ledlogo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
th-flag en-flag
ledlogo
ผู้บริหารกรมบังคับคดี
หน้าหลัก / ผู้บริหารกรมบังคับคดี

 
ผู้บริหารกรมบังคับคดี

 
 
นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก
อธิบดีกรมบังคับคดี


 
 
นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี

นางทัศนีย์ เปาอินทร์
รองอธิบดีกรมบังคับคดี


นายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี

นายเสกสรร สุขแสง
รองอธิบดีกรมบังคับคดี


นางสาวปนัดดา สินธุวิสุทธ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี

นางสาวปนัดดา สินธุวิสุทธ์
รองอธิบดีกรมบังคับคดี


 
 
นางสุกัญญา บุษยนาวิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

นางสุกัญญา บุษยนาวิน
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม


 
 
นายสุทธิชัย คล้อสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม

นายสุทธิชัย คล้อสวัสดิ์
ผู้ตรวจราชการกรม


นางเพ็ญรวี มาแสง ผู้ตรวจราชการกรม

นางเพ็ญรวี มาแสง
ผู้ตรวจราชการกรม


นายอนุชิต เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกรม

นายอนุชิต เสียงใหญ่
ผู้ตรวจราชการกรม


 
 
นายเฉลิมชัย บัวจันอัด ผู้ตรวจราชการกรม

นายเฉลิมชัย บัวจันอัด
ผู้ตรวจราชการกรม


นายชัยวิทย์ อรรถานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม

นายชัยวิทย์ อรรถานนท์
ผู้ตรวจราชการกรม


 
 
 
นางภัทรภร เวชรังษี ผู้อำนวยการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

นางภัทรภร เวชรังษี
ผู้อำนวยการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้


 
 
นางสาวพาทิศ ประสิทธิแสง ผู้อำนวยการกองบังคับคดี<br>ล้มละลาย 1

นางสาวพาทิศ ประสิทธิแสง
ผู้อำนวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย 1


นางชนิดา เพชรโปรี ผู้อำนวยการกองบังคับคดี<br>ล้มละลาย 2

นางชนิดา เพชรโปรี
ผู้อำนวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย 2


นางสาวนภัสวรรณ สันติสุข ผู้อำนวยการกองบังคับคดี<br>ล้มละลาย 3

นางสาวนภัสวรรณ สันติสุข
ผู้อำนวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย 3


 
 
นางจิตรา พรมจาด ผู้อำนวยการกองบังคับคดี<br>ล้มละลาย 4

นางจิตรา พรมจาด
ผู้อำนวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย 4


นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล ผู้อำนวยการกองบังคับคดี<br>ล้มละลาย 5

นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล
ผู้อำนวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย 5


นางสาววิณินทร สุจิรัตนวิมล ผู้อำนวยการกองบังคับคดี<br>ล้มละลาย 6

นางสาววิณินทร สุจิรัตนวิมล
ผู้อำนวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย 6


 
 
นายศรัณย์ ปัญญาดิลก ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>บังคับคดีแพ่ง<br>กรุงเทพมหานคร 1

นายศรัณย์ ปัญญาดิลก
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 1


นายสาธิต ศุภเมธี ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>บังคับคดีแพ่ง<br>กรุงเทพมหานคร 2

นายสาธิต ศุภเมธี
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 2


 
 
นายครรชิต ทิพผล ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>บังคับคดีแพ่ง<br>กรุงเทพมหานคร 3

นายครรชิต ทิพผล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 3


นางสาวนิรมล สุขวิไล ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>บังคับคดีแพ่ง<br>กรุงเทพมหานคร 4

นางสาวนิรมล สุขวิไล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 4


 
 
นางสาวรัชนีกร พงศ์เมธินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>บังคับคดีแพ่ง<br>กรุงเทพมหานคร 5

นางสาวรัชนีกร พงศ์เมธินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 5


นางสาวรัชนี บุญเรือง ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>บังคับคดีแพ่ง<br>กรุงเทพมหานคร 6

นางสาวรัชนี บุญเรือง
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 6


 
 
นายชิตชัย สุทธิภูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน<br>การบังคับคดีล้มละลาย

นายชิตชัย สุทธิภูล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การบังคับคดีล้มละลาย


นางอรุณวรรณ สุขฤกษ์ รักษาการในตำแหน่ง<br>ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน<br>บัญชีเงินในคดี

นางอรุณวรรณ สุขฤกษ์
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
บัญชีเงินในคดี


นางนรมน ศศะนาวิน รักษาการในตำแหน่ง<br>ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน<br>บัญชีเงินในคดี

นางนรมน ศศะนาวิน
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
บัญชีเงินในคดี


 
 
นางวาสนา ปักกาโร รักษาการในตำแหน่ง<br>ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน<br>การบังคับคดีแพ่ง

นางวาสนา ปักกาโร
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การบังคับคดีแพ่ง


ว่าง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน<br>การบังคับคดีแพ่ง

ว่าง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การบังคับคดีแพ่ง


นางพัชราวรรณ เพ็ชรกูล รักษาการในตำแหน่ง<br>ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน<br>การบังคับคดีล้มละลาย

นางพัชราวรรณ เพ็ชรกูล
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การบังคับคดีล้มละลาย


 
 
นายเชษฐ์ชฎิล กาญจนอุดมการ รักษาการในตำแหน่ง<br>ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน<br>การบังคับคดีล้มละลาย

นายเชษฐ์ชฎิล กาญจนอุดมการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การบังคับคดีล้มละลาย


 
 
 
 
จ่าเอกคำนน จันทร์น้อย เลขานุการกรม

จ่าเอกคำนน จันทร์น้อย
เลขานุการกรม


นางสาวจุฑาทิพย์ ศังขะธร ผู้อำนวยการกองติดตาม<br>และเฉลี่ยทรัพย์สิน<br>ในคดีล้มละลาย

นางสาวจุฑาทิพย์ ศังขะธร
ผู้อำนวยการกองติดตาม
และเฉลี่ยทรัพย์สิน
ในคดีล้มละลาย


นางอรุณวรรณ สุขฤกษ์ ผู้อำนวยการกอง<br>บริหารการคลัง

นางอรุณวรรณ สุขฤกษ์
ผู้อำนวยการกอง
บริหารการคลัง


 
 
นางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา ผู้อำนวยการกอง<br>บริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา
ผู้อำนวยการกอง
บริหารทรัพยากรบุคคล


นางสาวทัศนาวลัย กุสุโมทย์ ผู้อำนวยการกองพัฒนา<br>ระบบการบังคับคดี<br>และประเมินราคาทรัพย์

นางสาวทัศนาวลัย กุสุโมทย์
ผู้อำนวยการกองพัฒนา
ระบบการบังคับคดี
และประเมินราคาทรัพย์


นางนรมน ศศะนาวิน ผู้อำนวยการ<br>กลุ่มตรวจสอบภายใน

นางนรมน ศศะนาวิน
ผู้อำนวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน


 
 
กรมบังคับคดี 189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
สายด่วนกรมบังคับคดี : 1111 ต่อ 79
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
รองรับการทำงานบน Microsoft Internet Explorer 11 หรือ Google Chrome, Firefox, Safari ล่าสุด
| Website Policy | Security Policy | Privacy Policy | Sitemap |
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  548สถิติผู้เข้าชมรายวัน  548สถิติผู้เข้าชมรายวัน  548   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 36,661สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 36,661สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 36,661สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 36,661สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 36,661สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 36,661
Copyright 2020 By Legal Execution Department