INFOGRAPHIC กรมบังคับคดี

ขั้นตอนการยื่นคำขอชำระหนี้ในคดีล้มละลาย
ขั้นตอนการยื่นคำขอชำระหนี้ในคดีล้มละลาย
กรมบังคับคดีเปิดช่องทางติดต่อร้องเรียน/ร้องทุกข์
กรมบังคับคดีเปิดช่องทางติดต่อร้องเรียน/ร้องทุกข์
ระยะเวลาดำเนินงานบังคับคดีแพ่งและการวางทรัพย์
ระยะเวลาดำเนินงานบังคับคดีแพ่งและการวางทรัพย์
ระยะเวลาดำเนินงานบังคับคดีล้มละลาย และคดีฟื้นฟูกิจการ
ระยะเวลาดำเนินงานบังคับคดีล้มละลาย และคดีฟื้นฟูกิจการ
กรณีที่ 1 ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
กรณีที่ 1 ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
กรณีที่ 2 ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
กรณีที่ 2 ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
การยึดทรัพย์ติดจำนอง
การยึดทรัพย์ติดจำนอง
การวางทรัพย์
การวางทรัพย์
พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการฯ
พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการฯ
การยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์
การยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์
การจ่ายเงินในคดีแพ่งทางอิเล็กทรอนิกส์
การจ่ายเงินในคดีแพ่งทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมบังคับคดีเปิดให้บริการยื่นคำร้องฯ
กรมบังคับคดีเปิดให้บริการยื่นคำร้องฯ
การบังคับคดีแพ่ง
Infographic การบังคับคดีแพ่ง
บริการยื่นวางเงินค่าใช้จ่ายโจทก์ออนไลน์
Infographic บริการยื่นวางเงินค่าใช้จ่ายโจทก์ออนไลน์
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
การป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมบังคับคดี
การป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมบังคับคดี
พรบ.ล้มละลาย ฉบับที่ 10 พุทธศักราช 2561
พระราชบัญญัติล้มละลาย ฉบับที่ 10 พุทธศักราช 2561
ระบบบริการประชาชน
ระบบบริการประชาชน E-SERVICE
ระบบลงทะเบียนซื้อทรัพย์ล่วงหน้า
ระบบลงทะเบียนซื้อทรัพย์ล่วงหน้า
ระยะเวลาการรับเงินของเจ้าหนี้ในคดีแพ่ง
ระยะเวลาการรับเงินของเจ้าหนี้ในคดีแพ่ง
ตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย
ตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย
ขั้นตอนการบังคับคดี
ขั้นตอนการบังคับคดี
การวางหลักประกันเข้าซื้อทรัพย์
การวางหลักประกันเข้าซื้อทรัพย์
โครงการบ้านล้านหลัง
โครงการบ้านล้านหลัง
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
ขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
กรมบังคับคดี Application
กรมบังคับคดี Application