logo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo

บันทึกข้อตกลง MOU

สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 294สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 294สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 294
บันทึกข้อตกลง การดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
บันทึกข้อตกลง ในการดำเนินคดีและประสานข้อมูลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อขายออนไลน์
บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูลด้านการบังคับคดี
กรมบังคับคดี กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 *
พิธีปฏิบัติ เรื่อง การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กับ กรมบังคับคดี (เพิ่มเติม) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 *
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กับ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 *
บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ
กรมบังคับคดี กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 *
บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือด้านการวางทรัพย์และความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก กับ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 *
บันทึกความร่วมมือ ว่าด้วยการดำเนินการบังคับคดีอาญากับผู้ต้องโทษปรับและการบังคับตามสัญญาประกัน
บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลประกาศขายทอดตลาดและผลการขายทอดตลาด
กรมบังคับคดี กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชคาร จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 *
บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการบังคับคดีแพ่ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมบังคับคดี กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 *
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมบังคับคดี กับ สำนักงานศาลยุติธรรม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 *
บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือพิพากษาให้ล้มละลาย
กรมบังคับคดี กับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 *
กรมบังคับคดี กับ สำนักงานประกันสังคม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 *
พิธีปฏิบัติ เรื่อง การรับ – ส่ง ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมบังคับคดี กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำนวน 31 หน่วยงาน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 *
พิธีปฏิบัติ เรื่อง การวางทรัพย์
กรมบังคับคดี กับ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 *
บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และ สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการในการบังคับคดีแพ่ง
UIHJ (ENGLISH) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 *
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อประโยชน์ในการบังคับคดีกับผู้กระทำความผิด
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย
กรมบังคับคดี กับ บริษัท เพื่อนแท้ เงินด่วน จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
กรมบังคับคดี กับ บริษัท เงินให้ใจ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัท กสิกร ไลน์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มิุนายน พ.ศ. 2566 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัท กสิกร คาราบาว จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัท มันนิกซ์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 *
กรมบังคับคดี กับ กรุงเทพมหานคร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัท ซีมันนี่ (แคปปิตอล) จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัท ซาโตชิ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัท เอสอี ดิจิทอล จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัท ที-บ็อกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 *
กรมบังคับคดี กับ กับ บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด "บิทคับ" มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทเงินติดล้อจำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 *
กรมบังคับคดี กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 *
กรมบังคับคดี กับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 *
บันทึกความตกลงการรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 *
กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 *
กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 *
กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัท อินเตอร์เซนด์ มันนี่ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 *<
กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 *
กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 *
กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 *
กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 *
กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 พ.ศ. 2565 *
กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 *
กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 *
กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 *
กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. ร้อยเอ็ด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 *
กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 *
กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 *
กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 *
กรมบังคับคดี กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 *
กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 *
กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 *
กรมบังคับคดี กับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 *
กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรสุรินทร์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 *
กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 *
กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 *
กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 *
กรมบังคับคดี กับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 *
กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชคาร จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 *
กรมบังคับคดี กับ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 *
กรมบังคับคดี กับ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 *
กรมบังคับคดี กับ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 *
กรมบังคับคดี กับ ทรีนีตี้ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 *
กรมบังคับคดี กับ ทิสโก้ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเชีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 *
กรมบังคับคดี กับ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ หยวดต้า (ประเทศไทย) จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ อาเชีย เวลท์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ อาเชีย พลัส จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกบอล จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพเอ็ททีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 *
กรมบังคับคดี กับ กรมที่ดิน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 *
กรมบังคับคดี กับ ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟิลลิป จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัท เอไอเอ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 *
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 *
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ (Thailand's Public Sector Collective Action Coalition Against Corruption : PCAC) ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมบังคับคดี และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมบังคับคดี และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 *
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในคดี
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กับ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 *
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กับ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 *
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 *
บันทึกความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บันทึกความร่วมมือในการจัดโครงการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดี
กรมบังคับคดี และ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 *
บันทึกความร่วมมือในการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล
กรมบังคับคดี และ สำนักงานศาลปกครอง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 *
บันทึกความร่วมมือในการบังคับโทษปรับคดียาเสพติด
กรมบังคับคดี และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 *
บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการจัดโครงการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดี
กรมบังคับคดี และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 *
กรมบังคับคดี และ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 *
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมบังคับคดี และ ธนาคารแห่งประเทศไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 *
ศาลแพ่งธนบุรี และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 *
สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ฯลฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 *
กรมบังคับคดี และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555 *
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555 *
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
กรมที่ดิน และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 *
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคคลล้มละลาย และข้อมูลสมาชิก กบข.ที่มีสถานะเป็นบุคคลล้มละลาย
กรมบังคับคดี และ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 *
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจัดเก็บอากรแสตมป์แทนกรมสรรพากรสำหรับตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
กรมสรรพากร กับ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 *
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และพิพากษาบุคคลล้มละลาย
กรมสรรพากร กับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 *
กรมสรรพากร กับ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 *
สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา กับ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 *
กรมบังคับคดี และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 *
กรมบังคับคดี และ กองทัพเรือ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558 *
กรมบังคับคดี และ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558 *
กรมบังคับคดี กับ สำนักงานศาลปกครอง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 *
บบส.สุขุมวิท จำกัด กับ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558 *
กรมบัญชีกลาง และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556 *
ธนาคารกรุงศรีอยูธยาฯ และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 *
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ สิงหาคม พ.ศ. 2554 *
ธนาคารออมสิน และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 *
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 *
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554 *
บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554 *
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 *
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554 *
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 *
บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554 *
สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ทีโอที จำกัด และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554 *
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการยื่นขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้