home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง : กรมบังคับคดี
 
subject
หัวข้อที่ลงประกาศ
วันที่ลงประกาศ
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) จ้างเหมาบริการในการดำเนินการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (จัดจ้างเพิ่มเติ่มเพื่อความต่อเนื่อง)
13/9/2562
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5/9/2562
  icon4 โครงการจัดทำคู่มือกฎหมายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและประชาชนทั่วไป
27/8/2562
  icon4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) โครงการจ้างดำเนินการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
20/8/2562
  icon4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) โครงการการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
8/8/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานและบริการประชาชน
7/8/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับให้บริการประชาชน
31/7/2562
  icon4 จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
26/7/2562
  icon4 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษา เรื่อง การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
15/7/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN
2/7/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
2/7/2562
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
2/7/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer ยี่ห้อ Tally Dascom รุ่น 2600 และรุ่น 2610
24/6/2562
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) ผลิตคู่มือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
11/6/2562
  icon4 โครงการงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำเดิม อาคาร 25 ปี (ชั้น 4 และ 5) กรมบังคับคดี
28/5/2562
  icon4 เผยเแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 จ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ (จ้างเพิ่มเติมเพื่อความต่อเนื่อง)
22/5/2562
  icon4 จัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 4 รายการ
29/4/2562
  icon4 ประกาศแผนการจัดโครงการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงาน “มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 : MONEY EXPO 2019”
26/2/2562
  icon4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ของกรมบังคับคดี
12/2/2562
  icon4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
11/1/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีแพ่งของประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณารัฐเกาหลี)
27/12/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
30/11/2561
  icon4 จัดซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ - แดง
26/11/2561
  icon4 จัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 2 รายการ
26/11/2561
  icon4 จัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 2 รายการ
23/11/2561
  icon4 จัดซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ - แดง
23/11/2561
  icon4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(การจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)ฉบับแก้ไข
28/9/2561
  icon4 ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)
28/9/2561
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
28/9/2561
  icon4 สร้างสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
28/9/2561
  icon4  แผนการเช่าอาคารที่ทำการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง ประจำปีงบประมาณ 2562
28/9/2561
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
27/9/2561
  icon4 แผนการเช่าอาคารที่ทำการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง ประจำปีงบประมาณ 2562
27/9/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื่้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาสถานการณ์หนี้ : กรณีศึกษาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี)
27/9/2561
  icon4 แผนการจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง ประจำปีงบประมาณ 2562
27/9/2561
  icon4 แผนการจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง ประจำปีงบประมาณ 2562
27/9/2561
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
26/9/2561
  icon4 ค่าเชาสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2562
26/9/2561
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเช่าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 432,000 บาท
26/9/2561
  icon4 แผนการจัดจ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า ประจำปีงบประมาณ 2562
26/9/2561
  icon4 เผยแพร่แผนจัดจ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย
26/9/2561
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
25/9/2561
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
25/9/2561
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
25/9/2561
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2562
25/9/2561
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
25/9/2561
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
25/9/2561
  icon4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
25/9/2561
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
20/9/2561
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
19/9/2561
  icon4 ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา
19/9/2561
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
18/9/2561
  icon4 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ใบเสร็จ จำนวน 2 รายการ)
14/9/2561
  icon4 เผยแพร่เผยการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ใบเสร็จ จำนวน 2 รายการ)
14/9/2561
  icon4 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
30/8/2561
  icon4 จัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 2 รายการ
30/8/2561
  icon4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมปรุงปรุงอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
29/8/2561
  icon4 รายเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก)
29/8/2561
  icon4 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
29/8/2561
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
29/8/2561
  icon4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) “สถาบันพัฒนาการบังคับคดี”
28/8/2561
  icon4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพิ่มเติม
22/8/2561
  icon4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
22/8/2561
  icon4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
16/8/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2/8/2561
  icon4 ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1/8/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
31/7/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
10/7/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
21/6/2561
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
20/6/2561
  icon4 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4/6/2561
  icon4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างที่ปรึกษาโครงการบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets)
22/5/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
22/5/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี แผนการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ
17/5/2561
  icon4 จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3/5/2561
  icon4 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) “สถาบันเพื่อการบังคับคดี”
2/5/2561
  icon4 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
6/3/2561
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)
19/2/2561
  icon4 โครงการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงาน “มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 : MONEY EXPO 2018”
6/2/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดี ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 ในปี พ.ศ. 2561
31/1/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
25/1/2561
  icon4 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างผลิตหนังสือคู่มือเปรียบเทียบบทบัญญัติลักษณะ 2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมกับประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) จำนวน 35,000 เล่ม
9/1/2561
  icon4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
12/12/2560
  icon4 ประกาศเผย่แพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1/12/2560
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2561
29/11/2560
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
14/11/2560
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
14/11/2560
  icon4 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1/11/2560
  icon4 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ เดือนตุลาคม 2560
31/10/2560
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
30/10/2560
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
30/10/2560
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
25/10/2560
  icon4 ประกาศแผนการเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2561 ในวงเงิน 660,000.- บาท
2/10/2560
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
2/10/2560
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
2/10/2560
  icon4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2/10/2560
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2/10/2560
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
30/9/2560
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
30/9/2560
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
29/9/2560
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
29/9/2560
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
29/9/2560
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
29/9/2560
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
29/9/2560
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
29/9/2560
  icon4 แผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
29/9/2560
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
29/9/2560
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
29/9/2560
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
28/9/2560
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
28/9/2560
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
28/9/2560
  icon4 เผยแพร่แผยการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
28/9/2560
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
21/9/2560
  icon4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
21/9/2560
  icon4 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน
19/4/2560
  icon4 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2/11/2559
  icon4 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (เงินงบประมาณ)
12/5/2559
  icon4 โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 480 เครื่อง พร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/12/2558
  icon4 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/12/2558
  icon4 โครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
23/12/2558
  icon4 โครงการพัฒนาระบบการจ่ายเงินผ่าน E-Payment ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/12/2558
  icon4 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
23/12/2558
  icon4 โครงการพัฒนาระบบประเมินราคาทรัพย์สินด้วน GPS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/12/2558
  icon4 โครงการพัฒนาระบบฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/12/2558
  icon4 แผนปฏิบัติงานโครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/12/2558
  icon4 แผนปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/10/2558
  icon4 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15/10/2558
  icon4 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โครงการปฏิบัติงานฟื้นฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
1/10/2558
  icon4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน
11/9/2558
  icon4 เช่าระบบเครือข่าย MPLS ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ส่วนย่อยพิมาย และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนย่อยวิเชียรบุรี
25/8/2558
  icon4 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
13/7/2558
  icon4 โครงการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ
26/5/2558
  icon4 ปรับปรุงลิฟต์ผู้โดยสารอาคารกรมบังคับคดี จำนวน 4 ตัว
26/5/2558
  icon4 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมของอาคารกรมบังคับคดี และอาคารจอดรถยนต์
26/5/2558
  icon4 โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดกรมบังคับคดี
26/5/2558
  icon4 ระบบเครือข่ายไร้สายทดแทน
26/5/2558
  icon4 โครงการพัฒนาระบบ E-Filling และ To-Do-List ระบบงานบังคับคดีแพ่ง
26/5/2558
  icon4 โครงการพัฒนาระบบการจัดจ่ายเงินผ่าน E-Payment
26/5/2558
  icon4 โครงการซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 480 เครื่อง
26/5/2558
  icon4 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน จำนวน 8 รายการ
26/5/2558
  icon4 โครงการจัดซื้อระบบถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด
26/5/2558
  icon4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในราชการ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3, 5, 6
26/5/2558
  icon4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและอาคารบูรณาการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สุรินทร์ อุตรดิตถ์
26/5/2558
  icon4 เครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน
26/5/2558
  icon4 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 7 คัน
26/5/2558
 

 
 
ระบบบริการประชาชน (E-Service)
dot-wh เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
dot-wh ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด
dot-wh ตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย
dot-wh ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า
dot-wh การส่งเงินอายัดและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
dot-wh ขายทอดตลาดสิ่งของ
dot-wh รายงานผลการขายทอดตลาด
dot-wh คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
dot-wh Manual for Buyers
dot-wh ท่านถาม-เราตอบ
dot-wh คู่มือ / กฎหมาย เพื่อประชาชน
dot-wh คู่มือ / ขั้นตอนการบังคับคดี
dot-wh แบบฟอร์มติดต่อราชการ
dot-wh ยื่นคำร้อง ทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh infographic
dot-wh ตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์การเข้าประมูลทรัพย์
dot-wh ดาวน์โหลด Application On Mobile

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
สายด่วนกรมบังคับคดี : 1111 ต่อ 79
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
face1  twister-01  line-01  WCAG 2.0 (Level AAA)  ipv6 ready
รองรับการทำงานบน Microsoft Internet Explorer 11 หรือ Google Chrome, Firefox, Safari ล่าสุด
| Website Policy | Security Policy | Privacy Policy | Sitemap |
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  18,089สถิติผู้เข้าชมรายวัน  18,089สถิติผู้เข้าชมรายวัน  18,089สถิติผู้เข้าชมรายวัน  18,089สถิติผู้เข้าชมรายวัน  18,089สถิติผู้เข้าชมรายวัน  18,089   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 263,679สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 263,679สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 263,679สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 263,679สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 263,679สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 263,679สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 263,679
Copyright By Legal Execution Department