กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
นโยบายสำคัญหรือการตีความข้อกฎหมาย : กรมบังคับคดี
 นโยบายสำคัญ ยุทธศาสตร์

นโยบายสำคัญ
  icon นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
  icon นโยบายของปลัดกระทรวงยุติธรรม (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
  icon ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส (TH)
  icon Announcement of Legal Execution Department Intention to Manage Duty with Good Faith,Honesty,Equity and Transparency of Good Governance (Eng)
  icon ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 กรมบังคับคดี
  icon ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง มาตรการป้องกัน เฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) กรมบังคับคดี
  icon ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง นโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์
ข้อมูลด้านยุทธศาสตร์ของกรมบังคับคดี
  icon แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) กรมบังคับคดี
  icon แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) กรมบังคับคดี
  icon ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  icon ผังความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์กรมบังคับคดี
  icon ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมบังคับคดี
  icon แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ.2564 กรมบังคับคดี
  icon แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ.2563 กรมบังคับคดี
  icon แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ.2561 - 2565 กรมบังคับคดี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
  icon แผนแม่บทการพัฒนาองค์การเพื่อยกระดับไปสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง PMQA ปี 2560 - 2564
แผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
  icon แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของกรมบังคับคดี
  icon แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี พ.ศ.2554 - 2556 ของกรมบังคับคดี
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  icon แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
  icon แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม (ฉบับสำนักงบให้ความเห็นชอบ)
  icon แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ของกรมบังคับคดี
  icon แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชีตามคำสั่งศาล การวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดี ปี 2562 - 2566
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
  icon แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  icon แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมปี 2562
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
  icon แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ตีความ
  (กรมบังคับคดีไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

hotline