logo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo

กรมบังคับคดีจัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ประจำปี พ.ศ. 2566

22/9/2566
   วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดีจัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ประจำปี พ.ศ. 2566โดยมีนางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ และนางสุกัญญา บุษยนาวิน รองอธิบดีกรมบังคับคดีเป็นผู้กล่าวมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งมีนางสาวดวงดาว เกียรติพิศาลสกุล รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางเพ็ญรวี มาแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดีคณะผู้บริหาร และผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 25 คน เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี ภายในงานได้จัดให้มีการเสวนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ “จากรุ่นสู่รุ่น” ของผู้เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2566 โดยมีนางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดีี นายไพบูลย์ เมฆมานะผู้ตรวจราชการกรม กรมบังคับคดี นางวาสนา ปักกาโร ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 นางอรุณวรรณ สุขฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี ร่วมเสวนา ซึ่งมีนายธีรภัทร์ ชัยเฉลิมปรีชา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติ จากนั้นอธิบดีกรมบังคับคดีได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อเชิดชูเกียรติข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กรมบังคับคดีอีกด้วยทั้งนี้ ภายในงานยังได้มีการมอบรางวัล Good Service Idea ให้แก่หน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกผลงานการให้บริการโดดเด่น จำนวน 3 หน่วยงานประกอบด้วย รางวัลหน่วยงานที่มีเกณฑ์การประเมินดีเด่นได้แก่ กองบริหารทรัพย์ยากรบุคคล และรางวัลหน่วยงานที่มีเกณฑ์การประเมินดี จำนวน 2 หน่วยงานได้แก่ กองนโยบายและแผน และสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 นอกจากนี้ได้มีการจัดการเสวนาในหัวข้อ “ผลการดำเนินงานของกลุุ่มตรวจสอบภายในและข้อสังเกตในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี” นางสาวกาญจนา หัสดี ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และนางสาวทุติยาภรณ์ ฤทธิ์สมบูรณ์นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ