต์ ศรีสุวรรณ
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างตรวจเช็คระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ พร้อมบำรุงรักษา
28/8/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ (๘๐ แกรม) จำนวน ๑๘,๐๐๐ รีม
28/8/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ (UPS) อาคารอสีติพรรษ
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างปรับปรุงกรมบังคับคดี (ส่วนกลาง) รายการปรับปรุงห้องประชุมชั้น ๙ อาคารกรมบังคับคดี และงานปรับปรุงถนน ลานจอดรถ อาคารจอดรถยนต์
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างตรวจเช็คระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ พร้อมบำรุงรักษา
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างพัฒนาระบบงานบังคับคดีรองรับกฎหมายใหม่
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างพัฒนาระบบรับจองคิวด้านการบังตับตดีล่วงหน้าผ่าน Mobile App
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างพัฒนาระบบศูนย์กลางทรัพย์สินของลูกหนี้ (Debtor Data Center)
27/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างพัฒนาระบบควบคุมติดตามทรัพย์สิน (Asset Tracking)
27/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างพัฒนาระบบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน
27/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างพัฒนาระบบบูรณาการการใช้จ่ายระบบ Back Office กรมบังคับคดี
27/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย
27/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ นายเลอศักดิ์ อ่อนพลี
27/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายปริญญา คงกล่อม
27/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (รถบัส)
27/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างพัฒนาระบบ e-Filing และ To-Do-List ระบบงานบังคับคดีแพ่ง
27/8/2561
  icon4 สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างทำความสะอาด
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นางสาวชลสุชา โพธิ์ศรีนาค
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นางสาวบุษบา ตันยะสิทธิ์
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายสุทัศน์ เพิ่มทรัพย์
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายประวัติ ขาวเครือ
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายสมภพ คุ้มอินทร์
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายสมศักดิ์ กาดำ
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายสมพร อนันตเสนา
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายศรราม รัตนวิเชียร
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายอิทธิพงศ์ ศรีพลทัศน์
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นางสาวพัสวี สอนวะดี
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายนครินทร์ โทนผุย
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายพันธุ์สวัสดิ์ พันต่าย
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายธรรมมาพร ภาภิญโญ
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายอานนท์ ศรีเอี่ยม
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายอัคนี โทนเสนาะ
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายจิตติพงษ์ สอนงาม
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายสยาม วงค์เทศ)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายชาญชัย ใจอิ่นแก้ว)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายปกเกล้า คล้ายประยูร)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางรสสุคนธ์ ชื่นแพ)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางศิริวรรณ ปุ้ยตระกูล)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางสาวดาริกา ติปยานนท์)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางพรทิพย์ พรหมศร)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายอธิวัฒน์ ดิษผึ้ง)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายสมหวัง ขำลำภู)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางสาวทิพวัลย์ บัวลอย)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายสามารถ ใจแสน)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายชินราช ยาใจ)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายจักรพงษ์ รามโกมุท
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายศุภณัฐ แสนอุบล)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายปิยพัทธ์ ถาวรรัตน์)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายวีระวุฒิ ริมฝาย)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายอลงกรณ์ ทรัพย์สมบัติ)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางสาววัชรี ธุวะนาคะ)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายบุญชู โพธิพิน)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการทั่วไป นางสาวพรสวรรค์ เรืองเกตุ
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางภรณ์ณพัชร์ จารุบุญสัมฤทธิ์)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายธีรพงษ์ เพ็ชรพันธ์)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายอุบล ใจตรงดี)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายคุณสมบัติ ช้างโชติ)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายชำนาญ แสงกล้า)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายณรงค์ และล้ำเลิศ)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายณัฐพล ทองธรรมชาติ)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ นายมารุต สดชื่น)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายวิชญ์พล พรหมบุญตา)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายนิพนธ์ เขียววิชัย)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายองอาจ ลิ้มสกุล)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ นายทัศนัย เสนานุช)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายทรงศักดิ์ สังครันต์)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายเพทาย และมิตร)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายวิทูรณ์ พรมพิไสย)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายณัฐพล ใบคำ)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายพรพจน์ อมรพรประเสริฐ)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายศุภโชค เหมือนปิ๋ว)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายชวรินทร์ มั่นความดี)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นางสาวดาริณี บางกรวย)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายสุพฤทธิ์ พ่วงทองคำ)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายจักรกฤษณ์ เพ็งสอนบุตร)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายโกวิทย์ มิ่งขวัญ)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายณัฐกานต์ วัจนาศวิน)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสาร
21/6/2561
  icon4 สัญญาเช่าอาคาร
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษา ห้อง Data Center
21/6/2561
  icon4 สัญญาเช่าอาคาร
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
21/6/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 283 เครื่อง
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร
21/6/2561
  icon4 สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
21/6/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายรถจักรยานยนต์
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ
21/6/2561
  icon4 สัญญาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ (อาคารอสีติพรรษ)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการและบำรุงเครื่องปรับอากาศ McQuay air-cooled chiller
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างผลิตและเผยแพร่ภาระกิจกรมบังคับคดี
21/6/2561
  icon4 สัญญาเช่าอาคาร
21/6/2561
  icon4 สัญญาจัดจ้างประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีแพ่งของประเทศ สมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป
21/6/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
21/6/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 3 เครื่อง
21/6/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก พร้อมตู้ทึบฝาเปิดท้าย 2 บาน ประตูเปิดรอบคัน จำนวน 1 คัน
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร 25 ปี กรมบังคับคดี
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus
21/6/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ
21/6/2561
  icon4 สัญญาเช่าอาคาร
21/6/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ห้องขายทอดตลาด ชุดกล้องถ่ายทอดสัญญาณวีดีทัศน์ 4K พร้อมอุปกรณ์
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นำม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม
21/6/2561
  icon4 สัญญาบริการบำรุงลิฟต์ (อาคาร 25 ปี)
21/6/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการและบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างที่ปรีกษา โครงการวิจัยการบังคับคดีกับทรัพย์สินทางปัญญา
21/6/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายหมึกพิมพ์
21/6/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน
21/6/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 124 เครื่อง
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศเพื่อความสะดวกแก่ประชาชน
21/6/2561
  icon4 ข้อตกลงจ้างผลิตคู่มือฉบับภาษาอังกฤษ "โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ
20/6/2561
 
*** ประกาศเก่า : Click Here ***

 
 

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th

face1 WCAG 2.0 (Level AAA)
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,478สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,478สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,478สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,478สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,478
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 77,877สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 77,877สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 77,877สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 77,877สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 77,877สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 77,877