Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
   
     

   


: รัฐสภาไทย
: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
: สำนักนายกรัฐมนตรี
: สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี
: เนติบัณฑิตยสภา


 

   [   กระทรวง   ] [   กรม   ] [   อื่น ๆ    ]

 
          กระทรวง

: กระทรวงยุติธรรม
: กระทรวงมหาดไทย
: กระทรวงกลาโหม
: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
: กระทรวงอุตสาหกรรม
: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
: กระทรวงการคลัง
: กระทรวงแรงงาน
: กระทรวงพาณิชย์
: กระทรวงสาธารณสุข
: กระทรวงศึกษาธิการ
: กระทรวงการต่างประเทศ
: กระทรวงคมนาคม
: กระทรวงพลังงาน
: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
: กระทรวงวัฒนธรรม 
           หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

: สำนักงานรัฐมนตรี
: สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
: กรมคุมประพฤติ
: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
: กรมราชทัณฑ์
: กรมสอบสวนคดีพิเศษ
: สำนักงานกิจการยุติธรรม
: สภาบันนิติวิทยาศาสตร์
: สำนักงานอัยการสูงสุด


 

           กรม

: กรมการปกครอง
: กรมที่ดิน
: กรมพัฒนาที่ดิน
: กรมการขนส่งทางบก
: กรมโยธาธิการ
: กรมบัญชีกลาง
: กรมธนารักษ์
: กรมการค้าภายใน
: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
: กรมศุลกากร
: กรมสรรพากร
: กรมสรรพสามิต
: กรมการจัดหางาน
: กรมส่งเสริมสหกรณ์
: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
: กรมประชาสงเคราะห์
: กรมการพัฒนาชุมชน
: กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท
: กรมประชาสัมพันธ์
: กรมอุตุนิยมวิทยา
: กรมการบินพลเรือน
: กรมเจ้าท่า
: กรมทางหลวง
: กรมป่าไม้
: กรมอนามัย
: กรมชลประทาน
: กรมประมง
: กรมปศุสัตว์
: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


 

           อื่น ๆ

: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข.)
: สำนักงานประกันสังคม
: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
: สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ
: สำนักงบประมาณ
: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สผ)
: สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.)
: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
: สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
: คณะกรรมการกฤษฎีกา
: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
: สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   
: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: IMF - International Monetary Fund Home Page
: คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (กลต)
: TISCO Finance Public Company Limited
: สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย - The Marketing Association of Thailand
: สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


   


: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
: ธนาคารออมสิน
: ธนาคารซิตี้แบงค์
: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
: ธนาคารกรุงเทพฯ
: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
: ธนาคารกสิกรไทย
: ธนาคารไทยพาณิชย์
: ธนาคารอาคารสงเคราะห์
: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
: ธนาคารทหารไทย

 

   : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
: องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
: ไปรษณีย์ไทย
: องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.)
: การบินไทย
: การไฟฟ้านครหลวง
: การประปาส่วนภูมิภาค

 

 Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome