ledlogo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
th-flag en-flag
ledlogo
งานตรวจสอบภายใน : กรมบังคับคดี
 งานตรวจสอบภายใน

คู่มือการตรวจสอบภายใน กรมบังคับคดี
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563)
แนวทางการตรวจสอบการรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
แนวทางการตรวจสอบแบบพิมพ์ใบสำคัญและสมุดเช็คธนาคาร
แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระ
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562
รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562
แบบฟอร์มรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานผลการติดตามการแก้ไข/ปรับปรุงของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การตรวจทานรายงานทางการเงินประจำเดือน
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แบบรายงานค่าสาธารณูปโภค
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562
รายงานผลการติดตามการแก้ไข / ปรับปรุงของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของงวดก่อน ระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561
การตรวจทานรายงานทางการเงินประจำเดือน
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องด้านการเงินและบัญชี
คู่มือการตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน
คู่มือการตรวจสอบการควบคุม การจัดเก็บ การเบิกใช้แบบพิมพ์ใบสำคัญ และสมุดเช็ค
คู่มือการตรวจสอบการบริหารรถราชการ
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 3 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561
การตรวจทานรายงานทางการเงินประจำเดือน
การควบคุมภายในเกี่ยวกับการควบคุมและการจัดเก็บใบเสร็จรับเงิน
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งกรมบังคับคดี ที่ 704/2560 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานค่าสาธารณูปโภค ประจำไตรมาสที่ 4
ซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ซักซ้อมการส่งรายงานการเงิน
การตรวจทานรายงานทางการเงินประจำเดือน งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.61)
การตรวจทานรายงานทางการเงินประจำเดือน งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.60)
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.61)
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 1 (ต.ค.60 - ม.ค.61)
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2560
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ งวดที่ 3 ปีงบประมาณ 2560
กรอบความประพฤติและจริยธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบังคับคดี
รายงานการประชุมสัมมนาโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วินัยทางงบประมาณและการคลัง"
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "นักบัญชีคดีแพ่ง ระดับต้น"
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2558 งวดที่ 2
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2558 งวดที่ 1
ซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ สิ้นปีงบประมาณ
หลักการปรับปรุงบัญชีในระบบงานเงินในคดี
ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบงวดที่ 2 และ 3 ปีงบประมาณ 2555
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจสอบ ปี 2555 งวดที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2554 - มกราคม 2555)
สรุปผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบงวดที่ 3 ปีงบประมาณ 2554
รายงานสรุปการตรวจสอบการยืมเงินทดรองราชการ
สรุปผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบงวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2554
คู่มือการตรวจสอบภายใน กรมบังคับคดี
สรุปผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบงวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2554
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
      กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563
      ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
      กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
      ชี้แจงความแตกต่างของกฏบัตรการตรวจสอบภายในฉบับเดิมและฉบับใหม่
      กฏบัตรการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 3)
      แก้ไขกฏบัตรการตรวจสอบภายใน
      ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน
สรุปวิธีปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ผลสำรวจความพึงพอใจต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน
แจ้งเปลี่ยนแปลงรายงานการเงิน >>> บันทึกข้อความ
      รายงานยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
      รายละเอียดประกอบรายงานยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
      รายงานการนำส่งรายได้
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
 
กรมบังคับคดี 189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
สายด่วนกรมบังคับคดี : 1111 ต่อ 79
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
รองรับการทำงานบน Microsoft Internet Explorer 11 หรือ Google Chrome, Firefox, Safari ล่าสุด
| Website Policy | Security Policy | Privacy Policy | Sitemap |
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  878สถิติผู้เข้าชมรายวัน  878สถิติผู้เข้าชมรายวัน  878   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,801สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,801สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,801สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,801สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,801สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,801สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,801
Copyright 2020 By Legal Execution Department