กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
ผลการดำเนินงาน : Doing Business : World Bank
หน้าหลัก / Doing Business / ผลการดำเนินงาน
 ผลการดำเนินงาน : Achievements
 Key Development of Enforcing Contracts in Thailand
Key Development of Enforcing Contracts in Thailand for the Visit of the World Bank Delegates on Ease of Doing Business Project On 15 May 2018 (ตัวชี้วัดที่ 9)
The number of e-Service users and Mobile Application downloads under LED 4.0
Enforcing Contracts
Key Development of Resolving Insolvency in Thailand for the Visit of the World Bank Delegates on Ease of Doing Business Project On 15 May 2018 (ตัวชี้วัดที่ 10)
The number of e-Service users and Mobile Application downloads under LED 4.0
Key principle of Bankruptcy Act (No. 10) (2018)
 Reform regarding Enforcing Contracts
  เอกสารความคืบหน้าการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ตัวชี้วัดที่ 9 ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts)
 Reform regarding Resolving Insolvency
  เอกสารความคืบหน้าการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ตัวชี้วัดที่ 10 ด้านการแก้ไขปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insovency)
  การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจต่อแบบสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการภายใต้กรอบการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ประจำปี 2563 (Ease of Doing Business 2020) วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
  การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ด้านการแก้ปัญหาการล้มละลาย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
 รายงานผลการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ประจำปี 2561 (Ease of Doing Business 2018)
 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงต่อทีมวิจัยจากธนาคารโลกเพื่อประกอบการจัดอันดับยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business 2018) ของประเทศไทย
 Legal Execution Department , Ministry of Justice
 Update on Gatting Credit : Strength of legal rights index in insolvency
 The Current State of Enforcing Contracts and Resolving Insolvency in Thailand
 Laws and Regulations regarding Resolving Insolvency of Thailand
 Laws and Regulations regarding Enforcing Contracts of Thailand
 Operation Plan of the Fiscal Year 2017 and Achievement of Legal Execution Department of the Fiscal Year 2016 แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ สรุปผลการดำเนินงานของกรมบังคับคดีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 การแถลงข่าวผลการจัดอันดับความยาก - ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของไทยดีขึ้น 3 อันดับ อยู่ในลำดับที่ 46 ของโลก
 รายงานสำนวนคดีที่สามารถดำเนินการได้เสร็จภายในระยะเวลา 75 วัน
 การแถลงข่าวความคืบหน้าในการดำเนินการตามกรอบของ Ease of Doing Business และการเตรียมความพร้อมในการตอบแบบสอบถามประจำปี 2017
 Achievement of Legal Execution Department in the 1st Quarter of Fiscal Year 2016 (October - December 2016) ผลการดำเนินงานของกรมบังคับคดี ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 Achievement of Legal Execution Department in the 2rd Quarter of Fiscal Year 2016 (January - March 2016) ผลการดำเนินงานของกรมบังคับคดี ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 Achievement of Legal Execution Department in the 3rd Quarter of Fiscal Year 2016 (April - June 2016) ผลการดำเนินงานของกรมบังคับคดี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 ระยะเวลากระบวนการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง : การบังคับคดี Enforcement of Judgement
 ตัวอย่าง คดีฟื้นฟูกิจการทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ไม่เกิน 14 เดือน
 สถิติของศาลล้มละลายกลาง ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ.2558
hotline