สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล จัดโครงการวิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล จัดโครงการวิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวปิยะพัชร คล้อยเคลื่อน ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดโครงการวิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งได้บรรยายให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน กฎหมายด้านการบังคับคดี ภารกิจกรมบังคับคดี และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ตลอดจนการจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 55 คน ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล การจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง ป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมและยาเสพติด รวมถึงเพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างพลานามัยและปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เด็กในวัยเรียนให้เป็น “คนดี” ควบคู่กับการเป็น “คนเก่ง” ที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมและภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันในการป้องกันตนเองจากภัยต่าง ๆ เพื่อมิให้ตนเองตกเป็นเหยื่อหรือต้องตกเป็นผู้กระทำผิดสามารถดำรงชีพในสังคมได้อย่างปกติสุข

อัลบั้มรูปภาพ