กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
กลุ่มงานวิชาการ : กรมบังคับคดี
หน้าหลัก / กลุ่มงานวิชาการ
 กลุ่มงานวิชาการ
ปัญหาข้อกฎหมาย และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์สิน
คำวินิจฉัยของศาล เรื่อง ยืม จำนอง บัญชีเดินสะพัด (ชั้นร้องขัดทรัพย์)
การปฏิบัติในการบังคับโทษปรับในคดียาเสพติดตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550
การอายัดเงินตามหมายบังคับคดี
คำสั่งศาล เรื่อง ยืม จำนอง (ชั้นขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด)
การอายัดเงินค่าตอบแทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
การยึดสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะในโครงการจัดสรร
ข้อหารืออำนาจในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของเจ้าพนักงานที่ดินตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543
ขอสอบถามกรณีการถอนอายัดเนื่องจากอายัดครบหนี้
ข้อพิจารณาศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอสวมสิทธิ
ข้อหารือแนวทางปฎิบัติการคิดค่าธรรมเนียมขายทรัพย์กรณีล้มละลายคาบเกี่ยวคดีแพ่ง
การชำระหนี้ตามหมายบังคับคดีกับการวางทรัพย์
ข้อหารือกรณีอายัดซ้ำ
การอายัดเงินของคู่สมรส
การจ่ายเงินอายัด
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2551
แนวทางการบังคับคดีนายประกัน
เรื่องน่ารู้ในคดีบัตรเครดิต
การประชุมสามัญประจำปีของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (UIHJ) เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2554 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส  
การประชุมประจำปีขององค์การระหว่างประเทศผู้ประกอบวิชาชีพล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า สาธารณรัฐสิงคโปร์  
การสัมมนานานาชาติครั้งที่ 9 ด้านการปฏิบัติงานคดีล้มละลาย ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า สาธารณรัฐสิงคโปร์  
การประชุมระหว่างประเทศ ประกอบด้วย
  dot pink การประชุมการประชุมของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (UIHJ)
  dot pink การประชุมการประชุมขององค์กรผู้ปฏิบัติงานด้านการล้มละลายระหว่างประเทศ (IAIR)
  dot pink การประชุมการปฏิรูปกฎหมายล้มละลายภูมิภาคเอเชีย (FAIR) ครั้งที่ 7
  dot pink การประชุมสัมมนาการพิาจรณาคดีระหว่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ครั้งที่ 8 และการประชุมใหญ่ระดับโลกขององค์กรระหว่างประเทศวิชาชีพล้มละลายและวิชาชีพฟื้นฟูวิชาการ ประจำปี 2552 ครั้งที่ 8
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Workshop on Enforcing Contracts
การประชุมคณะทำงาน 5 ว่าด้วยกฎหมายล้มละลาย (Working Group V : Insolvency Law) ครั้งที่ 39
การประชุม “First UNCITRAL Workshop in Asia” ณ ประเทศเกาหลี
การประชุมสามัญประจำปี
การประชุมเพื่อการปฏิรูปกฎหมายล้มละลายแห่งอาเซี่ยน
World Congress of INSOL International ณ ประเทศออสเตรเลีย
พิธีลงนามในบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือแบบทวิภาคีระหว่างราชอาณาจักรไทย กับสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
สายด่วนกรมบังคับคดี : 1111 ต่อ 79
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
        WCAG 2.0 (Level AAA)  ipv6 ready
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,661สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,661สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,661สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,661สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,661สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,661   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 130,252สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 130,252สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 130,252สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 130,252สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 130,252สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 130,252สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 130,252
Copyright 2020 By Legal Execution Department