home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร iconmenu
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
 
ข้อมูลด้านยุทธศาสตร์ของกรมบังคับคดี
   
    แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) กรมบังคับคดี
    แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมบังคับคดี
    ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
    ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
    ผังความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์กรมบังคับคดี
   
 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล (พ.ศ. 2561-2565) กรมบังคับคดี
   
    แผนปฏิบัติการดิจิทัล (พ.ศ. 2561-2565) กรมบังคับคดี
   
 
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   
    ประจำเดือน มีนาคม 2561
    ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
   
 
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) กรมบังคับคดี
   
    แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) กรมบังคับคดี
   
 
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกรมบังคับคดี
   
    แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
 
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรมบังคับคดี
   
    แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   
 
ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ของกรมบังคับคดี
   
    ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
   
 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562) ของกรมบังคับคดี
   
    แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2559 - 2562
   
 
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกรมบังคับคดี
   
    แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   
 
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของกรมบังคับคดี
   
    แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
   
 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 - 2558) ของกรมบังคับคดี
   
    แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2555 - 2558
   
 
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของกรมบังคับคดี
   
    แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
   
 
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของกรมบังคับคดี
   
    แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
   
 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552 - 2555) ของกรมบังคับคดี
   
    แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2552 - 2555
    เป้าหมายการดำเนินงานด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
   
 
แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี พ.ศ.2554 - 2556 ของกรมบังคับคดี
   
    แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี พ.ศ.2554 - 2556 ของกรมบังคับคดี
   
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของกรมบังคับคดี
   
    แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2554 (ฉบับทบทวน)
    แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
    เป้าหมายการดำเนินงานด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
   
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของกรมบังคับคดี
   
    แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของกรมบังคับคดี (ฉบับปรับปรุง)
    แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
   
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของกรมบังคับคดี
   
    แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
   
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
   
    ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
    ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
    สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
    แผนภูมิแสดงค่าเปรียบเทียบระหว่างเป้าหมายกับผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
   
 
แบบฟอร์มสถิติและตัวชี้วัด
   
  แบบรายงานสถิติการวางทรัพย์ (ผลผลิต)
  คู่มือการจัดเก็บสถิติการขายทอดตลาดทรัพย์สิน (8 ช่อง)
  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
  คู่มือจัดทำรายงานสถิติคดีแพ่ง
  แบบรายงานสถิติคดีแพ่ง
  ตารางบัญชีรับจ่าย
  แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพคดีล้ม
  แบบรายงานการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีแพ่ง
  แบบรายงานสถิติการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี
  แบบรายงานสถิติการรวบรวมทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
   
   
 

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th

hotline

face1 WCAG 2.0 (Level AAA)
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,124สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,124สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,124สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,124สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,124
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,526สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,526สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,526สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,526สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,526สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,526