กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ : กรมบังคับคดี
 สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ประกาศ/มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง มาตรการป้องกันเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid-19) กรมบังคับคดี ฉบับที่ 1 (ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)
  ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในภาวะฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมบังคับคดี ฉบับที่ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563)
  ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การขอความร่วมมือประชาชนในการติดต่อขอรับบริการ ณ กรมบังคับคดีในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563)
  การกำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กรมบังคับคดี (ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)
  แนวทางการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563)
  แต่งตั้งคณะทำงานบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563)

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
  มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 กรมบังคับคดี (ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563)

การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
  นโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ฉบับที่ 1 (ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2562)
  นโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ฉบับที่ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563)hotline