บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการยื่นขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้