กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หน้าหลัก / กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562
รางวัลเลิศรัฐ
พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2560
แผนบริหารความต่อเนื่องเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
     ประจำปี 2563
     ประจำปี 2556
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี พ.ศ.2555
คู่มือการกำกับดูแลองค์การที่ดี พ.ศ.2561
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( Public Sector Management Quality Award : PMQA )
คำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
รายงานผลการวิจัยโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการบังคับคดี
     ประจำปีงบประมาณ 2563
     ประจำปีงบประมาณ 2562
     ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562
การวางระบบประเมินความเสี่ยง
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส อย่างมีธรรมมาภิบาล (TH)
Announcement of Legal Execution Department Intention to Manage Duty with Good Faith,Honesty,Equity and Transparency of Good Governance (Eng)


กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
สายด่วนกรมบังคับคดี : 1111 ต่อ 79
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
        WCAG 2.0 (Level AAA)  ipv6 ready
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,825สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,825สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,825สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,825สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,825สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,825   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 130,416สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 130,416สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 130,416สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 130,416สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 130,416สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 130,416สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 130,416
Copyright 2020 By Legal Execution Department