logo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo

กรมบังคับคดี จัดโครงการหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี RPA และ Machine Learning (รูปแบบออนไลน์)

22/9/2566
    วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี มอบหมายให้นางสาวดวงดาว เกียรติพิศาลสกุล รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี RPA และ Machine Learning (รูปแบบออนไลน์) โดยมีนายธีรภัทร์ ชัยเฉลิมปรีชา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีนายกวิน ธีรภาพจอรเดช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “เทคโนโลยี RPA” และนายนัทธภงศ์ ช่วงนึ่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “เทคโนโลยี Machine Learning” โดยมีเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 139 คน ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรกรมบังคับคดีมีความตระหนักรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี RPA และ Machine Learning สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป