กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
ข้อมูลข่าวสารตามคณะกรรมการกำหนด : กรมบังคับคดี
หน้าหลัก / ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร / ข้อมูลข่าวสารตามคณะกรรมการกำหนด
 ข้อมูลข่าวสารตามคณะกรรมการกำหนด
  ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
  สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
  เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
  งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
  การเข้ารับการฝึกอบรม
  ที่สาธารณประโยชน์ (กรมบังคับคดีไม่มีเอกสารเกี่ยวข้อง)
  รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ (กรมบังคับคดีไม่มีเอกสารเกี่ยวข้อง)
  ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส
  คู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชนของกรมบังคับคดี
  ตัวอย่าง : การให้บริการตามคู่มือมาตรฐานการให้บริการของกรมบังคับคดี
  สัญญาอื่นๆ
hotline