home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม : กรมบังคับคดี

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

 
บุคลากร
 
เกี่ยวกับกลุ่มงาน

icon การจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
icon จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
icon การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
icon แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
icon คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมกรมบังคับคดี
icon ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
icon พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ.2562 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม


icon แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมปี 2562 
icon รายงานผลการทดสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี ประจำปี พ.ศ. 2562
icon แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2561-2564
   icon แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2561-2564
   icon แบบฟอร์มการรายงานผลแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
icon แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2559-2560

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

icon รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2562 (ไตรมาสที่ 1 - 2)
icon รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2561
icon แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี 2562
icon รายงานผลการทดสอบความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ.2562
icon โครงการสำนักงานบังคับคดีใสสะอาดและบุคคลต้นแบบ ประจำปี 2561
icon โครงการสำนักงานบังคับคดีใสสะอาดและบุคคลต้นแบบ ประจำปี 2562
icon แบบฟอร์มการรายงานผลตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และป้องกันการเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
icon มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และป้องกันการเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
icon แผนปฏิบัติการและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมบังคับคดี พ.ศ.2561
icon แผนปฏิบัติการและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมบังคับคดี พ.ศ.2558 - 2560

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

icon แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)

แจ้งผลการดำเนินการต่างๆ

icon การลงนามรับทราบประมวลจริยธรรมและข้อบังคับของกรมบังคับคดี
icon การลงนามรับทราบเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม
icon แบบฟอร์มการประเมินสำนักงานใสสะอาดและแบบฟอร์มบุคคลต้นแบบการสมัคร
icon ส่งเอกสารหลักฐานข้อมูลการประเมินสำนักงานบังคับคดีใสสะอาด
icon คนเด่นประจำเดือน
icon มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันการเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ปี 2562

สาระน่ารู้และเรื่องอื่นๆ

icon คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
icon คำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
icon ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี
icon ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
icon คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
icon มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
icon ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส อย่างมีธรรมมาภิบาล (TH)
icon Announcement of Legal Execution Department Intention to Manage Duty with Good Faith,Honesty,Equity and Transparency of Good Governance (Eng)
icon รายงานผลการเข้าร่วม
icon ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537
icon แนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับส่วนราชการ
icon กรณีศึกษาเรื่องเจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัย ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงในฐานเป็นผู้บังคับบัญชาไม่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
icon ผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมบังคับคดี ประจำปี พ.ศ.2558
icon แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
icon การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยและการดำเนินมาตรการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
icon บันทึกข้อความ เรื่อง กรณีตัวอย่างการดำเนินการทางวินัย
icon บันทึกข้อความ เรื่อง เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี
icon สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทสู่การปฏิบัติ : การเสริมสร้างวินัยและการป้องกันการกระทำผิดวินัย
icon แนวทางและวิธีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนจริยธรรม
     โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2553
     โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2553
     ภาพกิจกรรมเดินริ้วขบวน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553
     กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า ระหว่างวันที่ 1 - 9 ธันวาคม 2553
     โครงการปลุกจิตสำนึกในการปฏิบัตรราชการตามรอยพ่อของแผ่นดิน เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553
     พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553
icon แบบรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น กรมบังคับคดี ครั้งที่ 1
icon แบบรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น กรมบังคับคดี ครั้งที่ 2
icon ระเบียบสำนักงาน ก.พ. ว่าด้วยการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ.2549
icon ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544
icon ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543
icon ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
icon การดำเนินการทางวินัย
icon พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
icon ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
icon ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
icon ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง วินัย การย้ายและการลาออกของพนักงานราชการ
icon สรุปหลักเกณฑ์ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance)
icon ค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ
icon ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี
icon คู่การปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี
icon จรรยาบรรณของเจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี 2558
icon ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง จรรยาสำหรับผู้ทำหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินของกรมบังคับคดี
icon ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
icon มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมกรมบังคับคดี
 
แบบฟอร์มการประเมินบุคคลต้นแบบ/สำนักงานบังคับคดีใสสะอาดของกรมบังคับคดี

icon หลักเกณฑ์การให้คะแนนประเมินตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส
icon แบบฟอร์มข้อมูลการเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ
icon แบบฟอร์มสำหรับการประเมินสำนักงานบังคับคดีใสสะอาด
 
ระบบบริการประชาชน (E-Service)
dot-wh เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
dot-wh ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด
dot-wh ตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย
dot-wh ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า
dot-wh การส่งเงินอายัดและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
dot-wh ขายทอดตลาดสิ่งของ
dot-wh รายงานผลการขายทอดตลาด
dot-wh คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
dot-wh Manual for Buyers
dot-wh ท่านถาม-เราตอบ
dot-wh คู่มือ / กฎหมาย เพื่อประชาชน
dot-wh คู่มือ / ขั้นตอนการบังคับคดี
dot-wh แบบฟอร์มติดต่อราชการ
dot-wh ยื่นคำร้อง ทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh infographic
dot-wh ตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์การเข้าประมูลทรัพย์
dot-wh ดาวน์โหลด Application On Mobile

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
สายด่วนกรมบังคับคดี : 1111 ต่อ 79
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
face1  twister-01  line-01  WCAG 2.0 (Level AAA)  ipv6 ready
รองรับการทำงานบน Microsoft Internet Explorer 11 หรือ Google Chrome, Firefox, Safari ล่าสุด
| Website Policy | Security Policy | Privacy Policy | Sitemap |
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  9,499สถิติผู้เข้าชมรายวัน  9,499สถิติผู้เข้าชมรายวัน  9,499สถิติผู้เข้าชมรายวัน  9,499สถิติผู้เข้าชมรายวัน  9,499   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 280,638สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 280,638สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 280,638สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 280,638สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 280,638สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 280,638สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 280,638
Copyright By Legal Execution Department