home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
กลุ่มงานนโยบายและแผน : กรมบังคับคดี
หน้าหลัก / กลุ่มงานนโยบายและแผน

เอกสารการมอบนโยบาย / ตรวจเยี่ยมกรมบังคับคดี
   การประชุมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดีของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะ (วันที่ 26 สิงหาคม 2562)
   อธิบดีกรมบังคับคดีมอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมบังคับคดีสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วันที่ 21 กันยายน 2562)
   ข้อมูลต้อนรับการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน (วันที่ 26 สิงหาคม 2562)
   ข้อมูลประกอบการประชุมหารือ การขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
   ข้อมูลต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ผลการดำเนินงานประจำปีของกรมบังคับคดี
   ผลการดำเนินงานของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562)
   ผลการดำเนินงานของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2562)
   ผลการดำเนินงานของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561)
   ผลการดำเนินงานของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ข้อมูลด้านยุทธศาสตร์ของกรมบังคับคดี
   แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) กรมบังคับคดี
   แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) กรมบังคับคดี
   ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
   ผังความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์กรมบังคับคดี
   ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมบังคับคดี
   แผนปฏิบัติการดิจิทัล (พ.ศ.2561 - 2565) กรมบังคับคดี
แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของกรมบังคับคดี
   แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี พ.ศ.2554 - 2556 ของกรมบังคับคดี
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2)
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบการรายงาน ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบการรายงาน ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบการรายงาน ณ วันที่ 15 มกราคม 2562
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกรมบังคับคดี
   แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2559 - 2562
   แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2555 - 2558
   แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2552 - 2555
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ของกรมบังคับคดี
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ฉบับทบทวน)
  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ฉบับปรับปรุง)
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
เป้าหมายการดำเนินงานด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์
   เป้าหมายการดำเนินงานด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
   เป้าหมายการดำเนินงานด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
   ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2)
   ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)
   ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
   แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
   ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
   ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
   แผนภูมิแสดงค่าเปรียบเทียบระหว่างเป้าหมายกับผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
แบบฟอร์มสถิติและตัวชี้วัด
   แบบรายงานสถิติการวางทรัพย์ (ผลผลิต)
   คู่มือการจัดเก็บสถิติการขายทอดตลาดทรัพย์สิน (8 ช่อง)
   คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
   คู่มือจัดทำรายงานสถิติคดีแพ่ง
   แบบรายงานสถิติคดีแพ่ง
   ตารางบัญชีรับจ่าย
   แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพคดีล้ม
   แบบรายงานการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีแพ่ง
   แบบรายงานสถิติการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี
   แบบรายงานสถิติการรวบรวมทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
 
ระบบบริการประชาชน (E-Service)
dot-wh เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
dot-wh ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด
dot-wh ตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย
dot-wh ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า
dot-wh การส่งเงินอายัดและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
dot-wh ขายทอดตลาดสิ่งของ
dot-wh รายงานผลการขายทอดตลาด
dot-wh คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
dot-wh Manual for Buyers
dot-wh ท่านถาม-เราตอบ
dot-wh คู่มือ / กฎหมาย เพื่อประชาชน
dot-wh คู่มือ / ขั้นตอนการบังคับคดี
dot-wh แบบฟอร์มติดต่อราชการ
dot-wh ยื่นคำร้อง ทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh infographic
dot-wh ตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์การเข้าประมูลทรัพย์
dot-wh ดาวน์โหลด Application On Mobile

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
สายด่วนกรมบังคับคดี : 1111 ต่อ 79
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
face1  twister-01  line-01  WCAG 2.0 (Level AAA)  ipv6 ready
รองรับการทำงานบน Microsoft Internet Explorer 11 หรือ Google Chrome, Firefox, Safari ล่าสุด
| Website Policy | Security Policy | Privacy Policy | Sitemap |
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  10,692สถิติผู้เข้าชมรายวัน  10,692สถิติผู้เข้าชมรายวัน  10,692สถิติผู้เข้าชมรายวัน  10,692สถิติผู้เข้าชมรายวัน  10,692สถิติผู้เข้าชมรายวัน  10,692   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 257,535สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 257,535สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 257,535สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 257,535สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 257,535สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 257,535สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 257,535
Copyright By Legal Execution Department