home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
งานตรวจสอบภายใน : กรมบังคับคดี
งานตรวจสอบภายใน : กรมบังคับคดี
 
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2562

รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 2562

แบบฟอร์มรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค

สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 2562

รายงานผลการติดตามการแก้ไข/ปรับปรุงของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การตรวจทานรายงานทางการเงินประจำเดือน

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แบบรายงานค่าสาธารณูปโภค

สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562

รายงานผลการติดตามการแก้ไข/ปรับปรุงของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของงวดก่อน (มิถุนายน - กันยายน 2561)

การตรวจทานรายงานทางการเงินประจำเดือน

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องด้านการเงินและบัญชี

คู่มือการตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน

คู่มือการตรวจสอบการควบคุม การจัดเก็บ การเบิกใช้แบบพิมพ์ใบสำคัญ และสมุดเช็ค

คู่มือการตรวจสอบการบริหารรถราชการ

สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 61)

การตรวจทานรายงานทางการเงินประจำเดือน

การควบคุมภายในเกี่ยวกับการควบคุมและการจัดเก็บใบเสร็จรับเงิน

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งกรมบังคับคดี ที่ 704/2560 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานค่าสาธารณูปโภค ประจำไตรมาสที่ 4

ซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ซักซ้อมการส่งรายงานการเงิน

การตรวจทานรายงานทางการเงินประจำเดือน งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.61)

การตรวจทานรายงานทางการเงินประจำเดือน งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.60)

สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.61)

สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 1 (ต.ค.60 - ม.ค.61)

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2560

สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ งวดที่ 3 ปีงบประมาณ 2560

กรอบความประพฤติและจริยธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบังคับคดี

รายงานการประชุมสัมมนาโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วินัยทางงบประมาณและการคลัง"

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "นักบัญชีคดีแพ่ง ระดับต้น"

สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2558 งวดที่ 2

สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2558 งวดที่ 1

ซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ สิ้นปีงบประมาณ

หลักการปรับปรุงบัญชีในระบบงานเงินในคดี

ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบงวดที่ 2 และ 3 ปีงบประมาณ 2555

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจสอบ ปี 2555 งวดที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2554 - มกราคม 2555)

สรุปผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบงวดที่ 3 ปีงบประมาณ 2554

รายงานสรุปการตรวจสอบการยืมเงินทดรองราชการ

สรุปผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบงวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2554

คู่มือการตรวจสอบภายใน กรมบังคับคดี

สรุปผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบงวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2554

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
      กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563
      ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
      กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
      ชี้แจงความแตกต่างของกฏบัตรการตรวจสอบภายในฉบับเดิมและฉบับใหม่
      กฏบัตรการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 3)
      แก้ไขกฏบัตรการตรวจสอบภายใน
      ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน

สรุปวิธีปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ผลสำรวจความพึงพอใจต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน

แจ้งเปลี่ยนแปลงรายงานการเงิน >>> บันทึกข้อความ
      รายงานยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
      รายละเอียดประกอบรายงานยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
      รายงานการนำส่งรายได้

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

 
 
ระบบบริการประชาชน (E-Service)
dot-wh เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
dot-wh ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด
dot-wh ตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย
dot-wh ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า
dot-wh การส่งเงินอายัดและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
dot-wh ขายทอดตลาดสิ่งของ
dot-wh รายงานผลการขายทอดตลาด
dot-wh คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
dot-wh Manual for Buyers
dot-wh ท่านถาม-เราตอบ
dot-wh คู่มือ / กฎหมาย เพื่อประชาชน
dot-wh คู่มือ / ขั้นตอนการบังคับคดี
dot-wh แบบฟอร์มติดต่อราชการ
dot-wh ยื่นคำร้อง ทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh infographic
dot-wh ตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์การเข้าประมูลทรัพย์
dot-wh ดาวน์โหลด Application On Mobile

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
สายด่วนกรมบังคับคดี : 1111 ต่อ 79
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
face1  twister-01  line-01  WCAG 2.0 (Level AAA)  ipv6 ready
รองรับการทำงานบน Microsoft Internet Explorer 11 หรือ Google Chrome, Firefox, Safari ล่าสุด
| Website Policy | Security Policy | Privacy Policy | Sitemap |
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  11,599สถิติผู้เข้าชมรายวัน  11,599สถิติผู้เข้าชมรายวัน  11,599สถิติผู้เข้าชมรายวัน  11,599สถิติผู้เข้าชมรายวัน  11,599สถิติผู้เข้าชมรายวัน  11,599   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 92,684สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 92,684สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 92,684สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 92,684สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 92,684สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 92,684
Copyright By Legal Execution Department