กรมบังคับคดี เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3/2567

กรมบังคับคดี เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3/2567

 วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด กระทรวงยุติธรรม รวมถึงกรมบังคับคดี ซึ่งมีนายเสกสรร สุขแสง อธิบดีกรมบังคับคดี และ นางเพ็ญรวี มาแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 10 - 01 ชั้น 10 อาคารกระทรวงยุติธรรม การประชุมครั้งนี้ ได้รับทราบการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณปี พ.ศ. 2568 ความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และสถิติผู้ต้องกักขังแทนค่าปรับ พร้อมทั้ง รับทราบรายงานผลการศึกษารูปแบบการดำเนินงานด้านการปรับพฤติกรรม การพัฒนาพฤตินิสัย และการบำบัดฟื้นฟู (โปรแกรม DRIP Model / YM – FASTIC และแนวคิดชุมชนเข้มแข็ง) นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม สำคัญของกระทรวงยุติธรรม ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงฯภายในระยะเวลา 6 เดือน ต่อไป

อัลบั้มรูปภาพ