หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม : กรมบังคับคดี

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

 
บุคลากร
 
เกี่ยวกับกลุ่มงาน

icon การจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
icon จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
icon การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
icon แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมบังคับคดี

icon คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมกรมบังคับคดี
icon ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

icon แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2561-2564
   icon แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2561-2564
   icon แบบฟอร์มการรายงานผลแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
icon แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2559-2560

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

icon โครงการสำนักงานบังคับคดีใสสะอาดและบุคคลต้นแบบ ประจำปี 2561
icon แบบฟอร์มการรายงานผลตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และป้องกันการเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
icon มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และป้องกันการเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
icon แผนปฏิบัติการและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมบังคับคดี พ.ศ.2561
icon แผนปฏิบัติการและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมบังคับคดี พ.ศ.2558 - 2560

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

icon แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)

สาระน่ารู้และเรื่องอื่นๆ

icon คำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
icon ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี
icon ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
icon คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
icon มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
icon ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส อย่างมีธรรมมาภิบาล
icon ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส อย่างมีธรรมมาภิบาล (Eng)
icon คู่มือ
icon รายงานผลการเข้าร่วม
icon ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537
icon แนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับส่วนราชการ
icon กรณีศึกษาเรื่องเจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัย ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงในฐานเป็นผู้บังคับบัญชาไม่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
icon ผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมบังคับคดี ประจำปี พ.ศ.2558
icon แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
icon การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยและการดำเนินมาตรการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
icon บันทึกข้อความ เรื่อง กรณีตัวอย่างการดำเนินการทางวินัย
icon บันทึกข้อความ เรื่อง เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี
icon สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทสู่การปฏิบัติ : การเสริมสร้างวินัยและการป้องกันการกระทำผิดวินัย
icon แนวทางและวิธีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนจริยธรรม
     โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2553
     โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2553
     ภาพกิจกรรมเดินริ้วขบวน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553
     กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า ระหว่างวันที่ 1 - 9 ธันวาคม 2553
     โครงการปลุกจิตสำนึกในการปฏิบัตรราชการตามรอยพ่อของแผ่นดิน เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553
     พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553
icon แบบรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น กรมบังคับคดี ครั้งที่ 1
icon แบบรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น กรมบังคับคดี ครั้งที่ 2
icon ระเบียบสำนักงาน ก.พ. ว่าด้วยการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ.2549
icon ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544
icon ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543
icon ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
icon การดำเนินการทางวินัย
icon พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
icon ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
icon ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
icon ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง วินัย การย้ายและการลาออกของพนักงานราชการ
icon สรุปหลักเกณฑ์ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance)
icon ค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ
icon ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี
icon คู่การปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี
icon จรรยาบรรณของเจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี 2558
icon ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง จรรยาสำหรับผู้ทำหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินของกรมบังคับคดี
icon ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
icon มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมกรมบังคับคดี
 
 

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th

hotline

face1 WCAG 2.0 (Level AAA)
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  315สถิติผู้เข้าชมรายวัน  315สถิติผู้เข้าชมรายวัน  315
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 76,012สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 76,012สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 76,012สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 76,012สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 76,012สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 76,012