พิธีปฏิบัติ เรื่อง การรับ – ส่ง ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์