logo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo

กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย ครั้งที่ 2/2566

1/12/2566
    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม ในการนี้ นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้นายเสกสรร สุขแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล การประชุมในครั้งนี้ได้รับทราบและพิจารณาตามวาระการประชุมโดยสรุป ดังนี้ 1 ที่ประชุมได้รับทราบถึงความคืบหน้าและแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้ กยศ. สถานะของร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม 3 ฉบับ และภาพรวมสถานการณ์หนี้ในมิติต่างๆ 2 ที่ประชุมได้พิจารณาหลักการกลางในการแก้ไขหนี้ ตามที่ประธานนำเสนอแ โดยหลักการดังกล่าว ประกอบด้วย 1 การสร้าง Ecosystem ให้เกิดการกู้ยืมที่เป็นธรรมและบทบาทของ Regulators 2 หนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 3 การกู้ยืมต้องสอดคล้องกับศักยภาพ 4 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับความเสี่ยง อยู่ในวิสัยที่จะชำระคืนได้ 5 อัตราดอกเบี้ยผิดนัดถูกต้องตามกฎหมาย 6 การนำเงินออมเพื่ออนาคตมาลดยอดเงินต้น 7 ค่าภาระต่าง ๆ ต้องอยู่ในความเหมาะสม 8 ค่าธรรมเนียมชำระหนี้คืนก่อนกำหนด ถ้ามีต้องมีอัตราต่ำ 9 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นที่ลูกหนี้ชำระต่อยอดเงินต้น 10 เจ้าหนี้ต้องเปิดเผยประเด็นอายุความ 11 บริษัทรับจัดการทรัพย์สิน (AMC) ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 12 ขั้นตอนการดำเนินการของเจ้าหนี้ต่อลูกหนี้ต้องเป็นธรรม ทั้งวิธีการและค่าใช้จ่าย 3 ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินกลุ่มต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ข้าราชการ เช่าซื้อ บัตรเครดิต หนี้บ้าน หนี้เกษตรกร SME หนี้เสียช่วงโควิด-19 และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาต่อไป